Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRECEPTOR presäp3tor2 l. 040 (prece`ptor Weste; presä´pptårr Dalin), m.||ig.; best. -n (Lenngren (SVS) 2: 108 (1794) osv.), äv. (numera bl. tillf., skämts.) -en pre1säptω4ren l. -ep- (HSH 9: 180 (1636), Lagerbring 1Hist. 4: 314 (1783)); pl. -er pre1säptω4rer l. -ep-.
Ordformer
(pre- 1580 osv. pré- 1789. præ- 15981924. prä- 17831794. -ceptor (-sep-, -säp-) 1580 osv. -septer 1702)
Etymologi
[jfr t. präzeptor, eng. preceptor, fr. précepteur; av lat. præceptor, till sup.-stammen i lat. præcipere, taga (ngt) i förväg, föreskriva, lära, av præ (se PRE-) o. capere, taga (jfr KAPABEL, KAPERA m. fl.)]
1) (om ä. l. utländska förh.) informator (ofta för ung furste l. annan högättad ung man), guvernör (se d. o. 3); äv. om lärare vid lärovärk o. d. KlädkamRSthm 1580 E, s. 5 b. En Præceptor, som lärer Barnen (i skolan) räkna och skrifva. Alopæus BorgåGymn. 33 (cit. fr. 1640). (De) som råd och lägenhet hafva, måste med kostnad hålla private præceptorer för dheras barn. VDAkt. 1725, nr 246. Wägner Vind. 36 (1947). jfr PAGE-PRECEPTOR.
2) (ny anv.) titel för innehavare av vissa i enlighet med förslag av 1945 års universitetsberedning inrättade, i lönehänseende något under professurer stående ordinarie lärarbefattningar vid universitet o. högskolor. SOU 1946, 81: 22. SFS 1947, s. 1232.
Ssgr (till 2): PRECEPTORS-BEFATTNING. SOU 1946, 81: 25.
-LÖN.
-TJÄNST.
Avledn.: PRECEPTORAT0104, n. (pre- 1835 osv. præ- 16541906)
1) (om ä. l. utländska förh.) till 1: förhållandet att vara l. tjänstgöra ss. ”preceptor”. VDAkt. 1654, nr 14. Levertin Linné 7 (1906).
2) (ny anv.) till 2: preceptorsbefattning, preceptorstjänst. SOU 1946, 81: 23. SvDÅb. 25: 90 (1948).
PRECEPTORERA, v. -ade. (pre- 16761847. præ- 16451857) [jfr t. präceptorieren] (†) till 1: tjänstgöra ss. ”preceptor” l. lärare; äv. tr.: undervisa (ngn); äv. oeg. l. bildl.: docera o. d. En tysk, som præceptorerar för barnen i stadhen. ConsAcAboP 1: 194 (1645). VexiöBl. 1810, nr 48, s. 3 (tr.). Lindfors (1824; bildl.). Cavallin Herdam. 4: 395 (1857).
PRECEPTUR104, r. till 2, = preceptorat 2. SDS 1954, nr 16, s. 4.

 

Spalt P 1681 band 20, 1954

Webbansvarig