Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGBOK da3g~bω2k (da`gbok Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -böcker ~bök2er.
Ordformer
(dag(h)- Schroderus Comen. 742 (1640, 1647) osv. daga- Rudeen Vitt. 173 (1702). dage- Kiöping Resa 5, 48 (1667), Dalin Arg. 2: 335 (1734, 1754), Dens. Hist. III. 1: 621 (1761). dags- (dagz-) Lex. Linc. (1640), Lind (1738; under tag-buch; uppl. 1749: dag-))
Etymologi
[af DAG (se anm. 2:o a γ under DAG sp. 62) o. BOK; jfr d. dagbog, nt. dagebook, holl. dagboek, t. tag(e)buch, eng. daybook; i fråga om bet. jfr äfv. fr. journal (se JOURNAL), lat. diarium (se DIARIUM), gr. ἐφημερίς (se EFEMERID)]
1) bok (l. häfte) af oskrifna blad afsedd (afsedt) för l. använd (användt) till upptecknande efter hand af det som sker för hvarje dag l. som därunder befinnes anmärkningsvärdt; äfv. om själfva de på ifrågavarande sätt förda anteckningarna; jfr DAG-JOURNAL, -REGISTER, -RULLA. Dagzbook ther alla Daghars handlingar beskrifwas. Lex. Linc. (1640). Olearij Dagebook om the Holsteenske Gesandters reesa till Persien. Kiöping Resa 48 (1667). Om ej hans (dvs. Dumboms) Dagbok ljuger. Kellgren 2: 167 (1790). Den förut anförda Dagbok, hvilken är hållen af den, som under belägringen var Tygmästare på Slottet. Hallenberg Hist. 1: 77 (1790). Munkarne begynte hålla små dagböcker på Latin om de märkvärdigaste händelser, som föreföllo. Botin Hist. 2: 222 (1792); jfr c. Han (dvs. C. Bjerkander) började .. föra ordenteliga dagböcker öfver Naturens gång och Luftens förändringar. S. Ödmann Åm. i VetA 1797, s. 3. Vid nio års ålder började Svedelius föra dagbok. Sander i 3 SAH 4: 24 (1889). Cederschiöld Skriftspr. 58 (1897, 1902). — jfr RESE-DAGBOK. — särsk.
a) om sådana anteckningar rörande vissa bestämda förh. som (skola) göras dag för dag på grund af lag l. påbud l. allmänt vedertaget bruk: journal, diarium; jfr DAG-LISTA 1, -LÄNGD 2. Utdrag utur Kongl. Vetenskaps Academiens Dagbok för detta Quartal. VetAH 7: 135 (1746). Honom (dvs. Sv. Akademiens sekreterare) tilkommer at föra öfver Academiens göromål Dagbok. 1 SAH 1: 21 (1786, 1801). Inom Rikets samtlige fängelser bör dagbok föras öfver fångarnes ålder, födelse-ort, brott, dom, uppförande, flit, helsa .. m. m. Oscar I Straff 138 (1840). Denne (dvs. Floding) blef sekreterare (i Konstakademien) eller ”förde dagboken”, som det hette. Nyblom i 3 SAH 5: 169 (1890). Vid fabrik för explosiv vara af 1:sta klass skall föras dagbok öfver den för hvarje dag tillverkade myckenheten färdig handelsvara. Tekn. tidskr. 1898, A. K. B. s. 2. — särsk.
α) (mindre br.) i bokhålleri: benämning på en viss af de böcker som en affärsman för; jfr JOURNAL, MEMORIAL; enl. lagen (i praxis fördelas hithörande anteckningar vanl. på flere böcker): en af de tre böcker (dagbok, inventariebok, brefbok) som en affärsman är skyldig att föra. Ens kjöpmans dagbok eller journal. Lind (1749; under partite). Dagbok el(ler) Kladd. Björkegren (1784; under journal). Sjelfva Dagboken eller Journalen innefattar alt det som Debet och Credit angår, hvar och en Post efter datum och på sit tilbörliga ställe; denna Boken hålles af Bokhållaren och utgör det väsenteliga af Bokhålleriet. Denell May Inl. t. handelsvet. 169 (1785). I dagboken skola antecknas, dag efter dag, i den ordning de inträffat, alla .. affärer, utan undantag, som köpmannen .. afslutat. SFS 1855, nr 66, s. 2. I dagboken skola ock antecknas .. de summor, köpman för sin hushållning från kassan uttagit. Därs.
