Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROBA prå3ba2 l. prω3ba2, l. 40 (próba Dalin), sbst.1, r. l. f. ((†) n. Biberg 1: 39 (c. 1814), PedT 1890, s. 144); best. -an (ss. n. -at); pl. (†) -or (Hallenberg Mynt 272 (i handl. fr. 1545)) l. -er (Weste (1807), Dalin (1855)) l. = (Cavallin Herdam. 3: 415 (i handl. fr. c. 1680)).
Etymologi
[av senlat. o. mlat. proba, till lat. probare, godkänna, pröva (se PROBERA). — Jfr PROV]
1) (†) = PROV 1; äv. bildl. l. oeg.; äv. i sådana uttr. som l. till en proba l. uti proba, på prov; tåla proban, stå sig i provet. (Måns Eriksson mottog råkoppar) till ath Latha Lutthra påå en probo Först 1 skippundt. VaruhusR 1540. G1R 17: 193 (1545: till en försökning eller proba). ArkliR 1562, avd. 16 (: wdi proba). Der är intet sammanhang med resten; Det tål icke proban. Hagberg Shaksp. 7: 291 (1849). Claëson 2: 82 (1859). — särsk. = PROV 1 a. AJGothus ThesArithm. 15 (1621). Gjöra proba på något, som man räknat. Lind (1749). Schulthess (1885).
2) (†) observation, rön l. dyl.?; jfr PROBERA 4, PROV 2 e. Öfverste Ulfsparre intygade också (ss. försvar för kyrkoherden, som beskyllts för samröre med danskarna) ”att herr Rasmus .. hafwer merkeliga proba gjort om Snapphanarna och hwar dhe subsisterade ..”. Cavallin Herdam. 3: 415 (i handl. fr. c. 1680).
3) = PROV 3; numera bl. ngn gg (i vitter stil o. lärt fackspr.), i anv. motsvarande PROV 3 b. LPetri KO 3 a (1561, 1571). Kempe Krigzpersp. 91 (1664). Det är (lärorikt) att .. betrakta, hur det oändliga lefver i det ändliga, så mycket mer som dessa läror och föreställningar alltid kunna anses för den säkraste proban på tidernas och folkslagens bildningsgrad. Bremer 2: 369 (i handl. fr. 1832). En proba på förhållandet mellan Brandes och det svenska nittiotalet. SvD(A) 1933, nr 1, s. 12. — särsk. (†) i uttr. göra en god proba, visa ett gott prov på sin duglighet. General Majoren Dörffling hafwer medh sitt nywärfwade Corpo giordt een godh proba, i thet han Staden och Clöstret Bomse .. medh stormande Hand eröffrat. NAv. 18/9 1656, nr 1, s. 4.
4) (†) = PROV 4. Proba på någhra synnerlighe Orsaker (till pesten). Berchelt PestOrs. B 3 b (1589).
5) (†) = PROV 5. Grofft Engelst ith Sticke och är icke annatt en een proba. TullbSthm 10/4 1543. G1R 28: 446 (1558).

 

Spalt P 1917 band 20, 1954

Webbansvarig