Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXEMPLAR äk1sämpla4r l. -em-, n.; best. -et; pl. = ((†) -er Brask Pufendorf Hist. 444 (1680), Björnståhl Resa 2: 36 (1773); -ier AntecknSaml. 263 (1691)).
Ordformer
(-ar GR 24: 481 (1554) osv. -are O. Petri PEliæ a 2 a (1527); -aria (lat. pl.) GR 18: 357 (1547), Linc. (1640; under prototypon). -air(e) Tersmeden Mem. 2: 220 (1736), BoupptVäxiö 1785)
Etymologi
[jfr t. o. eng. exemplar, fr. exemplaire (av senlat. exemplarium); av lat. exemplar(e), till exemplum (se EXEMPEL)]
1) (†) (typiskt) exempel l. bevis (på), vittnesbörd (om ngt). K. M:tz högstprijselige actioner wore ett exemplar aff ett gudfruchtigt hierta. RARP 7: 52 (1660).
2) (†) förebild, mönster; urskrift, original. Om thet Hebreiske Matthei Ewangelium hafwer warit skrifwit vtaff Apostelen sielff, hwarföre hafwer tå Christi Församling heller welat then owisse Authoris Grekiske Translation än Apostelens rätta och sanskyldighe Exemplar på Hebreisko wedertagha? Schroderus Os. 1: 28 (1635). Rålamb 1: 115 (1690). Exemplar, dessein, eftersyn. Hiärne 1Hdskr. 28 (c. 1715).
3) om varje särskilt av flera (ofta i större mängd framställda) föremål av samma slag (i sht böcker l. skrivelser, l. allt som kan ingå i samlingar: medaljer, mynt, frimärken osv.); om varje enskilt naturföremål (särsk. växt- l. djurindivid) av samma art (l. varietet o. d.). Ett vackert, ett defekt exemplar av Gustav Vasas bibel. Upplagan tryckes i 5000 exemplar. Upprätta ett kontrakt i två exemplar. Ett exemplar utaff M. Oluffz Svinefottz crönicke. GR 25: 185 (1555). Han berättar sig skickat både frön och exemplarer (av växten). C. L. Alströmer (1762) hos Linné Bref I. 3: 64. Nilsson Fauna 1: 28 (1847). Man påträffar (bland araberna) äfven mycket högvuxna exemplar. Rydberg KultFörel. 4: 357 (1887). Föredragningslistorna (till Riddarhusets sammanträden) trycktes aldrig och skrefvos blott i två exemplar. De Geer Minn. 1: 56 (1892). jfr: Den sträfvan att tillintetgöra all naturlig olikhet menniskor emellan, att förvandla dem från personer till exemplar, .. som utgör en af drifkrafterna i socialismen. Lundell Rättstafn. 62 (1886); jfr b. — jfr ARKIV-, BIBLIOTEKS-, BOK-, DEDIKATIONS-, DEFEKT-, DISPUTATIONS-, DVÄRG-, FÖRFATTAR-, HANN-, HERBARIE-, HON-, HÖST-, JÄTTE-, ORIGINAL-, PRAKT-, TIDNINGS-EXEMPLAR m. fl. — särsk. i utvidgad anv.
a) för att beteckna ngn ss. en typisk l. fullödig representant för ngt visst slag l. ngn viss klass av människor o. d.; ofta med närmare kvalificerande bestämning. Almqvist Amor. XVIII (1839). Thorolf var .. ett präktigt exemplar af en fornskandinavisk magnat. Svedelius Norge 19 (1866). (Lorden) är skildrad som en rättänkande man, .. ett exemplar af en gentleman. Wirsén i PT 1900, nr 204 A, s. 3.
b) (i sht vard.) ringaktande l. nedlåtande l. vårdslöst om person; ”individ”. Det (kan) bland lärjungarna .. finnas ett eller annat omöjligt exemplar. Verd. 1888, s. 51. Zilliacus Hågk. 32 (1899).
4) boktr. o. bokbind. om bok l. broschyr i det skick vari den från tryckeriet lämnas till bokbindaren (oskuren o. ohäftad). 50 Exemplar Psalm Böcker .. 4. par Psalm Böcker inbundna. BoupptVäxiö 1844. Att sända ut böckerna i exemplar. SvD(L) 1908, nr 241, s. 5. jfr: Exemplaret kostar 3 daler, .. Liber ligamine non munitus .. constat 3 thal. Sahlstedt (1773).

 

Spalt E 821 band 7, 1922

Webbansvarig