Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSPEKTERA in1späkte4ra l. -spek-, i Sveal. äv. -e3ra2 (innspäcktèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INSPEKTION, INSPEKTOR, sbst.1—2, INSPEKTRIS, INSPEKTÖR.
Ordformer
(förr vanl. skrivet -spect-)
Etymologi
[jfr eng. inspect, fr. inspecter; av lat. inspectare, skåda in på, (be)skåda, betrakta, intensivbildning till inspicere (p. pf. -spectum) (se INSPICIENT)]
1) (numera knappast br.; se dock a, b) se in i l. på (ngt) för undersökning, besiktiga, syna, iakttaga. Från ett finger hade nageln till och med växt midt genom handen, så att den syntes på yttre sidan. Jag inspekterade allt mycket noga, ty det var verkligen någonting ovanligt. Lundgren MålAnt. 2: 119 (1872). — särsk.
a) (fullt br.) med. se in i l. på (organ l. kroppsdel) för att konstatera dess tillstånd, undersöka gm besiktning (för att ställa diagnos). Näskaviteten inspekteras medelst främre och bakre rhinoskopi. LbKir. 2: 168 (1922).
b) (fullt br.) tekn. med avs. på (maskin)del o. d.: iakttaga l. besiktiga (ngt) för konstaterande av dess tillstånd l. funktion. Inspektionslucka, lock (på motor), genom vilket en maskindel kan inspekteras eller justeras. Nerén 55 (1930).
2) om myndighet(sperson): genom l. under ett därför avsett (kortare) besök göra (värksamhet, inrättning, skola o. d.) till föremål för undersökning för att tillse att det undersökta är som sig bör, i enlighet med lag l. författning l. föreskrift l. avtal o. d.; äv.: utöva kontrollerande tillsyn av (ngt); äv. i abs. anv.; äv. bildl. SC 1: 279 (1820). Landstingen inspektera .. genom af dem tillsatta inspektörer de skolor (dvs. folkhögskolor) de understödja. PedBl. 1877, s. 12. Deras (dvs. prästernas) såväl som församlingsbornas lefverne och kunskaper inspekterades vid årliga biskops- och prostvisitationer. 2NF 23: 1101 (1916). Den inspekterande myndighet, som tillkommer (generalpost-)styrelsen i förhållande till underlydande myndigheter. SFS 1920, s. 1513. — särsk.
a) (†) för kontroll närvara vid (examen). När Ephorus .. ärnar .. dessa examina (vid elementarlärovärk) inspectera. FörslSkolordn. 1817, s. 71.
b) (numera knappast br.) om professor vid universitet: ss. inspektor hava uppsikt över (studenterna av viss nation). Ungdomen skulle, fördelad i nationer, af särskilda professorer inspecteras. Frey 1844, s. 304.
c) (skämts.) i allmännare l. bildl. anv. Att kungen och båda statsministrarne i hennes frånvaro hade inspekterat både barnkammare och sängkammare med mera. De Geer Minn. 2: 85 (1892).

 

Spalt I 834 band 12, 1933

Webbansvarig