Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRELÄSNING 3re~lä2sniŋ l. 3-, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till FÖRELÄSA.
1) till FÖRELÄSA 1: uppläsning av ngt inför ngn. Schroderus Os. 1: 645 (1635). (Talen) höllos, sedan föreläsningen af Gamla Testamentes skrifter för sig gått. Ödmann StrFörs. III. 2: 118 (1811). Lindfors (1815). — särsk. (föga br.) bildl.: uppsträckning; jfr FÖRELÄSA 1 slutet. Han (hade) för dess oförnuftiga uppförande som gift karl fått mina skarpa föreläsningar. Tersmeden Mem. 6: 4 (1784). Rydberg Vap. 83 (1891).
2) till FÖRELÄSA 2: vetenskapligt föredrag (äv. i populär form); dels om dyl. föredrag ss. formen för undervisning vid universitet l. högskola o. d., dels om populärvetenskapligt föredrag. Hålla (förr äv. giva) föreläsningar. Åhöra, bevista, besöka (vard. äv. gå på) en föreläsning. Offentliga, enskilda föreläsningar. Akademiska, populärvetenskapliga föreläsningar. Föreläsningar i litteraturhistoria, om l. över en författare. Föreläsning med ljusbilder. Thyselius HandlLärov. 2: 276 (1740). Serenius (1741). Gifva föreläsningar. Berzelius Kemi 3: 12 (1818). Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar. CentrByrLundFörelKatal. 1925—26, s. XIV. jfr ARBETAR(E)-, INSTALLATIONS-, INTRÄDES-, KATEDER-, PROV-, RADIO-, UNIVERSITETS-FÖRELÄSNING m. fl. — särsk.
a) konkretare, om det som framställes i en föreläsning; äv.: föreläsningsmanuskript. Han har givit ut sina föreläsningar i tryck. Han drog upp föreläsningen ur fickan och började bläddra i den. Lindfors (1815). Föreläsningar i masmästeri. Fahlström (1857; boktitel). Östergren (1924).
b) (†) övergående i bet.: (skol)lektion, undervisning(stimme); jfr FÖRELÄSA 2 slutet. Hvarje föreläsning skal börjas med kort uprepande och förhör af then läxa, som näst föregådt. ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. B 3 b. SFS 1859, nr 16, s. 23.
Ssgr (till 2): FÖRELÄSNINGS-ANSTALT—~02 l. ~20. särsk. om institution l. förening som har till syfte att anordna populärvetenskapliga föreläsningar; jfr -FÖRENING. Berättelse om Ystads föreläsningsanstalt för år 1887. (1888; titel). För att ordna .. (populärvetenskapliga) föreläsningar ha upprättats .. såväl på landsbygden som i städerna föreläsningsanstalter: arbetarinstitut och föreläsningsföreningar. Flodström SvFolk 169 (1918).
-ANTECKNINGAR~0200, pl. särsk.: av åhörare gjorda anteckningar över innehållet i föreläsning(ar). Verd. 1890, s. 142.
-ARVODE~020 l. ~200. arvode för (populärvetenskaplig) föreläsning. —
-FÖRBUND. sammanslutning av ett större l. mindre antal föreläsningsanstalter. 2NF 21: 1384 (1915).
-FÖRENING. förening som har till syfte att anordna populärvetenskapliga föreläsningar (för föreningens medlemmar o. allmänheten); jfr -ANSTALT. Förslag till stadga för Kristianstads föreläsningsförening. (1884; titel). Af staten understödd föreläsningsförening. BtRiksdP 1903, Saml. 8. II. 2: nr 27, s. 1. Flodström SvFolk 169 (1918; se under -ANSTALT).
-KATALOG.
1) katalog över föreläsningar som skola hållas vid ett universitet l. dyl. under en viss termin. SFS 1852, nr 20, s. 36.
2) förteckning över föreläsare o. föreläsningsämnen som kunna rekvireras av föreläsningsanstalterna. Centralbyråns i Lund föreläsningskatalog. (1925; titel).
-KONSULENT. av staten anställd person som har att öva tillsyn över föreläsningsanstalterna o. bistå dem med råd ang. föreläsningsvärksamheten. BtRiksdP 1911, I. 1: nr 216, s. 31.
-KURS. kurs av sammanhängande föreläsningar. Snellman Tyskl. 413 (1842). Anordna populärvetenskapliga föreläsningskurser i folkbildningssyfte. BtRiksdP 1909, 4: nr 9, s. 121.
-LOKAL, r. Ahlström Eldsl. 113 (1879).
-MANUSKRIPT.
-PROGRAM. särsk. om program över populärvetenskapliga föreläsningar som skola hållas under en viss termin inom en viss föreläsningsförening o. d. —
-PROV. BerRevElLärov. 1824, s. 65. Aflägga .. offentliga föreläsningsprof. SFS 1908, nr 21, s. 5.
-RESA, r. l. f. resa som ngn gör för att på annan ort hålla populärvetenskaplig(a) föreläsning(ar); jfr -TURNÉ.
-SAL. Agardh BlSkr. 1: 317 (1836).
-SCHEMA. särsk. (†) till 2 b, om undervisningsschema för gymnasium. FörslSkolordn. 1817, s. 57. Tegnér (WB) 7: 267 (1832).
-SERIE. serie av sammanhängande föreläsningar; i sht i fråga om populärvetenskapliga föreläsningar. SvTidskr. 1871, s. 448.
-SKYLDIGHET~200 l. 102. skyldighet att hålla föreläsningar (särsk. vid universitet o. d.). Medel att minska föreläsningsskyldigheten för professorerna. BEHildebrand i SAH 41: 128 (1866). särsk. (†) till 2 b, i fråga om skolundervisning: undervisningsskyldighet. FörslSkolordn. 1817, s. 63. BerRevElLärov. 1824, s. 56. Tegnér (WB) 9: 346 (1843).
-TAVLA. (†) = -KATALOG 1. SvMag. 1766, s. 134.
-TURNÉ. (längre) resa som ngn företar för att på flera olika platser hålla populärvetenskapliga föreläsningar. Verd. 1892, s. 161.
-VÄRKSAMHET~200 l. ~102. 2NF 16: 1495 (1912). Tidskrift för föreläsningsverksamheten. (1925; titel).
-ÄMNE. Kindblad (1871). Svedelius Lif 360 (1887). särsk. (†) till 2 b: undervisningsämne i skola. Fördelning af föreläsningsämnen emellan Lectorerna i Gymnasium. BerRevElLärov. 1824, s. 37.

 

Spalt F 2561 band 9, 1927

Webbansvarig