Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÖDTORFTELIGEN 3d~tor2fteligen l. 04000, l. NÖDTORFTLIGEN -ligen, förr äv. NOTTORFTIGLIGEN l. NÖDTARFTELIGEN l. NÖDTORFTELIG l. NÖDTORFTELIGA, adv.
Ordformer
(not- 1546. nöd- (nödh-) 1559 osv. -tarfte- 1594. -torft- 1834 osv. -torfte- (-torfft- (t)e-, -tårfte-) 1559 osv. -torftig- 1546. -lig 1559. -ligen (-lighen, -enn) 1546 osv. -ligha 15621615. -lighan 1614)
Etymologi
[fsv. nödhthorftelika; sannol. av resp. efter mnt. nōttroftliken, nōttroftichliken; adv. till NÖDTORFTELIG, adj.; formen nödtarfteligen sannol. beroende på anslutning till NÖD-TARV]
1) nödvändigt; numera bl. (mera tillf.) med anslutning till 2: precis, nätt o. jämnt; jfr NÖDTORFTIG 2. G1R 29: 42 (1559). Effter Exorcismus j sigh sielff är een sådana ting, at hon nödhtorffteligha til Dopet icke hörer. LPetri Exorc. C 8 a (1562). Så mycken frihet, som nödtorftligen behöfves, för att hålla .. (folket) vid godt mod. Livijn 2: 251 (1834). särsk. (†)
a) med skäl. Så att hvar man nästen sig .. nottorftigligen till att beclage hafve må (över oroligheter o. d. i landet). RA I. 1: 452 (1546).
b) ss. predikativ, motsv. ett adj. i n. sg.: behövligt l. nödvändigt. Så synes oss och nödhtorffteligen och aff nödhen ware, at så skee måtte. AffhBesl. 19/3 1600, s. E 4 a.
2) på ett sätt som motsvarar behovet (behoven); i den utsträckning (l. så mycket) som det är behövligt l. (oundgängligen) nödvändigt; numera företrädesvis med huvudsaklig tanke på att ngt finnes endast i knappt mått l. göres på ett sätt som uppfyller endast de mest oeftergivliga krav(en) l. (de) blygsamma(ste) anspråk o. d.: hjälpligt, någorlunda, något så när, stundom äv.: skäligen, rimligen; jfr NÖDTORFTIG 3 (b, c). HH XIII. 1: 126 (1564). Så hafue wij samme Priuilegier vthi lengden öfuerseedt och förnumit dem ware welbetenckte, och nödtarfteligen författede. Skråordn. 172 (1594). Jag skal ock nödtorfteligen förordna dugliga Prester. PH 10: 237 (1773; i edsformulär för biskopar). Grönstedts på is har beställts och cigarrer och whisky och soda, / allt, som nödtorftligen hör till ett välordnat helaftonstycke. BohemAkademist. 85 (i handl. fr. 1911). Den trasiga uniformsrocken var nödtorftligen lagad med segelgarn. Pan 1928, s. 9.

 

Spalt N 1264 band 18, 1948

Webbansvarig