Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARTICIPERA par1tisipe4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr PARTICIPANT, PARTICIPATION. Anm. Formen participiera har anträffats dels hos Pfeiffer (1837), dels hos Erixon Skultuna 1: 7 (1921; efter handl. fr. 1664).
Etymologi
[jfr t. partizipieren, eng. participate, fr. participer; av lat. participare, till particeps, som deltager i ngt, till pars (se PART) o. capere (se KAPERA). — Jfr PARTICIP]
I. i uttr. participera i (förr äv. av l. om) ngt l. participera med ngn, ävensom abs.
1) (†) gemensamt med ngn annan l. andra äga en större l. mindre del l. anpart av ngt l. äga l. ha brukningsrätten till ngt, ha del i ngt; jfr 4. (De) participera i dammen med Ringshytteboerne. NoraskogArk. 4: 125 (1684). FörarbSvLag 7: 195 (1695).
2) (numera bl. i vetenskapligt fackspr.) i fråga om delaktighet i viss egenskap l. visst tillstånd o. d.: vara delaktig av l. ha del i ngt, äga ngt gemensamt med ngn annan. Giese Sprachm. 1—3: 290 (1730). Gud har medelst ratio hos oss grundlagt en oförstörbar relation, varigenom vi såsom ändliga participera i det oändliga. SvTeolKv. 1928, s. 336.
3) (†) taga sin del l. ha rätt till del av ngt, dela ngt med ngn; (vara skyldig att) deltaga i bestridandet l. bekostandet av ngt; i fråga om dels ngt materiellt, t. ex. vinst, lön, utgift, kostnad, dels ngt immateriellt, t. ex. trevnad, ära; jfr 5. Gustaf II Adolf 591 (1614: af). Hennes K. M:tt will så nådigst disponera och laga, det Städerne efter proportion .. skole uthi winsten och fördelen (från Västindiska kompaniet) participera och blifwa dehlachtige. Stiernman Riksd. 1014 (1642). Såsom all den trefnat och vällstånd, som Chronan har, participera alle ständer i, så borde the och känna lasten. RARP 9: 100 (1664); jfr 2. Prästeenkor .. tillkommer, att besitta åker och gårdar uthi städerne uthan att participera i någon borgerlig tunga. PrästP 1: 69 (1719). KyrkohÅ 1906, s. 252 (1835). Dalin (1855).
4) (nästan bl. om ä. förh.) vara l. ingå ss. delägare l. kompanjon l. intressent i ett ekonomiskt företag o. d., vara participant. Stiernman Com. 1: 661 (1615). Der någre andre uthi samme grufwor framdeles participere sigh tilbiudha, då skole de (osv.). HH 29: 212 (1631). Mäklare förbiudes at .. participera uti någon Handel eller Wahra. PH 1: 267 (1720). Bergstedt Clément PolEkon. 36 (1868). SvUppslB (1934).
5) (†) deltaga i en handling l. värksamhet l. i skötandet av en syssla o. d. RARP 9: 380 (1664). Vndertijden har han wägrat sig wara med oss och participera af somblige Collegii sysslor. Schück VittA 2: 59 (i handl. fr. 1674). VDAkt. 1779, nr 184.
II. (†) tr., med obj. betecknande antingen ngns andel l. det hela vari ngn har en viss andel o. d.
1) motsv. I 1: ha (rätt till) del i (ngt). AktsamlKungsådreinst. 135 (1681). Hallan hade en liten skoug för sig afbytt till muhlebete, hvar uthi Drifzery intet participerade. VDAkt. 1725, nr 215 (möjl. till I 1).
2) motsv. I 3: utfå (ngt) ss. sin andel; deltaga i bestridandet l. bekostandet av ngt med (viss andel). (Han) begär .. att få participera något af klockaremålet (dvs. den spannmål som utgör klockarens lön). Hagström Herdam. 1: 402 (i handl. fr. c. 1660). HovförtärSthm 1671 A, s. 132.
3) motsv. I 4: äga (så l. så stor andel i ett bolag o. d.). Dhe partisipanter, som mest partisipera. OxBr. 11: 538 (1636).

 

Spalt P 353 band 19, 1952

Webbansvarig