Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRFLYTA 3r~fly2ta l. 3r~, v. -er, -flöt ~flø2t, -flöto ~flø2tω, -flutit ~flɯ2tit, -fluten ~flɯ2ten. vbalsbst. -ANDE (knappast br., Holmberg (1795; under émanation), Dalin (1852)), -NING (föga br., Björkegren (1784; under émanation), Björkman (1889)).
Ordformer
(her- 16621709. här- 1644 osv.)
Etymologi
[efter t. herfliessen; jfr HÄR, adv.2]
1) (†) med personbestämning inledd av prep. till: tillkomma (ngn), tilldelas (ngn), komma (ngn) till godo. Dhe Godz och frijheeter som af Kongl. blåtta nådh .. till een och annan privat persohn härflutne ähre. VDAkt. 1661, nr 303. Rudbeckius Luther Cat. 16 (1667).
2) härleda sig l. härröra (från ngt), ha sin orsak l. sitt upphov l. sin rot (i ngt), leda sitt upphov l. ursprung (från ngt), upprinna (ur ngt), emanera (från ngt), uppkomma l. uppstå (ur l. av l. gm ngt), föranledas (av ngt). Av l. ur detta felsteg härflöto alla hans olyckor. Stiernhielm Arch. A 2 b (1644). Capital Summan, som af Sochne och Häradz Summorne herflyter. LReg. 415 (1662). Mit lidande härflyter från en kärlek utan hopp! Eurén Kotzebue Cora 94 (1794). Regeringens största bekymmer under år 1863 härflöto .. från den utländska (politiken). De Geer Minn. 1: 243 (1892). I alla däraf (dvs. av försäkringsrörelsen) härflytande rättsförhållanden. BtRiksdP 1903, I. 1: nr 33 a, s. 58. — särsk.
a) (†) om grund l. orsak: vara att finna l. söka (i ngt). Orsaaken till sådan innestående Rest härflyter af Allmogens stoora fattigdom. HSH 31: 261 (1667). Grunden til hans sjukdom .. härflyter från hjertat. Ullman Frök. 75 (1780).
b) (†) i fråga om språk, ord l. ordformer o. d.: uppkomma, uppstå, härledas; vara uppkommen. Utaf desse fem (språk) förmenas åter 422 andre besynnerlige språk vara härflutne. Salberg Gr. 6 (1696). (Adverben) hwilka utaf Adjectivis härflyta. Cellarius LatGr. 73 (1703). Hof Skrifs. 192 (1753).
c) (numera föga br.) komma l. härstamma l. härleda sig (från en person l. ett ställe o. d.). Gudh .. aff hwilken alt thet som godt heetas kan, härflyter och kommer. Rudbeckius Luther Cat. 34 (1667). Från (porslinsfabriken i) Stockelsdorf härflyta urnan Q, från Slesvig statyetten och urstället R. Karlin KultM 48 (1888). Från ett af dem (dvs. utskotten inom sekreta deputationen) härflöt det berömda .. betänkandet. Hildebrand Statsförf. 490 (1896).

 

Spalt H 2099 band 12, 1932

Webbansvarig