Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POST pos4t, sbst.5, r. l. m.; best. -en; pl. -er32.
Ordformer
(förr äv. påst)
Etymologi
[fsv. poster, liksom d. post av mlt. post, motsv. fht. pfost (t. pfosten), eng. post, av ffr. post (varav ffr. postele, fr. poteaux), av lat. postis, av oklart urspr.]
1) stolpe som utgör del av l. stöd för (l. dekoration o. d. i) en byggnadskonstruktion o. dyl. l. varpå en sådan vilar; äv. om mer l. mindre stolp- l. kolonnliknande del som skjuter ut från l. är fäst vid en vägg l. dyl. (o. uppbär ett arkitekturparti). Slaget en Post vnder de afruttne Sparrar. VDAkt. 1686, nr 103. Twenne Poster satte på norre sydan wid Lofftet, elliest hade det längesedan förfallet. Därs. Horisontela reglar (inläggas) mellan posterna (i ett korsvirkeshus). Cnattingius 74 (1875, 1894). Poster och öfverliggare (i öppna spisar). Ambrosiani NordMEld 12 (1911). — jfr HÖRN-, MELLAN-, PIP-, SÄNG-POST. — särsk.
a) stolpe l. kolonn l. dyl. vid sidan l. i mitten av en fönster- l. dörröppning; vardera av de vertikala sidorna av en fönster- l. dörrinfattning (särsk. om den del mot vilken fönstret l. dörren närmast vilar); stundom äv. om den del av en mur l. vägg som bildar den ena vertikala begränsningen av en fönster- l. dörröppning o. d.; ss. term i byggnadsfacket numera nästan bl. om vertikal stolpe l. dyl. som delar en öppning i vägg l. mur. BtÅboH I. 1: 77 (c. 1614). Dörren innefattas af två poster, som uppbära en cylinderformig tvärpost. Lübke ArkitH 5 (1871). Ett enda fönster, som genom stafvar (poster) af sten delades i vertikal riktning. Upmark Lübke 415 (1872). Han stödde axeln mot posten till en halföppen dörr. Hedenstierna FruW 53 (1890). Fornv. 1913, s. 94 (om del av mur). Ett litet fönster .. med uppåt konvergerande poster. Cornell NorrlKyrklK 37 (1918). HantvB I. 6: 241 (1938). jfr DÖRR-, FÖNSTER-, KORS-, MELLAN-, MITT-, SIDO-POST. särsk. (numera föga br.) i utvidgad anv., om horisontala delar av fönster l. dörrinfattning o. d.; särsk. om understycke l. fönsterbräde; äv. allmännare, om sammanfattningen av det trävirke som inramar en fönsteröppning; i sht i ssgr. (Han) red .. fram till fönstret. Aurora steg upp i posten. Almqvist JK 90 (1835). (Smeta salvorna på dörren) på den öfversta posten. Lagerlöf Theokr. 13 (1884). jfr DÖRR-POST, FÖNSTER-POST 2 samt KORS-, TVÄR-POST.
b) (†) om stöd för en lös hylla i ett vörtkar. VetAH 1742, s. 71.
2) herald. fält som upptar högra (ur åskådarens synpunkt vänstra) tredjedelen av en vapensköld; förr äv. om lodrät skura som begränsar ett dylikt fält. Uggla Herald. 50 (1746). Wetterstedt HeraldOrdl. (c. 1847; om skura). 2SvUppslB (1952). — jfr GINPOST.
3) om vissa anordningar för vattenavledning l. vattentappning o. d.
a) [jfr motsv. anv. i y. fsv. (HSH 13: 114) samt i dan. o. mlt.] (†) pumpstock, vattenpump. Lindfors (1824). Meurman (1847).
b) inrättning bestående av bl. a. ett rör med stängningsanordning, som står i förbindelse med en orts vattenledningssystem (o. från vilken vatten kan ledas gm slangar l. dyl., som vid behov fastsättas, t. ex. vid brandsläckning); i sht ss. efterled i ssgr l. elliptiskt för sådana. Schulthess (1885). TT 1941, M. s. 68. jfr BRAND-, SPOL-, VATTEN-POST.
c) [jfr motsv. anv. i sv. dial.] (†) liten dikesbro l. dikestrumma. Œdman Bahusl. 281 (1746). Omlägga två trummor eller poster i samma väg. 1NJA 1874, s. 461.
Avledn.: POSTA, v.1 (†)
1) till 1: förse (ngt) med stolpar l. poster. En Spannemåls Bod .. postad på Gaflerne, samt brädslagen med granbräder och Tränaglar. HdlVLBibl. 1773, s. 146 (bet. oviss).
2) till 3 a: pumpa. Lindfors (1824). Meurman (1847).

 

Spalt P 1590 band 20, 1954

Webbansvarig