Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESKRIPTION des1kripʃω4n l. de1(-tschón Dalin), r. (f. Dalin (1850)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. deskription, eng. o. fr. description, af lat. descriptio (-ōnis), vbalsbst. till describere (se DESKRIBERA)]
vbalsbst. till DESKRIBERA.
1) [jfr motsv. anv. i eng., fr. o. lat.] motsv. DESKRIBERA 1: beskrifning (se d. o. 3), skildring.
a) (numera knappast br.) i allm. På Morby Gjärde finnes Steenlagde Grafveställen vijdh byn, med kantige steenar, men ingen weet gifva der om stoor Description. Runa 1848, s. 14 (i handl. fr. 1673). Description, beskrifning. Swedberg Schibb. 264 (1716; bland Fremmande ord .., som hos osz merendels onödigt brukas). Jag börjar nu tvifla om vår Viverra är Ichneumon eller ej. Intet annat än färgen strider mot Hasselquists description. Cl. Alströmer (1760) hos Linné Bref I. 3: 17; jfr b. Description. Beskrifning. Sahlstedt (1769). Deskription beskrifning. Ficklex. ö. främ. ord (1903).
b) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. lat.] log. om uppräknandet af ett föremåls kännetecken; motsatt DEFINITION; jfr BESKRIFNING 3 c. Deskription (descriptio), d. ä. Beskrifvande Förklaring, som består i en, så vidt möjligt är, fullständig framställning af alla egenskaper eller Kännetecken hos ett reelt Objekt, för att äfven andra genom denna skildring må kunna upgöra för sig en det beskrifna Objektet fullt motsvarande Bild. Afzelius Log. 92 (1839, 1843). Ribbing Log. 35 (1861, 1879). (En tillfredsställande definition af rytm blefve mycket vidlyftig.) Och till sist blefve vi nog ändå tvungna att öfvergifva definierandet för att ingå på deskriptionen .. för att få något verkligt besked i sak. Cederschiöld Rytm. trollm. 12 (1905).
2) (†) motsv. DESKRIBERA 2: föreskrift; recept. Alla mig förelagde Recepter och Descriptioner, som af Medicis föreskrifvas, vil jag efter nämde Pharmacopœæ innehåld ärligen præparera och tilreda. Publ. handl. 6: 4733 (1757; i edsformulär för apotekaregesäller).
3) (†) motsv. DESKRIBERA 3: uppritande, dragande. I anseende til svårigheten af denna kroklinies description, upgaf han andra methoder, at .. resolvera samma problem. Melanderhjelm Astr. 1: 295 (1795).
4) (†) motsv. DESKRIBERA 4; anträffadt bl. i ssgn DESKRIPTIONS-LAG.
Ssg: (4) DESKRIPTIONS-LAG. (†) lag för rörelse som en linje osv. beskrifver. Med .. den första ovale figurens bestämmande til sin art och discriptionslag, sysselsätter han sig uti det 47 och 48 Capitlerne. Melanderhjelm Astr. 1: 285 (1795).

 

Spalt D 1013 band 6, 1910

Webbansvarig