β) sjöt. skeppsjournal; jfr LOGG-BOK. The Hollänske och Portugisiske Daghböcker ära fulla medh Historier (om hajar). Willman Resa 192 (1667). Dagbok ifrån Lizard til Jamaica på Skeppet Neptunus Commenderat af … Corvin Styrm. 146 (1756; formulär till öfverskrift). Den (ostindiefarare) som en gång gjordt en Resa eller var försedd med Dagbok, fölgde noga den deruti beskrefne leden, utan at bry sig med nya försök. C. G. Ekeberg i VetAH 37: 123 (1776). Sjöl. 1864, § 33. Sjöl. 1891, § 35. Stenfelt Skepparlif 76 (1903). — jfr MASKIN-, SKEPPS-DAGBOK.
γ) inom lotsväsendet: bok hvari enl. gifvet formulär vissa tjänsteanteckningar göras och som vid hvarje års slut insändes till lotsstyrelsen. Ifrågavarande attest eller verification införes i behörig numerordning af Ålderman eller äldste Lots uti Dagboken. SFS 1827, s. 1108. Därs. 1862, nr 47, s. 8. — jfr LOTS-, ÅRS-DAGBOK.
δ) mil. bok som under krig eller fälttjänstöfningar föres vid större truppdelar o. hvari alla order som röra truppdelen, dennas företag m. m. dag för dag antecknas; jfr JOURNAL. C. O. Nordensvan Handb. 2: 195 (1880, 1898).
ε) om journal som lärare vid universitet l. högskola skall föra öfver sin offentliga undervisning; jfr DIARIUM. Hvarje (universitets-)lärare skall öfver sina föreläsningar föra en dagbok. SFS 1852, nr 20, s. 37. Ordningsstadga f. Gbgs högsk. 10 (1891, 1898).
ζ) om en viss bok som vid läroverk föres öfver lärjungarnas förhållande; särsk. vid folkskola: bok hvari efter visst formulär antecknas lärjungarnas frånvaro från skolan. I Maria .. och Storkyrko-församlingens Skolor .. föras noggranna dagböcker, der anmärkningar vid gossarnes flit och uppförande .. antecknas. Ber. af rev. ö. el.-lärov. 1832, s. 20. Folksk.-stadg. 21 (1898, 1905). jfr: En Schole-Matrikel bör inrättas, såsom en Dag-bok eller et Protocoll .. uti hvilken .. uptecknas hvad framsteg hvar och en gör (osv.). Browallius Oförgripel. tankar 20 (1751).
η) kam. Den, som .. af kronofogde eller stadsfogde sättes till utmätningsman i hans ställe, har att, i fråga om förande af dagbok i utsökningsmål .. ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som af fogden meddelas. SFS 1878, nr 24, s. 4. Därs. 1899, nr 58, s. 24. — jfr UTSÖKNINGS-DAGBOK.
ϑ) om på gästgifvargårdar befintlig bok hvari resandes namn, ankomsttid, bestämmelseort, befordringssätt m. m. skall antecknas o. hvari den resande har rätt att anteckna sina klagomål. Förordn. ang. gästgifv. 1762, s. 2 a. Stiernstolpe Arndt 1: 4 (1807). Albert gick in till gästgifvaren, betalade och skref i dagboken. Almqvist Det går an 92 (1839). De smetiga dagböckerna, som i mång väntans timme varit föremål för ett sömnigt studium (af de resande). U. Troili (1847) hos Dahlgren Ransäter 102. För handhafvande af kontroll derå, att vid skjutsningens besörjande ordentligen tillgår, skall vid skjutsanstalt finnas dagbok. SFS 1878, nr 18, s. 21.
