Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIREKTE diräk3te2 (dire`cte Weste), adv. -are (alla språkprof med komp. -are o. superl. -ast hafva dock blifvit förda till DIREKT).
Ordformer
(förr regelbundet skrifvet directe (-tè). derecte J. M. Norsbergh (1709) i Karol. krig. dagb. 3: 211, S. Löfvingh (c. 1730) i Handl. Finl. öden 1: 406)
Etymologi
[liksom dan. o. t. directe af lat. directe, adv. till directus (se DIREKT)]
Anm. Direkte har liksom DIREKT, adv. (däremot mera sällan DIREKT, adj.), i bet. 4 blifvit ett fullt folkligt ord i många trakter af Sv. Jfr beträffande ordets bruklighet i äldre sv.: (Orden) directe och indirecte gå uth (ur lagförslaget), ty sådant lärer hwarken wachtmästaren eller wachtkarlarne förstå, hwad det är. Förarb. t. Sv:s lag 3: 147 (1714). — Hos sv. ordboksförfattare förekommer direkte betydligt tidigare (redan hos Swedberg Schibb. 265 (1716)) än DIREKT, adj., hvilket anträffats först hos Pfeiffer (1837). Ännu Öhrlander o. Leffler (1852) upptaga direkte men icke ngt DIREKT. Ett likartadt förhållande råder i litteraturen, ehuru orden där anträffats icke så litet tidigare, nämligen direkte (directe), adv., redan år 1619, o. DIREKT, adj., år 1747 (under formen directe redan 1700; se under DIREKT 5).
1) (i sht i vissa stående uttr.; se a, b, c) motsv. DIREKT 1: rakt, rätt. Directe, (dvs.) enda fram (dvs. rakt fram), bröstgängs. Swedberg Schibb. 265 (1716; kan äfv. fattas ss. tillhörande 4 b). Directe, gerad, ända fram. Biurman Brefst. 129 (1729). Fröken Juliana var lydig sin mor, / Bar näsan directe i vädret. Lenngren 96 (1798). För egen del har jag .. emottagit .. (Pius IX:s) välsignelse, alldeles direkte åt mig utkastad ur hans vagn. Ljunggren Resa 90 (1871). Stå ej direkte under porten och skrik, utan gå fram midt på gatan. Nyblom M. Twain 2: 104 (1874). — särsk.
a) mil. om skjutning o. d.; jfr DIREKT 1 a. Utom den förut nämnda skjutning, som kan kallas rakt (direkte) på målet eller med raka skott, finnes .. studsnings-skjutning .. (o.) ricochettering. Hazelius Artill. 18 (1833, 1865).
b) om motsats l. motsvarighet; jfr DIREKT 1 d. Thetta alt löper Directè emot .. Fahlu Stadz wälfångne Privilegier. Privil. ang. bergsbr. 1649, 8: 5. Sådant strider directe emot Wåra Förordningar. Stadg. ang. landtmil. 4: 1320 (1703). Andra (riktningar), af hvilka tvenne äro directe tvärt emot hvarandra, och tvenne med hvarandra parallela. Klingenstierna Musschenbroek 171 (1747). De directe contrere rörelserna. Därs. Delningen 17 på Index, svarar directe emot en delning på (gradbågen). Corvin Styrm. 185 (1756).
c) om härstamning: i rätt nedstigande led. (Det österländska fornspråket) nedstiger nog directe från de första människors tungomål. Thorberg Österl. spr. 4 (1785).
2) [jfr mlat. quando sol est directe super summitatem capitum nostrorum (Thomas ab Aquino)] (†) motsv. DIREKT 2: rätt emot; vinkelrätt. Dhe wåra .. med wärjan utj handen .. marcherade då fienden derecte utj bröstet. J. M. Norsbergh (1709) i Karol. krig. dagb. 3: 211. Om tvenne miuka kroppar stöta snett på hvarandra, så kan den väg och hastighet determineras, med hvilken de directe stöta hvarandra. Klingenstierna Musschenbroek 171 (1747). (Ekvatorns o. ekliptikans skärningslinje) kan .. intet vara directe stäld emot Solen. Corvin Styrm. 12 (1756).
3) mat. motsv. DIREKT 3 b. Agner Örtug. 72 (1725). Krutets kraft mot kulan, är directe som dess qvantitet eller vigt. F. H. Chapman i VetAH 1802, s. 23.
4) motsv. DIREKT 4. — särsk.
