Publicerad 1909   Lämna synpunkter
DELTAGARE de3l~ta2gare (de`ltagare Weste), m.||ig. (om kvinna nyttjas hellre DELTAGARINNA l. DELTAGERSKA); best. -en, äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr d. deltager, holl. deelnemer, t. teilnehmer samt eng. partaker]
person som deltager (i ngt). Genosz .. socius .. deltagare. Dähnert (1746). — särsk.
1) (†) motsv. DELTAGA 2; med objektiv genitiv l. med prep.-bestämning med i l. af: som blifver delaktig af ngt, som har kommit i åtnjutande af ngt. Therföre pröfvades anständigt, at the, som varit åskådare af striden, skulle få blifva deltagare i segren. Bælter Strid. o. segr. christen 80 (1743, 1748). Så framt de ville blifva deltagare af Messianiska Rikets sällhet. Ödmann Str. förs. 1: 354 (1799). Känslolöse deltagare i välgerningarne från en mild .. Gud. Lehnberg Pred. 1: 314 (c. 1800). Han (dvs. en sann kristen) ser en Gud i högden af all nåd — och han hörer till nådens deltagare. Ödmann Pred.-utk. 48 (1808, 1812). Deltagare af nattvarden. Björkman (1889).
2) [jfr eng. joint partner of my life .. alike partaker of my joys and grief] (numera föga br.) motsv. DELTAGA 3 a: som har del i ngt; som delar ngt. Jag har varit .. en deltagare i deras bekymmer för vidmakthållandet af detta Herrans hus. Lehnberg Pred. 1: 168 (c. 1800). Jag har funnit mödan värdt att efter min yttersta förmåga .. göra full rätt åt denna tid, alltför vigtig att lättsinnigt behandlas; och jag är säker att finna deltagare i detta tänkesätt. Geijer II. 1: Förord (1825). (Josef) står bredvid den heliga modren, det gudomliga barnet, såsom .. en huld deltagare i deras saliga lugn. Franzén Pred. 5: 152 (1845).
3) [jfr t. sie erwartete bald einen commis oder theilnehmer der Triester handlung] (numera mindre br.) motsv. DELTAGA 4: delägare, intressent; jfr PARTICIPANT; äfv. bildl. Det missnöje som emellan deltagarne (i bolaget) kan upkomma om förvaltningen. Berch Hush. 243 (1747). Til Penningarnes ut-assignerande (för byggandet af Trollhätte kanal), faststäldes för Interessenterne i Giöteborg den Methode, at deltagarne der och der omkring skulle betala hvar sin andel til 2:ne deras Deputerade. Publ. handl. 4: 2883 (1749). Samtelige Deltagare i den mark, som delas skal. Publ. handl. 7: 5429 (1762). Lagerbring 1 Hist. 3: 268 (1776). Nyare tilkomne Deltagare (i brandkassan.) Publ. handl. 12: 271 (1782). De ännu lefvande deltagare uti dessa (underhålls-)Cassor. Därs. 13: 13 (1784). Weste (1807). Schulthess (1885). Kommanditärerna äro hvad man kallar ”stilla”, d. v. s. tysta deltagare. C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 235 (1891) [jfr eng. sleeping, dormant partner]. — jfr: (†) Någon utlåtelse åstundar jag icke, hvarken av den Latinska modren, eller hennas övrige deltagare (dvs. de romanska språken), över sådan stavsättning (dvs. fv ss. beteckning för intervokaliskt v-ljud). Bromann Stavsättn. 33 (1748). jfr äfv.: (†) Jag och mina grannar ärna framgent blifva deltagare (dvs. abonnenter) af denna Tidning. SP 1779, s. 233. — jfr STERBHUS-DELTAGARE.
4) [jfr t. alle theilnehmer des Leipziger bundes, eng. to be partaker with him in new scenes of action] motsv. DELTAGA 5. Lagerbring Skr. 73 (1750). Deltagare i et brott. Björkegren (1784; under participe). Någon deltagare i denna högtid ser (kanske) med nedslaget och bäfvande hjerta åt framtiden. Lehnberg Pred. 2: 72 (c. 1800). Ingenstädes tryter en villig deltagare i upploppet. Kolmodin Liv. 1: 198 (1831). Lagmännerna .. voro då sjelfskrifne deltagare i valet. Schlyter Jur. afh. 1: 5 (1836). (Berzelius), på en gång den verksammaste deltagare i vettenskapens utbildning och tecknare af dess öden. Rydqvist i SAH 25: 24 (1849). I den muntra vinskörden .. är Amor med, och en den ifrigaste deltagare. Lysander Tre föredr. 22 (1855). Jag blef en deltagare i åtskilliga små ytterst trefliga cirklar. Sturzen-Becker 1: 212 (1861). Soldater hade varit verksamma deltagare i de oroliga uppträdena i Lexand. Malmström Hist. 3: 76 (1870). Sedan De la Gardie återkommit till Sverige, finna vi honom såsom en flitig deltagare i riksrådens öfverläggningar. Hamilton i SAH 56: 312 (1879). Deltagare i en sammansvärjning. Schulthess (1885). En af deltagarne i det äldre paret Hamiltons små spelpartier. Wirsén i 3 SAH 7: 216 (1892). En af deltagarena i världsföreningen för stjärnhimmelens afbildning. Finland 247 (1893). — (föga br.) med gen. I denna drabbning förlorade Ingiald sina våldsamheters trognaste deltagare. Lagerbring 1 Hist. 1: 122 (1769). Inom vår egen kyrka äro meningarna .. ännu i viss mån delade om hvad Upsala mötes deltagare verkligen åsyftat och uträttat. Hjärne Svenskt o. främm. 17 (1893, 1908). — jfr: Väl är den, som där (dvs. i himlen) får vara deltagare uti den söta harpolek, klang, ton och sång (osv.). Kyrkohist. årsskr. 1907, s. 253 (e. handl. fr. 1735); jfr 1. — jfr KURS-, KÖ-DELTAGARE.
5) (föga br.) motsv. DELTAGA 6: som är intresserad af l. tager del i ngt. En varm och liflig deltagare i allt som främjat eder lycka eller utgjort eder fröjd. Wallin Rel. 3: 241 (1830).
Ssgr: (4) DELTAGAR-300~ l. DELTAGARE-AFGIFT3100 ~20 l. ~02. Mötet beslöt, att öfverskottet af deltagareafgifterna skulle lämnas åt skollofskolonierna.
(3) -REVERS. (†) förbindelse att utbetala det belopp som åligger ngn ss. delägare i en viss kassa osv. Publ. handl. 13: 35 (1784).

 

Spalt D 686 band 6, 1909

Webbansvarig