b) [jfr fr. journal des savants] (†) i namn på tidning l. tidskrift. Kongl. Bibliotekets Dagbok. (1766; namn på tidskrift). Stockholms Dag-Bok. (1772; namn på nyhetstidning).
c) (föga br.) i pl., i ngt utvidgad anv.: annaler, tideböcker, krönika. Jag bör här pryda mit Bref med hans Namn, som jag vet, om han får lefva, skal en gång taga et stort rum i de Lärdas Dagböcker. Björnståhl Resa 1: 29 (1769).
d) i bild. Jag önskade at få slita några blad ur ödets Dagbok. Leopold (1774) i 2 Saml. 6: 80. Af din vård om Birgers stad / Minnet i sin dagbok skrifver / Ett af sina skönsta blad, / Som derur ej tiden rifver. Wallin Vitt. 2: 148 (1830). I ättekullars sand / Sin stora dagbok Saga aldrig skrifver. Strandberg 1: 43 (c. 1844). Stilen i denna hans hjertas dagbok omvexlar, som nämndt är, mellan prosa och vers. Böttiger i SAH 39: 167 (1864; om Dantes Vita Nuova). Vi vilja .. om möjligt, kasta en blick i hjertats dagbok. Snoilsky i SAH 52: 17 (1876).
2) (†) anteckningsbok i allm. Tekna (notera) thet strax vp, och för thet så in .. i Notertaflan, (Kladden) eller Plånboken, oc therutur vthi Daghbooken eller Handboken, the tu jämte .. tigh, eller wid Handen hafwa skal. Schroderus Comen. 742 (1640, 1647).
3) (†) om almanacka; jfr EFEMERID samt DAG-LÄNGD 1. Then dag (dvs. årsdagen för slaget vid Narva) tin (dvs. ryssens) daga-book en olyckz dag skall kalla. Rudeen Vitt. 173 (1702). Almanach; Thet ord brukas uti många språk och länder om then lilla dag-booken, som årliga .. warder af them utgifwen, som förstå tidsens deelning och stiernornas lop. Spegel Gl. 584 (1712). Æneas i sin Dagbok såg, / Och fann den dag förhanden / Då för ett år se’n på hans tåg / Hans Herr Far gaf upp anden. Stiernstolpe Æn. 81 (1814, 1825).
Ssgr (till 1): DAGBOKS-ANTECKNING30~020. Bref och dagboks-anteckningar af A. Törneros. Utgifna efter hans död. (1840; titel). Lifvet i gamla verlden. Dagboksanteckningar under resor i Söder- och Österland. Bremer (1860; titel). Jag hade under den sist förflutna nyårsnatten (dvs. 1836—7) gjort en början till dagboksanteckningar, men sedan hade intet blifvit skrifvet. Svedelius Förfl. lif 257 (1887).
-ARTAD~20, p. adj. Aspelin Stenbäck 458 (1900).
-BLAD~2. Ett löst dagboksblad. Öberg Sonen 183 (1905).
-EXCERPT~02. Polyfem II. 35: 3 (1810).
-FORM~2. En skildring i dagboksform af Scholanders bröllopsresa med sin unga fru. Nyblom i 3 SAH 13: 201 (1898).
-FÖRFATTARE~0200. Quennerstedt Karol. krig. dagb. 1: XL (1901).
-SKRIFVARE~200. särsk. (†) till 1 b: tidningsskrifvare. Möller (1745; under journaliste).
-UPPGIFT~20 l. ~02. (C. A. Ehrensvärds farfar har) supplerat sin korta dagboks-uppgift om Carl XII:s död med en ritning, som föreställer en fallande, och i fallet afbruten, pelare. Atterbom Siare 4: 6 (1847).
-UTDRAG~20 l. ~02. Allt, som .. kan anses som bidrag till tidens inre historia, meddelas i de här införda dagboksutdragen. E. C. Tegnér hos Trolle-Wachtmeister 1: 56 (1889).

 

Spalt D 102 band 6, 1906

Webbansvarig