Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEPUTERAD dep1ɯte4rad l. de1-, äfv. -u-, i Sveal. äfv. -e3rad2, p. pf. i substantivisk anv. m.||ig., ofta (jfr anm. nedan) med substantivisk böjning best. sg. -en, best. pl. -ena († obest. pl. -er Växiö domk. akt. 1751, nr 438).
Anm. De ofvan ss. brukliga angifna substantiviska böjningsformerna, hvilka uppvisats först från relativt sen tid o. sannol. äro unga i språket, torde numera vara de vanliga, då fråga är om enskild(a) medlem(mar) af en folkrepresentation osv. ss. individ(er) betraktad(e). Ex.: Den unge deputeraden. Thyselius Nordau Paris 183 (1885; om Gambetta), De båda deputeradena. NF 12: 879 (1888), Deputeradena, som gräla. Hedberg Cavling Paris 25 (1900; om två bestämda individer); jfr: De klerikala deputeradena. DN(N) 1909, nr 14225, s. 10; men (numera mindre vanligt): Baudry d’Asson, .. den unge deputerade med det likbleka ansigtet. Kaufmann Frankr. 86 (1883). Särskildt komma de substantiviska formerna alltid till användning, när ordet brukas ss. titel framför egennamn, o. numera äfv. i regeln, då det åtföljes af ortsbestämning angifvande valkrets o. d. Ex.: Deputeraden .. Julius Fröbel. Held o. Corvin Verldsh. IV. 2: 366 (1853), Deputeraden Karl Eötvös. PT 1903, nr 198, s. 2; Clovis Hugues, den radikale .. deputeraden från Marseille. Kaufmann Pariserlif 257 (1885), Deputeradens för staden Weckelaks besvär vid Riksdagen i Upsala 1675. K. G. Leinberg (1900) i Handl. rör. fin. kyrk. 4: 407. Pl. de deputerade l. i mera kurialmässig framställning enbart deputerade (hvilken senare form uppträder redan ganska tidigt; jfr ex. nedan) torde däremot fortfarande föredragas framför deputeradena ss. best. form, resp. i best. anv., då tal är om ett lands folkrepresentanter l. om medlemmarna i ett utskott l. en kommitté o. d. ss. enhet l. korporation, o. på motsv. sätt sg. den deputerade om den enskilde riksdagsmannen osv. betraktad uteslutande ss. medlem af sin kår l. korporation. Ex.: De deputerades kammare. Geijer I. 4: 187 (1822). Af de deputerade äro 75 advokater. Hedberg Cavling Paris 177 (1900), De deputerade stå i beroende af ministrarna. DN(N) 1910, nr 14323, s. 6; Om Fiskelägens samt Fiskeriernes tilstånd .. böra Deputerade sig på det nogaste underrätta. Publ. handl. 7: 5133 (1762), Presidenten i deputerade kammaren väljes af deputerade sjelfva. Lindblom Bülau 135 (1843), Vid deputerades sammankomst. Hamnström Söderm.-Ner. nat. hist. 110 (1905); I det engelska parlamentet reser den deputerade sig .. upp från sin plats och håller sitt föredrag der. Kaufmann Frankr. 81 (1883), Den deputerade representerar sin valkrets offentliga mening. Thyselius Nordau Paris 174 (1885). På allra sista tiden tyckes dock pl. deputeradena allt oftare brukas äfv. om korporation, o. sg. deputeraden anträffas likaledes ngn gg använd om riksdagsman osv. ss. sådan. Ex.: Deputeradena (i grekiska parlamentet) begära löneförhöjning. DN(N) 1910, nr 14273, s. 5; Enär valmannen gjort deputeraden den tjänsten att rösta på honom, så är deputeraden naturligtvis skyldig valmannen ett handtag tillbaka. Därs. nr 14323, s. 6. — Äfv. i sådana fall, då ordet i sg. förekommer i ställningar där ett substantiveradt adj. regelbundet erhåller best. form, behandlas det i våra dagar emellanåt ss. rent sbst. Ex.: Den deputerad som (vid sidan af det vanligare den deputerade som), Den nation sagde deputerad tillhör. Stadg. f. Upps. studentkår 1907, s. 33, Befolkningen (i Frankrike) betraktar sin deputerad .. som sin kommissionär och platsanskaffare. DN(N) 1910, nr 14323, s. 6.
Etymologi
[af DEPUTERA (se d. o. 1 b, 2); jfr t. deputierter, eng. deputy, fr. député, mlat. (o. nylat.) deputatus]
person som blifvit utsedd att ss. befullmäktigadt ombud l. representant göra ngt l. uppträda å ngns vägnar; jfr DELEGERAD. — jfr MED-DEPUTERAD.
