Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMPANJ kampan4j, sbst.2, förr äv. KAMPANJE, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet cam-. kampagne (cam-) 16801873 (: kampagner, pl.). campagnie 1637 (: Campagnien, sg. best.) c. 1820. kampang 1874. campangie 1738 (: vintercampangie). campan(n)ie 1652 (: campanien, sg. best.) 1706 (: campannien, sg. best.). kampanj (cam-) 1711 (: vintercampanj) osv. kampanje 18011846)
Etymologi
[jfr dan. o. t. kampagne, eng. campaign; av fr. campagne, fält, fälttåg, av it. campagna (se KAMPAGNA), etymologiskt samma ord som fr. champagne, nedre tredjedelen av en vapensköld, äv. ss. landskapsnamn (se CHAMPAGNE)]
1) (†) slagfält. (Det) ähr till att be(f)ruchta .., dedh E. M:ttz truppar .. intett skola wahra bastante att disputera fienden Campagnien (dvs. hålla slagfältet mot fienden), vthan måste qwitera fältedt. SBielke (1637) i HSH 7: 119.
2) (numera med ngt arkaiserande prägel i fråga om ä. förh.) fälttåg, krigståg, krig; stundom äv. om krigståg till sjöss. RP 11: 441 (1646). En Campagnies lyckeliga utgång. Wrangel Tact. 28 (1752). (Fältskärn) gjorde 1788 och 89 års kampagner till lands, men 1790 års till sjöss. Topelius Fält. 1: 5 (1853). Enkel skrud och enkel ära / Var hans (dvs. Lodes) fröjd, kampanjen lång. Runeberg 5: 36 (1860). 1854 års kampanj i Östersjön. Schybergson FinlH 2: 423 (1889). Cederschiöld Sverre 64 (1901). — jfr SJÖ-, SOMMAR-, VINTER-KAMPANJ.
3) i bildl. anv.: ”fälttåg”; strid; numera företrädesvis i a o. b. Kanske han håller sig änu wppe wthi den stora campanien (dvs. jakten) på Falebygdan, som han hade ärnatt. Ekeblad Bref 1: 159 (1652; rättat efter hskr.). (Översten:) Jag är en gammal man, som snart har gjort min kampanj i verlden. Runeberg 4: 271 (1836). DN(A) 1930, nr 235, s. 13. — särsk.
a) i fråga om agitatorisk värksamhet, propaganda, reklam o. d. Den stundande kampanjen till riksdagsmannavalen. SD(L) 1896, nr 122, s. 1. (Morels) kampanj i böcker, broschyrer och tidningsartiklar mot negrernas omänskligt hårda behandling vid gummiinsamling i Belgiska Kongo. 2NF 37: 600 (1925). En .. kampanj för att ”med tjänliga medel” avskräcka arbetslösa .. från att ta anställning vid Strebelverken. DN(A) 1934, nr 170, s. 2. — jfr ANNONS-, REKLAM-, VAL-KAMPANJ m. fl.
b) om i publikationer (tidningar, broschyrer o. d.) förd strid. Litterära kampanjer, skärmytslingar och manövrer. Sturzen-Becker SvSkönl. 41 (1845). Under sin första vistelse .. (i Hälsingborg) förde .. (O. P. Sturzen-Becker) en häftig kampanj mot stadens kyrkoherde P. Wieselgren. Sylwan SvLit. 332 (1903).
4) (i fackspr.) i överförd anv., om tidsperiod inom vilken viss värksamhet l. viss tillvärkning pågår oavbrutet l. i en följd; tillvärkningsperiod, arbetsperiod. TT 1874, s. 188 (i fråga om brännvinsbränning). VL 1895, nr 64, s. 3 (i fråga om försäljning av trävaror på den utländska marknaden). Tillverkning af potatisstärkelse (är) .. lämplig .. endast under den s. k. kampanjen, oktober-januari. 2UB 4: 535 (1899). Den första kampanjen, som var ägnad åt utgrävningen av den kort förut upptäckta kupolgraven vid Dendrá. OoB 1928, s. 514. — särsk.
a) betkampanj, sockerkampanj. Grönberger Hvitbet. 16 (1872). Med en afverkning af 218 mill. kg. betor, som den sista kampanjen utvisar, är betindustrien ett faktum i Skåne. LAHT 1892, s. 3. Därs. 1898, s. 218. — jfr BET-, SOCKER-KAMPANJ.
b) metall. o. tekn. tid under vilken en masugn o. d. oavbrutet är i gång, blåsningskampanj. JernkA 1849, s. 259. TT 1872, s. 18. JernkA 1886, s. 102.
Ssgr: (4 a) KAMPANJ-ARBETARE~0200. (i fackspr.) under betkampanj anställd arbetare. SDS 1919, nr 279, s. 1.
(2) -HÄST. (†) mil. för fälttjänst avsedd l. lämplig ridhäst. Det är altså af största vigt för en Cavallerist .. at ej köpa blott en Campagne-häst, då han söker en Parade häst. KrigsmSH 1797, s. 167. SvD 1900, nr 121, s. 5.
(2) -KAMRAT. (†) krigskamrat. JZDuncker (1808) hos Cygnæus 2: 112. Wingård Minn. 9: 29 (1848).
(3 a) -LEDARE. Moses var avsedd att bli kampanjledare (vid presidentval i N. Amerika). SvD(A) 1928, nr 206, s. 7.
(4) -MEDEL, pl. (i Finl.) särskild avlöning som befäl o. underbefäl på de å sjöfartsväsendets stat upptagna fartygen samt fyrbetjäning o. lotsuppassning å fyrfartygen åtnjuta under den tid tjänstgöringen ombord å fartygen pågår. FFS 1919, nr 17, s. 2. Därs. 1928, s. 616.
(2) -ROCK. (†) till fältutrustning hörande uniformsrock. Af alla (den skeppsbrutne) Prinsens saker, (uppfiskades) endast hans Svenska Campagne Rock. 1Saml. 1: 7 (1773).

 

Spalt K 303 band 13, 1935

Webbansvarig