Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PUBLIKATION pub1likaʃω4n l. 0104, äv. -atʃ- (– – -tschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -ca-. pub- 1617 osv. puub- 1596)
Etymologi
[jfr t. publikation, eng. o. fr. publication; av lat. publicatio (gen. -ōnis), konfiskation, offentliggörande, vbalsbst. till publicare, konfiskera, offentliggöra (se PUBLICERA)]
1) (numera i sht i fackspr.) motsv. PUBLICERA 1.
a) abstr.: handlingen att (gm offentlig uppläsning l. på annat sätt) bringa ngt (i sht en lag l. förordning o. d.) till allmän kännedom, offentliggörande, kungörande, tillkännagivande; förr äv. i uttr. allmän publikation. L. Paulinus Gothus Ratio 59 (1617). Denne Förordning skal, efter skiedd Publication, wid alle Post-Contoir .. anslås. PH 1: 131 (1720). Herr Landshöfdingen (behagade), igenom almän publication låta förbjuda .. alt svedjande i Nya Kopparbergs Sokn. Bergv. 2: 55 (1738). Överlåtelse av fast egendom har i svensk rätt sedan urminnes tid varit förbunden med publikation. Minnesskr1734Lag 1: 255 (1934). särsk. (†) om uppläsning av kungörelse(r) l. lysning (se LYSNING, sbst.2 4 d) i kyrka. Jönss Olufson och Kirstin Nilssdotter begiära publication och lyssning, hwilcket skiedde 3 söndagar effter annan. VDAkt. 1702, nr 122. Vid slutet af Publicationerne bad Presten .., at Församlingen ville .. offra något til en Gymnasists förnödenhet. Kalm VgBah. 184 (1746); jfr b. särsk. (†) i uttr. publikation i tryck, utgivande i tryck (av trycket). Publikation i tryck af 1724 års skolordning. Geijer I. 4: 356 (1838); jfr PUBLICERA 1 c.
b) (†) konkret (jfr 2 b), om (skriven l. tryckt) handling o. d. innehållande ett tillkännagivande av en myndighet, meddelat till allmän kännedom o. efterrättelse; äv. om liknande tillkännagivande från enskild person; kungörelse. TbLödöse 378 (1596). Publication, angående en Collect i alla Församblingar til de fattigas behof. SthmStadsord. 2: 233 (1710). En karl som gick till Lofö kÿrcka med en Publication som därstädes skulle uppläsas. HovförtärSthm 1763, s. 2258. Dalin (1855).
2) motsv. PUBLICERA 2.
a) abstr.: publicering l. utgivning l. offentliggörande av en (tryckt) skrift l. bok l. tidning o. d. HSH 9: 189 (1640). Sal. Sithelii brefz publication. Schück VittA 3: 393 (i handl. fr. 1685). Av Strindbergs brev till mig äro 3 undantagna från publikation. Strindberg BrBosse 12 (1932). jfr HANDSKRIFTS-PUBLIKATION. särsk. (†) i uttr. vara under publikation, vara under utgivning. Schück VittA 3: 25 (i handl. fr. 1677).
b) konkret (jfr 1 b), om (tryckt) skrift l. bok l. tidning o. d.; särsk. om skrift som utges med regelbundna mellanrum l. i en serie o. d. Liljecrona RiksdKul. 494 (1841). Tidningar och tidskrifter samt .. andra publikationer. VerdS 42: 41 (1892). Många företag utge för personalen en periodisk publikation. HandInd. 729 (1927). SFS 1940, s. 218. jfr JUL-, SERIE-, ÅRS-PUBLIKATION.
Ssgr: PUBLIKATIONS-DAG. särsk. jur. till 1: dag då lag l. förordning o. d. offentliggöres. Arnell Stadsl. 128 (1730).
(2 a) -KOSTNAD. kostnad för (utgivande av) en publikation l. publikationer. TT 1879, s. 142.
(2 a, b) -NÄMND, r. l. f. l. m. om nämnd (se d. o. 2 b) som redigerar l. beslutar om utgivning av en förenings l. ett företags o. d. publikationer. TurÅ 1945, s. 349.
(2 a) -ORT, r. l. m. tryckort, utgivningsort. Auerbach (1913).
(2 a) -RÄTT, r. l. m. i sht jur. rätt att (i tryck) publicera ngt. Rönblom Tryckfr. 41 (1940).
(2 b) -SERIE. i sht om serie av publikationer (böcker l. avhandlingar o. d.) utgivna av en förening l. institution o. d. BtRiksdP 1904, I. 1: nr 110, s. 12.
(2 b) -SVIT. jfr -serie. Rig 1932, s. 109.
(1 a, 2 a) -SÄTT, n. sätt varpå ngt (en kungörelse l. en skrift o. d.) offentliggöres. BtRiksdP 1894, I. 1: nr 19, s. 13.
(1) -TVÅNG. (i fackspr.) om för en bank o. d. gällande skyldighet att regelbundet offentliggöra sin ekonomiska ställning. Hernberg Rättsh. 347 (1922).
(2 a) -ÅR. år då en skrift publiceras, utgivningsår, tryckår. Lysander Almqvist 30 (1878).

 

Spalt P 2327 band 21, 1955

Webbansvarig