Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-HÄNDA. [jfr d. indhænde] (†) överlämna (brev) till (ngn); jfr -HÄNDIGA 1. LMil. 1: 158 (1682).
-HÄNDIG. (-hendig 1632. -händig 1635. -hännig 1688) [efter ä. t. einhändig i motsv. anv.] (†)
1) lämnad i (ngns) händer l. besittning, överlämnad till (ngn). OxBr. 9: 180 (1632). Philipsburg, som Konungen i Franckrijke ähr inhändigt wordet. HSH 34: 6 (1635; möjl. p. pf. av inhändiga).
2) i uttr. göra ngn ngt inhändigt, delgiva ngn ngt, underrätta ngn om ngt. VDAkt. 1688, nr 543.
-HÄNDIGA, -an (†, i bet. 2, Weste (1807)), -are (†, i bet. 1, BenzBr. 245 (1736)). [liksom d. indhændige av t. einhändigen]
1) (†) med direkt o. indirekt obj.: lämna (ngt) i (ngns) händer, inlämna l. överlämna (ngt) till (ngn), delgiva (ngn ngt); äv. utan indirekt obj.: överlämna l. avlämna l. översända (ngt); i sht med avs. på skrivelse (brev, framställning av klagomål o. d.). RP 7: 494 (1639). Min lilla väns bref .. är mig i går af Påsten inhändigat. JNyman (1705) hos Levertin 10: 42. 2RA 2: 46 (1727). (Vid tiden för avresan) började man inhändiga dem (dvs. de sv. sändebuden) åtskilliga klagomål. Nordberg C12 1: 63 (1740). Thetta .. Baneret .. blef .. til Stockholm öfversändt, och Sten Sture then Äldre .. inhändigad. Rüdling Suppl. 259 (1740). Jungberg (1873).
2) få (ngt) i händerna, mottaga, erhålla; numera nästan bl. (föga br.) jur. om part (l. hans rättegångsombud) med avs. på utskrivet exemplar av domsutslag. OxBr. 8: 495 (1647). Weste (1807). Berörda, af honom inhändigade varor. 1NJA 1874, s. 512. I morgon inhändigar jag mitt qvartalshonorarium. Rydberg Frib. 222 (1877; uppl. 1857, 1866: inkasserar). NDA 1913, nr 91, s. 1.
3) (†) med avs. på mat l. dryck: intaga, inmundiga. Efter inhändigandet af en god måltid. Wingård Minn. 3: 175 (1846). Lilljebjörn Minn. 114 (1874).
4) (†) mottaga underrättelse om (ngt), erfara (ngt). Med hiärtans rörelse har jag inhändigat sal. H:r Bergsrådets Brandts dödeliga frånfälle. Linné Bref I. 3: 318 (1768). VDAkt. 1787, nr 315.
-HÄNGA, -ning. [jfr t. einhängen]
1) införa o. hänga (ngt i hus l. rum o. d.). Schroderus Liv. 659 (1626). Rocken inhänges i garderoben. Hagdahl DBäst. 27 (1885). 2NF 22: 1385 (1915).
2) tekn. hänga (ngt) så att det blir nedsänkt (i vätska). Föremålen, som skola galvaniseras, .. inhängas i (metall-)badet. NF 5: 846 (1882).
-HÄRADS, adv. [fsv. inhäraþis, inhärads, adv.] (†) (bland invånarna) inom häradet; äv. i adjektivisk anv.: bestående av personer från häradet. De (skola) hafwa 12 manna syn .. half in häredz och half vthhäradz. ÅngermDomb. 1647, s. 102. Weste (1807).
Ssg: inhärads-nämnd. (inhäradtz nempnd) (†) Desze .. ärlige män (blevo) wtaff Wthäradtz och inhäradtz nempnd tilkallade. HellestadDomb. 18/5 1604.
-HÄRBÄRGERA. (†) inhysa, inkvartera (ngn); äv. refl.: inhysa sig. Rüdling Suppl. 476 (1740; refl.). Hallenberg Hist. 3: 372 (1793).

 

Spalt I 541 band 12, 1933

Webbansvarig