Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRESKRIVA 3re~skri2va l. 3-, v. -skriver, -skrev, -skrivit, -skriven; se för övr. SKRIVA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Hambræus Erasmus A 1 b (1620), Lind (1749; under vorschreibung)), -NING (numera bl. i bet. 3, GR 18: 257 (1547; i bet. 4), Atterbom PoesH 1: 229 (1848; i bet. 4), LäsordnNorrkFolksk. 1879, s. 6 (i bet. 2)); jfr FÖRESKRIFT.
Etymologi
[fsv. foreskrivin, foreskrivadher, p. pf. (i bet. 5); jfr t. vorschreiben; till FÖRE- I. Jfr FÖR-SKRIVA, v.1]
1) (†) till FÖRE- I 1: skriva (ngt) (in)för (ngn). (Josua) screff .. på stenanar then andra laghen, som Mose Jsraels barnom förescriffuit hadhe. Jos. 8: 32 (Bib. 1541; Bib. 1917: skrivit och förelagt Israels barn).
2) (†) till FÖRE- I 12: skriva (en rekommendation) för (ngn); jfr FÖRESKRIFT 1. (Jag tackar för) de höggunstiga recommendationer, mig till denna ort ära wordna föreskrifna. VDAkt. 1706, nr 179. — särsk. ss. vbalsbst. -else i konkretare anv.: rekommendation(sskrivelse); jfr FÖRESKRIFT 1. VDAkt. 1675, nr 129.
3) till FÖRE- I 13: skriva (ngt) ss. förebild l. förskrift i avsikt att det skall avskrivas; förr äv. med indirekt personobj.; numera nästan bl. i pass. o. ss. vbalsbst.; jfr FÖRESKRIFT 2. Schroderus Os. 1: 422 (1635). Att han .. skall låtit sig öfwertala att afskrifwa ett bref eller skrifft H:r Kyrkioherden honom föreskrifwet och förelagt. VDAkt. 1713, nr 157. Skrifning sker efter föreskrifning på svarta taflan. LäsordnNorrkFolksk. 1879, s. 6. För skrifning föreskrifves på svarta taflan bokstäfver, ord och satser. Därs. 7.
4) till FÖRE- I 1: bestämma (ngt); påbjuda; förordna, lämna förhållningsorder om (ngt); utsätta (tid l. plats); diktera (villkor); äv. med indirekt personobj.: bestämma osv. (ngt) för (ngn); jfr FÖRESKRIFT 3. I föreskriven ordning. Inom föreskriven tid. (Döden) förescriffuer hwariom och enom sin tijd och sit wissa måål. PJGothus Savonarola SyndSp. G 6 a (1593). (Påven) föreskref Keysaren någre wilkor, som lände honom aldeles til håån och spått. Schroderus Sleid. 186 (1610). Desse prester, som på sina kyrkomöten föreskrifva .., hvad kristianerne skola tro. Rydberg Ath. 49 (1876; uppl. 1859, 1866: bestämma). Då han i sitt .. testamente föreskref, att (osv.). Cavallin (o. Lysander) 69 (1885). Nilsson FestdVard. 216 (1925). — särsk.
a) med avs. på läkemedel, kur o. d.: ordinera (ngt) för (ngn). Serenius Tt 4 b (1734). Han föreskref .. åtskilliga saker at taga in. Cederborgh UvT 2: 57 (1809). Konung Adolf Fredriks försvagade helsa hade gifvit läkarne anledning att föreskrifva för honom brunnsdrickning vid Loka. Malmström Hist. 5: 92 (1877). Mycket dyra medikament, som för närvarande knappt någonsin föreskrifvas för fattiga patienter. EkonS 1: 63 (1891). — jfr (†): En annan Medicus blef kallad til mig, som mig .. 2:ne Recepter föreskref. Humbla Landcr. 234 (1740).
b) (†) beordra (ngn ngnstädes hän). Föreskriffua honom heem till sin kyrkioherre, att han haffver acht på honom, om han sine föresette skrifft håller eller ey. SynodA 2: 25 (1585). Hertigh Mauritz .. föreskreeff .. Ridderskapet och the andre Ständerna til Meisen. Schroderus Os. III. 1: 346 (1635).
c) (†) ss. vbalsbst. -ande, -else, -ning, = FÖRESKRIFT 3. GR 18: 257 (1547). At man thet (offret) .. effter Presternas föreskrifwelse och mening begåå skulle. Schroderus Liv. 504 (1626). K(yrko)lagens föreskrif(va)nde. OfferdalKArk. N I 1, s. 115 (1722). Bundenheten vid religionens myther och föreskrifningar. Atterbom PoesH 1: 229 (1848).
5) till FÖRE- I 7; i p. pf. föreskriven, förut l. tidigare skriven; numera bl. ngn gg arkaiserande ss. adj.: som ovan blivit skriftligen omnämnd; vars namn ovan skrivits; ovannämnd, förutnämnd, förenämnd. Rom. 15: 4 (NT 1526). I närwaru föreskreffne Erlighe Herrars. Tegel G1 1: 71 (1622). Til yttermera visso at Vi alt detta föreskrefne så .. beslutit och beviljat, hafve Vi .. detta underskrifvit och beseglat. SvRStBesl. 1792, s. B 1 a. Strinnholm Vas. 2: 206 (1820).
6) (†) till FÖRE- I 1: (skriftligen) förevita (ngn ngt). Item kom breef ifrån be:te Daniel Kruus, hwar uthinnan sig ifrån så groof excess purgerer, som han föreskrifwen ähr. HärnösDP 1662, s. 21.

 

Spalt F 2585 band 9, 1927

Webbansvarig