1) hist. om person som af regering l. öfverordnad myndighet blifvit utsedd o. befullmäktigad att utföra visst uppdrag; medlem af kommission o. d.; äfv.: af enskild (högtställd) person i ngt uppdrag skickadt ombud. Dee deputerade (äro) från hvar andra skilde. Oxenst. brefv. 8: 504 (1645; om fredsunderhandlare mellan tyske kejsaren o. furst Rakoczy). (Vi hafva) föranlåtne blifwit Eder Deputerade at upkalla och Osz underrättade giöra, huruledes I förfare med Parterne efter Wår för Domstolarne utgångne Stadga de Anno 1669 §. 4. Schmedeman Just. 1322 (1692; i kungl. skrifvelse till hofrättspresidenterna). De til undersökningen af Adelens Rosstjenst i Estland förordnade deputerade. Stadg. ang. landtmil. 3: 476 (1694). Jag är Prinsens Deputerade. Ågren Gellert 176 (1757; t. ein Abgeordneter des Prinzen). Riksens Ständer (hafva) för nödigt funnit, at vederbörande Lands-Höfdingar, hvar i sit Län, utse visse tiänlige Deputerade af alle Stånd, til inhämtande af alle nödige underrättelser, rörande Fiskeriernes tilstånd .. i hvarje Län. Publ. handl. 7: 5132 (1762). Då nu almänt klagas, att vettenskaperne aftaga vid Academierne, och jag, såsom deputerad, där öfver bör utlåta mig, äro följande mina oförgriplige tanckar. Linné Bref I. 1: 216 (1768). Uti sjelfva Förliknings Tractaten, som slöts emellan Konung Erik och Svenska Rådet den 14 October (1435), .. blefvo vissa mål hänskutne til tolf Deputerades urskilning och afgörande. Lagerbring 1 Hist. 4: 112 (1783). Svenske konungen (sände till konfederationsförsamlingen i Varsjav 1703) .. deputerade med besvär mot polske konungen. Hist. tidskr. 1890, s. 188.
2) person som en församling l. korporation, ett sällskap l. samfund o. d. (inom sig) utsett att å dess vägnar göra l. förrätta ngt. — särsk.
a) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] medlem af en deputation (se d. o. 2 a) som har att vid ett bestämdt (högtidligt l. viktigt) tillfälle uppträda å hufvudmännens vägnar o. tala i deras namn; äfv. om enskild person som på liknande sätt utsetts till ombud för en korporation osv. Oxenst. brefv. 5: 83 (1615). Hwart Ståndh (skall) serdeles genom sine Deputeradhe öfwerantwarda H. K. M:t sine swar skriffteligen. Stiernman Riksd. 707 (1617). Enär (dvs. närhelst) en Borgare klagar öfwer Soldaten, skola Stadsens Deputerade, dock utan voto, wid processen få wara tilstädes. Stadg. ang. landtmil. 4: 1368 (1707). Bårgare-Ståndets Deputerade afträdde. 2 RARP 4: 63 (1726). Rådman Wejdling .. skal, såsom deputerad (för borgerskapet i Skänninge), resa med project in til Biskopen. SP 1779, s. 894. Riks-Stånden utnämne utan dröjsmål sina Deputerade, hvilka .. inför Konungen må nedlägga Ståndens vördnad och lyckönskan. RO 1810, § 25. Judarne (i Alexandria) .. hade sin synagoga .. i Jerusalem och offrade i dervarande templet genom deputerade. Agardh Theol. skr. 1: 42 (1843, 1855). Borgare-Ståndet utber sig att enligt öflig sed genom oss, dess deputerade, få till Höglofl(iga) R(idderskapet) o(ch) Ad(eln) frambära sin vördnadsfulla helsning och lyckönskan vid detta Riksmötes öppnande. Ad. prot. 1865—66, 1: 11. Konungen skall på Ekolsund ha mottagit en norsk bonde, hvilken ansågs vara deputerad för missnöjda landsmän. Odhner G. III 1: 192 (1885). De Geer Minnen 2: 44 (1892).
b) om medlem af riksdag l. riksdagsutskott.
α) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr. äfvensom af it. deputato, sp. diputado, port. deputado] om medlem af riksdag l. nationalförsamling: riksdagsman, riksdagsfullmäktig; numera väsentligen med afs. på moderna utländska förh. om hvar o. en af (de vanl. gm allmänna val l. öfverhufvud val på bredare basis utsedda) folkrepresentanterna i åtskilliga länder (Frankrike, Italien, Spanien m. fl.), men därjämte med afs. på ä., äfv. svenska, förh., då begreppet ombud klart framträder. Presterskapet ifrån Wiborgs stift hafver igenom deras deputerade till nu hållna Riksdag .. begärt, att … Leinberg Skolv. 1: 375 (1642). Alle Rijkzens Ständers Deputerade, som anno 1657 på wisse orther i landet till the particular Möthen förordnade wore. RARP 7: 113 (1660). Högacktade och Välbetrodde Hr Borgmästare och Råd och samptel(iga) Deputerade af Rijksens Borgerskap. 2 RARP I. 1: 135 (1719). De Stånden, som pläga hitsända (till riksdagen) Fullmäktige eller Deputerade. Publ. handl. 5: 3089 (1751). Rättigheten (för städernas i England borgerskap) att sända deputerade till national-församlingen. Geijer I. 1: 63 (1818). De Deputerades hus (i Frankrike) sammansättes af de utaf Valkollegierna utnämda Deputerade. Conv. lex. 1: 663 (1821). Vid Riksdagen i Stockholm 1660 (infunno sig å prästerskapets vägnar) tio Deputerade från Linköpings stift. C. F. af Wingård i Bidr. t. sv. kyrk. o. riksd. hist. 1: III (1835). Ett gammalt slott .., som nu användes till samlingsplats för de deputerade, hvilka motsvara vår andra kammare. Läseb. f. folksk. 747 (1892). Det (finns) ingen lag i Grekland som ålägger de deputerade att infinna sig i kammaren. DN(N) 1910, nr 14273, s. 5. — jfr PROVINS-, STÅNDS-, STÄNDER-DEPUTERAD.
β) om medlem af ’deputation’ (se d. o. 2 b) l. utskott inom sv. riksdagen under (ngt) ä. tid, särsk. frihetstiden; med afs. på senare tid (särsk. efter representationsförändringen 1865) hufvudsakligen bl. om hvar o. en af ledamöterna i ett ’hemligt utskott’ l. i ett ’sammansatt utskott’. Sedan giorde Hr Landtmarskalken med dhe andre deputerade öfwer svaret på propositionen affträde nedre i conferencecammaren. RARP 10: 106 (1668). Medan under den af berörde Deputerade (dvs. bankodep.) upgifne Summan af 6 Dal. 1 öre K:mt Tolagen Siörätts och Armböszepenningarne äro med inbegrepne. Stiernman Com. 5: 741 (1699). Deputerade af Högvördige Präste-Ståndet til Riksdags Besvärens granskning, sammankomma kl. 4 i dag eftermiddag. DA 1771, nr 157, s. 1. Blifva göromålen inom något Utskott så ökade, at de ej med det vanliga antalet Deputerade kunna bestridas, stånde Utskottet fritt at anhålla om förstärkning. RO 1810, § 36. Skulle et Utskott anse nödigt at, til öfverläggning om något ärende af särdeles vigt, med annat eller andre Utskott sammanträda, vare det tillåtit, på sätt Utskotten öfverenskomma, antingen in Plenis eller fast häldre genom Deputerade. Därs. § 43; jfr RO 1866, § 47. Äskar Konungen af Riksdagen särskilde Deputerade att med Honom öfverlägga om ärenden, dem Han pröfvar böra hemliga hållas. RO 1866, § 50. Under tiden efter år 1809 har det sju gånger inträffat, att deputerade enligt § 50 Riksdagsordningen eller .. ett hemligt utskott utsetts af riksdagen. PT 1905, nr 68 A, s. 3. — jfr BANKO-DEPUTERAD 1 samt KANSLI-, REDUKTIONS-DEPUTERAD m. fl.
c) om till 1868 af Sv:s riksständer, därefter af landstingen till bestämdt antal utsedda personer som hafva att årligen upprätta markegångstaxa för hvart län. De årlige Markegångs-Taxorne skola uprättas genom Deputerade af alla Riks-Stånd, nämnde på det sätt hvarje Stånd serskilt för sig föreskrifver. RF 1809, § 75. Uti hvarje Län (skall) Markegångstaxa årligen upprättas af åtta inom Länet bosatta .. deputerade, hvilka .. väljas af landstinget. SFS 1868, nr 21, s. 1. Skaraborgs läns landstings förh. 1908, s. 71. — jfr MARKEGÅNGS-DEPUTERAD.
