Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUSESYN 3se~sy2n, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(hus- 16381885. husa- 15631924 (bygdemålsfärgat). huse- 1539 osv.)
Etymologi
[av HUS 1 o. SYN]
1) kam. ekonomisk besiktning av fastighet (med dess hägnader o. d.) l. bostadslägenhet som innehaves av annan person än ägaren, i avsikt att utröna huruvida innehavaren fullgjort sina skyldigheter i fråga om egendomens skötsel o. d.; syn; förr äv. om dyl. besiktning av skattebondes fastighet. G1R 12: 179 (1539). The schole .. holle hussesyn med alle landboor, som höre V(år) N(ådige) H(erre) tijll, icke allenist wm husen, wthan om Åker och åkerdiker engier och Engierödninger. Därs. 19: 263 (1548). Husesyn (är) .. avsedd att skilja mellan avträdare och tillträdare å boställe i avseende å deras inbördes skyldigheter beträffande boställets hävd till hus, hägnader och jord (av- och tillträdessyn) l. ock mellan boställshavare och det allmänna (laga syn). BonnierKL (1924). — jfr AVTRÄDES-, TILLTRÄDES-HUSESYN.
2) kam. husesynsinstrument. ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. C 3 a. Uti 1736 års Huse-syn nämnes .. (prästbordshemmanet) för 1 5/8 Crono-hem. Hülphers Dal. 450 (1762). Fatab. 1924, s. 35.
3) (ngt vard.) i allmännare anv., om rundvandring i ett hus l. ett hem o. d. för att bese de olika delarna av hemmet osv.; särsk. i uttr. l. hålla husesyn. Ödman UngdM 1: 108 (1874, 1881). Nu skall väl jag, som alla nyfikna själar, hålla husasyn, som det heter. Agrell Dram. 1: 148 (1883). Böök ResSv. 24 (1924).
Ssgr (till 1, kam.): A (föga br.): HUSESYNE-INSTRUMENT, MÅL, se B.
B: HUSESYNS-FÖRORDNING. förordning med föreskrifter om vad innehavare av annans fasta egendom skall iakttaga med avs. på underhåll o. nybyggnad av husen o. skötseln av ägorna samt ang. förrättande av husesyn för utrönande av huruvida dessa skyldigheter blivit fullgjorda. En av Karl XI år 1681 utfärdad husesynsförordning. Rig 1919, s. 3.
-FÖRRÄTTARE.
-FÖRRÄTTNING.
-GÄSTNING. (förr) husrum o. förplägnad åt förrättare av husesyn; jfr GÄSTNING 1. HH XIII. 1: 94 (1563).
-INSTRUMENT. (-syne- 1928. -syns- 1696 osv.) protokoll över förrättad husesyn. LMil. 4: 916 (1696).
-KONTOR. (förr) ämbetsvärk med uppgift att granska protokoll o. d. över husesyner å kronan tillhöriga boställen. Krigskollegii husesynskontor. 2RA 3: 705 (1734). Husesyns-Contoret (i civildepartementet). SvNorStatskal. 1823, s. 14. SFS 1825, s. 157.
-MÅL. (-syne- 1873. -syns- 1754 osv.) jur. rättegångsmål rörande (anmärkningar som gjorts vid) husesyn. PH 4: Uuu 2 a (1754). Bevakande af Kronans rätt i husesynemål. SFS 1873, nr 29, s. 39.
-ORDNING. = -FÖRORDNING. LMil. 1: 15 (1680). Den älsta husesynsordningen .. utfärdades 1556. Hembygden 1914, s. 87.

 

Spalt H 1492 band 11, 1932

Webbansvarig