Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KNAPPA, v.1 -ade.
Ordformer
(knapa c. 1755. knappa 1633 osv.)
Etymologi
[jfr d. knappe, nor. dial. knappa; till KNAPP, adj. 2]
(numera bl. i särsk. förb., se nedan).
I. tr.
1) göra knappare, minska, inskränka. — jfr FÖRKNAPPA.
a) i fråga om inskränkningar i medel, förråd, föda, utgifter o. d.; i sht dels: minska, beskära (ett anslag, en proviantmängd o. d.), dels: minska (utgifter, behov o. d.), spara; äv. med bestämning inledd av prep. i, med l. om: göra inskränkningar i, hushålla med, snåla med (ngt); äv. abs.: spara, inskränka sig o. d. OxBr. 3: 463 (1633). Collegii Antiquitatum stat måste något knappas och indragas. BL 11: 140 (i handl. fr. 1685). (Ingen må knorra) när den commenderande Officeraren på resor finner nödigt at knappa kosten. PH 6: 3751 (1755). Salander Gårdsf. 40 (1758). Missväxt drabbade landet, i socknarna saknades föda, / Bonden knappade, tiggaren svalt. Runeberg 1: 103 (1832). Dalin (1852). — särsk. i uttr. knappa med sig l. ngn i ngt, med avs. på sig (själv) l. ngn (annan) göra indragningar l. snåla i fråga om ngt. Knappa med en i mat. Serenius Ggg 2 a (1734). Schultze Ordb. 2345 (c. 1755). Deleen (1829).
b) i fråga om tid; i pass. med intr. bet.: bli kortare. Hvar enda dag blifver mig allt dyrare, som capitalet fördubblas och tiden knappas för min oupphörliga tacksamhet och vördnad. Linné SvArb. 1: 56 (1760).
2) med avs. på (del av) dräkt o. d.: göra smalare l. trängre l. snävare (gm intagning o. d.); särsk. i p. pf. Nymphens Kjortel, knappad i vidd, / Ej vådligt mer i ögat stack. Bellman (SVS) 1: 259 (c. 1785, 1790).
II. intr.: bliva knappare l. mindre. Weste FörslSAOB (1823).
Särsk. förb.: KNAPPA AV knap1a a4v. jfr AVKNAPPA.
1) till I 1: inskränka, reducera; särsk. med bestämning inledd av prep. : minska l. inskränka på (ngt). Weste (1807). Löwegren Hippokr. 1: 399 (1909). Så att ej några .. donationer skulle knappa av arvslotten. Blomberg Uvd. 103 (1917).
2) (†) till II: bliva knappare, avtaga, minska; särsk. i fråga om vind; äv. i fråga om pänningar o. d.: smälta ihop, decimeras. Min rese-cassa hade så knappat af, at (osv.). Ullman GrefvHänd. 13 (1782). ”Styfva gaffeln”! kommenderade den gamle, ”vinden knappar af så mycket den hinner ..” Runeberg 4: 179 (1833).
KNAPPA IN10 4. till I 1: göra (ngt) knappare, inskränka, minska, reducera; i sht med bestämning inledd av prep. : göra inskränkningar i, göra avdrag på (ngt); äv. (i sht i fråga om utgifter, levnadskostnader o. d.) abs.: göra inskränkningar, spara. Man knappat in min stat. Bergklint Vitt. 24 (1772). Weste (1807). Såsom kapellansadjunkt, knappande in på det nödvändigaste för lifvets lekamliga behof. Cygnæus 1: 303 (1853). IllSvH 2: 421 (1877). Man bör, om möjligt, försöka att knappa in. VL 1906, nr 296 A, s. 3. Fadern tyckes till en början hava givit .. (Boccaccio) ett tämligen rikligt underhåll, men vid denna tid knappades detta in. Schück AllmLittH 3: 51 (1921). jfr INKNAPPA.

 

Spalt K 1562 band 14, 1936

Webbansvarig