a) = DIREKT 4 a β. Han .. lät uthämta alle sine Saker (från Malmö) .. och förde dem .. directe åt Lands-Crona. Loenbom C. XI 8: 21 (1678). De Farkostar, som låta styra sig directe igenom Calmarsund hela wägen utan ankrande wid (Kalmar). Stiernman Com. 5: 645 (1697). Jag kommer nu directe från Vice Presidentskan. Kexél 1: 122 (1788). Enda möjligheten att här lyckas, vore den, att direkte löpa in i hamnen och intaga platsen med storm. Gyllengranat Sjökr. 2: 216 (1837). (Bekännelsen) måste komma direkte från hjertat. Lundegård Prins. 146 (1889). Uppför buktiga träbroar dragas stockarna med järnkedjor direkte in i sågen. Roos Skugg. 155 (1891). Från Norge for jag direkte till Stockholm. De Geer Minnen 2: 199 (1892).
b) motsv. DIREKT 4 b β. (Sigismund har hoppats,) ded han directe icke förmåtte, lijkväl indirecte, att bringe oss under den Romerske Påves ook. A. Oxenstierna 2: 343 (1619). Vthan drögzmål directè och vthan twifwelachtigh omsweep tilkänna gifwa, om … Widekindi Krigsh. 780 (1671). En arg diffamant (dvs. baktalare), hwilcken icke directè och Bröstgängess, uthan indirectè .. dierfz sinn contrapartz goda nampn och frägd förklena. Växiö domk. akt. 1708, nr 193; jfr d. At Ryssland uti sitt skriftelige svar lärer undvika at angripa directe jura majestatis. Höpken 2: 48 (1746); jfr d.
c) motsv. DIREKT 4 b γ. Rydelius Förn. 393 (1737). Strömer Euclides 1: Föret. B 2 a (1744). Man kan ej neka menniskans förstånd den förmåga att på indirecta vägar sluta till sanningar, dem hon ofta ej kan genast directe bevisa. Berzelius Kemi 3: 103 (1818).
d) motsv. DIREKT 4 b δ: utan omsvep, rent ut, uttryckligen. Fast han icke nämpner oss i nampn Directe, så skeer det dock indirecte med ett förblomat tahl. Växiö domk. akt. nr 555 (1699). Carl XII Bref 312 (1704). Vill han tvinga vederbörande att direkte göra honom anbudet för att med éclat då kunna säga nej? K. V. Lilliecrona (1840) hos Warburg Richert 2: 37. Nog visste jag hvad jag ville, fast jag icke ville direkte fram med hvad jag hade att säga. Blanche Bild. 3: 15 (1864). Att mot maktmissbruk hos en sådan (enrådande styrelse) — mer eller mindre direkte — erkändes de lydnadsskyldiges rättighet till uppror. Bolin Statsl. 2: 3 (1871).
5) motsv. DIREKT 5: omedelbart, utan förmedling. Alle Rättegångz Saker som anten directe lyda under Konungens domb eller dijt komma medh ordenteligt wadh. Stiernman Riksd. 893 (1634). Directe at correspondera med General-Gouverneurerne. Stadg. ang. landtmil. 4: 1215 (1700). Ryssland synes ey villia directe sig deruti blanda under förevändning, att det rörer Hans Keyserl. Höghet enskylt. HSH 1: 312 (1743). Bilderna (i forntidens bildskrifter) betecknade .. icke Ord, utan direkte sjelfva Tingen. Moberg Gram. 4 (1815). Jernet låter icke amalgamera sig med qvicksilfver directe; en tillsats af en främmande metall underhjelper amalgameringen. Berzelius Kemi 2: 657 (1822). Att man icke direkte adresserat sig till dig, kommer ingalunda af något misstroende till ditt inflytande. Tegnér 5: 341 (1823). Försök att borttaga balanserne och förena pistonstången direkte med vefstaken. Engelhart o. Indebetou Ångf. 73 (1842). Flera prebenden lades direkte under konungens fogdar. Forssell Hist. 1: 176 (1869). Den branta och höga trappan .. på utsidan af huset ledde direkte till andra våningen. Ahrenberg Styrk. rätt 17 (1899). Den verklige konstnären måste nöja sig med att vi gå förbi honom själf och till hans personer direkte, som om de vore verkligheter i lifvet. Larsson Stud. o. med. 34 (1899, 1904). — särsk. motsv. DIREKT 5 e. Det Brännewin, som directe kommer ifrån Spanien gifwer halfparten mindre (i tull). Stiernman Com. 6: 544 (1718). Handeln directe från Ängland på America. GT 1788, nr 27, s. 2. Svenska båtar, som afgå directe från Höganäs till Danmark. SFS 1826, s. 826.

 

Spalt D 1485 band 6, 1915

Webbansvarig