Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROPONERA prω1pωne4ra l. prå1– l. prωp1– l. prop1-, l. -pon-, i Sveal. äv. -e3ra2 (propone´ra Weste), v. -ade, vard. i Finl. äv. ipf. -te (Porthan BrCalonius 95 (1794), Bergroth FinlSv. 76 (1916)) ((†) pr. sg. -er Stiernman Com. 1: 671 (1615); p. pf. pl. -erite RA II. 2: 22 (1617)). vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr PROPONENT, PROPOSITION, PROPÅ.
Ordformer
(propenera 1596. proponera 1547 osv.)
Etymologi
[jfr d. proponere, t. proponieren, eng. propone; av lat. proponere, sätta l. ställa fram, föreslå, ämna, av pro- (se PRO-, prefix1) o. ponere, sätta, ställa, placera (se PONERA)]
1) (†) framföra l. framdraga l. anföra (ngt); föra (ngt) på tal. Man (vill) här proponera ett temlig Lätt maner (att finna kompassens missvisning). Rosenfeldt Nav. 12 (1693). Den 40. Tunnelandsåkren, som man uti 2. §. af detta Capitel för ett Exempel proponerade. Stridsberg Åkerbr. 97 (1727). — särsk. i utvidgad anv.: referera (ngt), berätta (ngt). (Jag) proponerade .. honom en liten legend. Leopold 5: 84 (c. 1820).
2) (†) meddela undervisning i (ngt), undervisa i (ngt), vid lektioner behandla (visst kunskapsstoff); särsk. i uttr. proponera ngt för ngn (jfr 3 b). Schroderus Os. 1: 274 (1635). Förteckning på alt det som Herrar Docentes (vid Jönköpings lärovärk) hela åhret omkring proponerat för sina disciplar. VDAkt. 1737, nr 239. Alopæus BorgåGymn. 202 (1807). — särsk.: (ss. tänkare) utveckla l. förkunna en lära som går ut på (det l. det), ”lära” (ngt), hävda (ngt). (Schelling) proponerade en identitet af andlighet och materia. Leopold 4: 28 (c. 1820).
3) (†) framställa l. framlägga l. framföra (ngt) till övervägande l. diskussion l. antagande o. d.; särsk. i fråga om dylik framställning inför parlamentarisk församling o. d.: ställa proposition (se d. o. 4) om (ngt); äv.: yrka på (ngt). RA I. 1: 562 (1547). Konungen i Påland, hwilken proponerade förslag om god wänskap och enighet emellan Swerige och Pålen. Tegel E14 37 (1612). Landtmarskalken: Jag skal intet hindra någon, som har något at proponera. 2RARP I. 2: 18 (1720). De af Konungen proponerade ärender. Nordström Samh. 1: 384 (1839). Schybergson FinlH 2: 265 (1889). — särsk.
a) i uttr. proponera om (icke) ngt må ske, framställa förfrågan l. ifrågasätta om ngt (icke) må ske. Ture Sparre, proponerede om icke .. Düker icke motte intages på Ridderhuset. RARP 1: 180 (1632). Fischerström Mäl. 41 (1785).
b) i utvidgad anv.: meddela, kungöra; särsk. i uttr. proponera ngt om ngt (l. ngn) (jfr 4 a δ), meddela l. säga ngt om ngt (l. ngn); äv. i uttr. proponera ngt för ngn (jfr 2), meddela ngn ngt. Gustaf II Adolf 491 (1622). Brahe Tb. 79 (c. 1660: om). Hr Johan Gyllenstierna proponerade, huruledes han blef kallat opp til den Kongl. Regeringen. RARP 9: 192 (1664). 2RARP I. 1: 67 (1719).
4) [eg. specialanv. av 3] framställa l. framlägga förslag om (ngt l. ngn), föreslå (ngt l. ngn); utom i a numera nästan bl. i sådana uttr. som proponera duskål l. titelbortläggning o. d.; äv. i uttr. proponera en skål, utbringa l. föreslå en skål; stundom svårt att skilja från 3. Widekindi KrijgH 585 (1671). Då någon til Reception proponeres (i ordensgillet Kärleken till nästan), bör saken therom öfver en Sammankomst hvila på Bordet. FoU 17: 282 (1786). Han .. proponerade värdfolkets skål. Blanche Bild. 4: 23 (1865). Jag proponerar er ej till någon belöning för den här utställningen. Ahrenberg Männ. 4: 99 (1909). (Man) proponerar .. att ämnet ”Idrottsdagarna” bör uppföras på programmet (för ett lärarmöte). SvD(A) 1931, nr 139, s. 5. Han proponerade duskap. Laurin 4Minn. 424 (1932). — särsk.
a) i intr. l. absolut anv.
α) (ngt ålderdomligt) föreslå titelbortläggning. Jag, som är äldst, får jag lov att proponera? Bäckström FastPunkt. 65 (1919).
β) kortsp. föreslå köp av kort (i ekarté). Lindskog Spelb. 228 (1847). Werner o. Sandgren Kortox. 202 (1949).
γ) (†) i uttr. proponera om ngn att osv., föreslå beträffande ngn att osv. ConsAcAboP 3: 144 (1666).
δ) (†) i uttr. proponera om ngt, väcka förslag om ngt. (Kyrkoherden) proponerade om ett skolhus i socknen. Hagström Herdam. 1: 485 (1897).
b) (†) refl.: erbjuda sig. Jacobi och Henrik proponerade sig att hjelpa saken (dvs. att grädda pannkakor). Bremer Hem. 1: 178 (1839).

 

Spalt P 2055 band 20, 1954

Webbansvarig