Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MISSIV misi4v, n. (RP 1: 134 (1629) osv.) ((†) m. l. f. G1R 13: 109 (1540), HSH 19: 261 (1600)); best. -et (ss. m. l. f. -en 2SthmTb. 4: 588 (1575), RA I. 4: 259 (1597)); pl. = (Dalin (1853) osv.) l. -er (G1R 14: 44 (1542) osv.).
Ordformer
(missiff (-sz-, -ijf) 16401824. mis(s)iv 1629 osv. missive (-iue) 15401845)
Etymologi
[jfr t. missiv(e), eng. missive; av fr. missive, till lat. missus, p. pf. av mittere, sända (jfr DIMITTERA, MISSION m. fl.)]
1) (numera nästan bl. i fråga om ä. förh., se dock slutet) brev av mer l. mindre officiell karaktär, (sluten) skrivelse från l. till myndighet o. d.; sändebrev; cirkulär(skrivelse). G1R 13: 109 (1540). Hvadt och then seneste missive efrå kongen i Danmark belanger, synes (osv.). RA I. 1: 476 (1546). Underskrefves missiver till alla Bisper. RP 1: 39 (1627). Fornv. 1925, s. 177. — särsk. (fullt br.) adm. om skrivelse varmed en l. flera andra skriftliga handlingar överlämnas till ngn. RP 1: 134 (1629). Misiv när ransakning och dom sändes til Hof-Rätten, hvad then innehåller. Nehrman PrCr. 348 (1759). Tjänstemeddelanden, som utgöras af uppbördsbevis, rekvisition, tjänstledighetsansökan, .. böra icke .. åtföljas af missiv. SFS 1907, Bih. nr 72, s. 29.
2) kyrkl. av domkapitel utfärdat förordnande för extraordinarie präst att i visst pastorat biträda ordinarie präst l. att vid inträffande ledighet uppehålla tjänsten; äv. om förordnande för präst som är uppförd på förslag till en prästerlig befattning att avlägga predikoprov; förr äv. om meddelande till församling om vilka präster som uppförts på förslag o. förordnats att avlägga predikoprov. Mag: Bolinus skall få Missiff till Giötteryd. VDP 7/1 1680. Sedan Biskoppen och Consistorium utsedt Tre Prästmän, hvilka .. funnits värdige, at blifva Församlingen föreslagne, bör behörigt Missive eller kundgiörelse bref om them, som således utsedde blifvit, at med Predikande och mässande låta höra theras Embets gåfvor, til Församlingen afgå. FörordnPrästevStäd. 5/6 1739, s. A 2 b. För de föreslagne (prästerna) utfärde domkapitlet missiv till afläggande af prof på de dertill utsatta dagar. SFS 1883, nr 60, s. 2. Missivet till Tjurö var .. inte hans första förordnande i statskyrkans tjänst. Hellström Storm 426 (1935).
Ssg (till 1 slutet): MISSIV-SKRIVELSE. adm. Geijer Postförf. 126 (1880). GenPoststCirk. 1892, s. 543.
Avledn.: MISSIVERA, v., -ing.
1) (†) till 1 slutet: skicka (ngt) i l. med ett missiv (till ngn). Weste (1807). Då Gouverneuren misiverade dessa handlingar till Directionen, yrkade Han, att (osv.). Billbergh Sjelfbiogr. 15 (1838).
2) kyrkl. till 2: utfärda missiv för (extraordinarie prästman), gm missiv sända (ngn att tjänstgöra ngnstädes), förordna (ngn till ngt); förr äv.: förordna (präst som uppförts på förslag till en prästerlig befattning) att avlägga predikoprov. 2Saml. 9: 145 (1757; i fråga om förslag). Den 6 Sept. blef förslaget uprättat til Jämsä pastorat, hvartil jämte mig voro missiverade kyrkoherden i Nurmjärfvi Hans H. Barck och vice Past. samt Capellanen i Asickala Axel Laurell. HForsius (1776) i BtHforsH 2: 26. Domkapitlet missiverade till hans biträde Gudmund Brock. Cavallin Herdam. 5: 295 (1858). Brilioth SvKyrkKunsk. 168 (1933). jfr bort-missivera.
MISSIVIST, m. (†) till 2: präst som är uppsatt på förslag till en befattning. VDAkt. 1758, nr 563. GT 1788, nr 42, s. 2.

 

Spalt M 1084 band 17, 1944

Webbansvarig