Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MINISTERIELL min1iste1riäl4 l. mi1-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -el)
Etymologi
[jfr t. ministeriell; av fr. ministériel; till MINISTER o. MINISTERIUM]
1) motsv. MINISTER 1 o. MINISTERIUM 1 o. 2: som hör till l. har avseende på prästämbetet l. den kyrkliga tjänsten; prästerlig; kyrklig. Adjuncterne borde af Ordinarii undervisas i Ministeriela och Pastorala göromål. Wallquist EcclSaml. 5—8: 641 (1795). Församlingsvården och det ministeriella vräker .. (prosten Asp) utan lön på kaplanerna. Högberg Vred. 1: 206 (1906). (Kyrkböcker innehållande) ministeriella längder. Brilioth SvKyrkKunsk. 293 (1933).
2) (mindre br.) motsv. MINISTER 3 a o. MINISTERIUM 3: som har avseende på l. hör samman med l. tillkommer regeringen; som utföres l. utfärdas l. framlägges av l. sker gm regeringen; regerings-. Ministeriella ärender. HH XXV. 2: 55 (1809). Ett i ministeriell väg .. gjordt lån. Liljecrona RiksdKul. 59 (1840). Det ministeriella medlingsförslaget (i konflikten med byggnadsarbetarna). SvD(A) 1933, nr 267, s. 4.
3) som hyllar den sittande regeringen; som gillar regeringens styrelsesätt; regeringstrogen; regeringsvänlig; i pl. äv. i substantivisk anv., om politiskt parti som stöder den sittande regeringen, regeringsparti; numera bl. ngn gg hist., i sht i uttr. det ministeriella partiet o. d., om ett regeringsvänligt parti vid riksdagen 1867 (senare kallat: intelligenspartiet). Det skulle i många afseenden fägna mig at få se Argus omvänd til ministeriel tidningsskrifvare. 3SAH XL. 2: 97 (1826). Blott 4 (yttrade sig) i ministeriell anda. AB 1840, nr 1, s. 1. Borgare-Ståndet är nu .. fullkomligen ministerielt. Crusenstolpe Ställn. 11: 20 (1845). Det ministeriella partiets sammankomst. DN 1867, nr 624, s. 2. De ministeriele (erhöllo) en skicklig ledare i .. friherre Karl Johan af Nordin. IllSvH 6: 92 (1881). SvRiksd. II. 17: 42 (1935).
4) (numera knappast br.; se dock slutet) som har avseende på landets utrikespolitik; diplomatisk (se d. o. 2 c), utrikespolitisk. Med bibehållande af den aldranogaste tysthet som ministerielle mål fordra. HSH 3: 286 (1765). Konungen ville med särskild uppmärksamhet följa de ministeriella sakerna. 3SAH 6: 81 (1891). Utvexling af ministeriella noter. SFS 1892, Bih. nr 5, s. 2. En fråga, om den ministeriella brevväxlingen kunde ställas till disposition. SvRiksd. I. 7: 114 (1932). — särsk. (om förh. 18091909) i uttr. ministeriella mål l. ärenden o. d., om regeringsärenden som angingo Sverges (resp. under unionstiden Sverges o. Norges) förhållande till utländska makter o. som icke behandlades i vanligt statsråd, utan i den s. k. ministeriella konseljen, bestående bl. av utrikesministern samt ytterligare ett (efter 1885 två) statsråd. RF 1809, § 7. RO 1810, § 29. H. M. Konungen höll i går kl. half 1 e. m. ministeriell konselj. PT 1903, nr 285, s. 2. BtRiksdP 1908, 3: nr 1, s. 3. Reuterskiöld Grundlag. 21 (1924).
5) (†) om uppträdande, tillvägagångssätt o. d.: som vittnar om l. liknar sådana egenskaper (t. ex. smidighet, förslagenhet) som äro utmärkande för diplomater. Då .. Birger (Jarl) påtagit sig en fullkomligt ministeriell kallsinnighet. Lagerbring 1Hist. 2: 367 (1773). Svaren (på förhandlingarna) blefvo ministeriela. Tersmeden Mem. 6: 5 (1784). Schulzenheim SvSprSkrifs. 67 (1807).

 

Spalt M 1015 band 17, 1944

Webbansvarig