Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASTHET fas3t~he2t, r. l. f.; best. -en; pl. (†) -er (Sahlstedt (1773), Dalin (1851)).
Ordformer
(-hett 1540)
Etymologi
[fsv. fasthet; jfr d. fasthed; avledn. av FAST, adj.1]
egenskapen l. förhållandet att vara fast. — särsk.
1) till FAST, adj.1 1. GR 15: 248 (1543). Volframhaltigt stål utmärkes af stor fasthet och seghet. NF 17: 1329 (1893). — särsk.
a) fys. o. tekn. hållfasthet. Dalin (1851).
b) till FAST, adj.1 1 h. Organisationen har vunnit en viss fasthet. Swedberg Schibb. 30 (1716). Det är .. genom sin periodbyggnads fasthet, korrekthet, koncishet och flärdlösa enkelhet, som Boströms stil förtjänar attributet konstnärlig. MinnetCJBoström 380 (1897).
2) (†) till FAST, adj.1 2: motståndskraft. En svartgrå hård sandstens art .., som .. berömdes för sin fasthet mot eld och vatten. VetAH 1763, s. 282. Borgens fasthet / Åt en belägring ler. Hagberg Shaksp. 9: 308 (1850); jfr 3.
3) (†) till FAST, adj.1 3. Jag .. mins mig (knappast) hafva sedt en Stad af en bättre .. situation (än Kalmar) icke allenast för Fortificationen eller fasthetens skull, utan ock för seglationen och handeln. HSH 6: 163 (1658). VittAH 20: 9 (1849, 1852). — övergående i bet.: värn. Iagh .. skal vthgiuta mijn grymheet offuer Sin thet Egyptj fastheet är. Hes. 30: 15 (Bib. 1541; Bib. 1917: värn). Itt gott Slott hart hoss Staden leggie, så att then ene motte hafwe tröst och fasthet af then annen. GR 18: 68 (1546).
4) till FAST, adj.1 12 b. Han slog .. an ett par ackord med den dånande fasthet, som utmärker det virtuosmässiga anslaget. Norlind Hell 1: 224 (1912).
5) till FAST, adj.1 14. Genom läran om ”typens fasthet” har frågan om nya lifstypers (och arters) uppkomst kommit i ett nytt ljus. 2NF 33: 1257 (1922). — särsk. handel. till FAST, adj.1 14 h. Fondbörsen präglades av fasthet.
6) (†) till FAST, adj.1 19. Thå stoor förfölielse war emoot the Christna, behöffdes gåffuor til starkheet och fastheet, at kunna härdat vth j then retta bekennelsen. OPetri MenSkap. 86 (c. 1540). Theras hierta .. haffua inga röter, thet är, ingen fastheet medh sigh. LPetri 1Post. S 7 a (1555).
7) till FAST, adj.1 22. Gudh wille ymneligha bewisa sitt vpsåtz fastheet. Ebr. 6: 17 (NT 1526). Fasthet i sinnet. Dalin Arg. 2: 102 (1734, 1754). Den fasthet, hvarmed de .. uppträdt emot Mössornas partityranni. Odhner G3 1: 254 (1885).
Ssgr (till 1): FASTHETS-GRAD.
-LÄRA. fys. o. tekn. hållfasthetslära. Tallqvist SvFinOrdf. (1898).

 

Spalt F 358 band 8, 1924

Webbansvarig