d) om de representanter som studentnationerna vid hvartdera af de sv. universiteten inom sig utse för att (ss. institution l. direktion) handlägga l. bereda ärenden som röra resp. studentkår (i Lund äfv. Akademiska föreningen). År 1830. den 30:de October .. sammanträdde samtlige Nationernas Deputerade första gången .. uti Academiska Föreningens eget Hus. Akad. Fören. dep. prot. 30 okt. 1830. Akademiska föreningens styrelse .. består af (bl. a.) .. de studerande nationernas deputerade, en för hvar tjugonde. Weibull Fr. Lund o. Lundag. 264 (1888). Sörmlands-Närkes nation har till deputerade i studentkårens direktion utsett kamrer Th. L. och fil. lic. N. L. Ups. n. tidn. 1903, nr 2474, s. 3. Nationerna utse .. suppleanter till lika antal med ordinarie deputerade. Stadg. f. Upps. studentkår 1907, s. 6.
e) om hvar o. en af de tre (18671907 två med två suppleanter, tidigare en med en suppleant) af bankofullmäktige som handhafva den löpande förvaltningen af Sv:s riksbank, bankodeputerad (se d. o. 2). Lagar, instr. o. regl. f. Sv:s rikes ständers bank 1865—66, s. 56. Lagar, instr. o. regl. f. Sv:s riksbank 1867, s. 54. Deputeraden för den inre förvaltningen. Stadg. f. tjenstg. v. Sv:s riksb. 1875, s. 16. Inom sig utse (banko-)fullmäktige .. två ”deputerade”, .. af hvilka den ene företrädesvis har befattning med den utländska växelrörelsen och den andre utöfvar tillsyn öfver göromålen inom riksbanken. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 331 (1893). Fullmäktige utse inom sig tre deputerade, en förste och två andre, hvilka det åligger, att .. föredraga ärenden inför fullmäktige, tillse utförandet af fullmäktiges beslut (m. m.). Lagar, instr. o. regl. f. Sv:s riksbank 1907, s. 30. — jfr VÄXEL-DEPUTERAD.
f) om vanl. af respektiva landsting, ngn gg af delägarna, till bestämdt antal utsedda ’målsmän’ för (allmän) (lif)ränte- o. kapitalförsäkringsanstalt. Anstaltens angelägenheter vårdas och förvaltas af Deputerade och en Direction. .. Deputerade, hvilka i egenskap af Anstaltens målsmän utöfva delegares rätt, utses af Landstinget. Regl. f. Skånska lifränte- o. kapitalförsäkringsanstalten1864, § 22, 23. Vid Bolagsstämma .. må .. icke företagas annat ärende än val af Deputerade. Regl. f. ränte- o. kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg 1873, § 27. Malmöhus läns landstings prot. 1909, s. 61.
Ssgr: A: (föga br.) DEPUTERAD-SUPPLEANT, -VAL, se B.
B: (2 b α) DEPUTERADE-KAMMARE10300~200. [jfr t. deputiertenkammer; af fr. chambre des députés]
1) benämning på (den ur allmänna val l. öfverhufvud val på bredare basis framgångna delen af) folkrepresentationen i vissa länder (Frankrike, Italien m. fl.). Lagstiftande Makten (i Frankrike) utöfvas gemensamt af Konungen, af Pairs-kammaren och af Deputerade kammaren. Venturini Nittonde årh. krön. 13: 19 (1824). En folkvald deputeradekammare och en senat, nämd af konungen bland landets utmärkte män. Svensén Jorden 328 (1887; om it. förh.). NF 19: 159 (1895).
2) om byggnad l. lokal afsedd för deputeradekammares (se 1) sammankomster. Tuileripalatset ligger icke långt ifrån Deputeradekammaren. Asker Janin 122 (1845). Den teatraliska iscensättningen är det första som faller i ögonen, när man kommer in i den franska deputeradekammaren. Kaufmann Frankr. 80 (1883). Hedberg Cavling Paris 171 (1900). Anm. Den i ä. tid vanliga skrifningen deputerade kammaren representerar måhända ett ä. uttal ss. två ord. —
-MANDAT~02. uppdrag (o. fullmakt) att vara deputerad. Tamm Sammans. ord 139 (1900).
-MÖTE~20. särsk. till 2 d. Lunds stud.-kal. 1863—64, s. 223 (i handl. fr. 1850).
-SUPPLEANT~102. (deputerad- Kalmar nat:s i Lund prot. 21 jan. 1895, LD 1910, nr 28, s. 2) särsk. till 2 d. Göteborgs nat:s i Lund prot. 13 febr. 1864. Nationen (utsåg) till .. deputeradesuppleant jur. stud. A. L. LD 1910, nr 59, s. 2.

 

Spalt D 979 band 6, 1910

Webbansvarig