Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILJÖ miljø4, r. l. m. ((†) n. Hansson Kås. 72 (1897)); best. -n l. -en (ss. n. -et); pl. -er. (förr äv. med fransk stavning)
Etymologi
[jfr dan. o. t. milieu, n.; av fr. milieu, mitt, genomsnitt, ”miljö”, av ffr. mi-, mitterst, av lat. medius (se MITT, sbst.), o. lieu, ställe, av lat. locus (se LOKUS)]
1) mitt (se MITT, sbst. 1); i ssgn MILJÖ-SOFFA.
2) spelt. om hålen vid mitten av en biljards längdvall. Då Carolinabollen göres i någondera af milieuerna, fås derför 10 points. HbiblSällsk. 2: 131 (1839). Östergren (1932).
3) (enst., †) i sg. best., sammanfattande, om människorna av (ointressant) genomsnittstyp. Massan har sin Strauss, .. ”gräddan” sin Mozart .., för att ej tala om den stora, fadda miliön som ränner efter Bellini. Wennerberg Bref 2: 28 (1851).
4) om de yttre förhållanden som (enl. miljöteorien) anses utöva en avgörande invärkan på ngns (l. ngts) utveckling; den omgivning (av natur- l. samfundsförhållanden) vari man rör sig o. värkar; omvärld; atmosfär (se d. o. 5), luft (se LUFT, sbst.2 3 e); stundom konkretare, om den synliga närmaste omgivningen (kring ngn l. ngt). Vetterlund StDikt. 86 (1892, 1901). Miljön, platsen man fått i tiden, rummet, samhället är typbildande. Rydberg Varia 124 (1894). Hela miljön inverkar .. på barnet. Jundell Barn. 2: 169 (1927). Allteftersom man hade lust och råd valde man olika miljöer att celebrera .. (årsskiftet) i. DN 1930, nr 1, s. 9. Södra Djurgårdens traditionsmättade miljö. SvD(A) 1930, nr 204, s. 5.
Ssgr (i allm. till 4): MILJÖ-BESKRIVNING. jfr -skildring. Hallström LevDikt 218 (1914).
-DRAMA. litt.-hist. drama som särskilt skildrar en (social) miljö o. dennas påvärkan på människorna. 2NF 11: 100 (1909).
-FAKTOR, r. i sht naturvet. om (olika delar av) miljön betraktad(e) ss. väsentlig(a) faktor(er) vid utformningen l. spridningen av egenskaper l. arter o. d.; motsatt: arvsfaktor. LAHT 1919, s. 220. Dahlberg SjSamh. 2: 135 (1937).
-MÅLNING. i fråga om litterär framställning. (Gorkij) har (i skådespelet Natthärbärget) .. afsett att främst ge en miljömålning, ej ett drama. Söderhjelm Upps. 109 (1903).
-PÅVÄRKAN~020. (i fackspr.) miljöns påvärkan på ngn l. ngt. SvNat. 1932, s. 139.
-PÅVÄRKNING~020. (i fackspr.) = -påvärkan. Hofsten Ärftl. 1: 74 (1927).
-ROMAN. litt.-hist. jfr -drama. Sylwan FyrtiotStud. 14 (1914).
-SKILDRING. litt.-hist. jfr -målning. FinBiogrHb. 2570 (1905).
(1) -SOFFA. (i sht förr) cirkelrund soffa med ryggstöd i mitten, avsedd att placeras mitt i ett (större) rum. SD 1896, nr 134, s. 6. Midt i salongen (på ångfärjan Malmö) är placerad en stor milieusoffa. SD(L) 1900, nr 369, s. 2.
-TEORI(N). litt.-hist. om den av den franske filosofen H. Taine († 1893) framställda teorin om miljön ss. en viktig faktor vid undersökning o. förklaring av kulturhistoriens företeelser. 2NF 24: 376 (1916).

 

Spalt M 964 band 17, 1944

Webbansvarig