Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFEMERID ef1emeri4d, äv. e1-, ngn gg äf1-, stundom 01—, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet ephemerid(e))
I. [jfr t. ephemeriden, pl., fr. éphémérides, pl., eng. ephemerides, pl., av gr. ἐφημερίδες, pl., anteckningar gjorda dag för dag, urspr. användt om de uppteckningar som gjordes i Alexander den stores läger rörande hans krigståg, av ἐφήμερος, daglig (se för övr. EFEMÄR, sbst.)] om skrift som behandlar händelser dag för dag l. som med bestämda mellanrum, eg. dag för dag, publiceras i mindre avdelningar.
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (mindre br.) i pl.: (i sht historiska) anteckningar för varje dag, dagbok, annaler. Ephemerider, eller de märkvärdigaste händelser i verldshistorien, som timat dag för dag af året. Lindeberg (1820; boktitel). Cavallin (1875). Våra litteraturhistoriska efemerider. Söderhjelm Profiler 433 (1913). — särsk. (†) anteckningar över väderleken för varje dag. Dalin (1850). G. Dalin (1871).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] astr. tabell i vilken för viss(a) bestämd(a) tid(er) uppgifter meddelas rörande viss företeelse på himlasfären som på förhand kan matematiskt beräknas; i sht i pl. om en samling av l. bok innehållande dylika tabeller: astronomisk årsbok l. kalender. M. Andreas Turonius (anhöll) om hielp .. till att låta tryckia nästkommande åhrs Ephemeriden (sannol. felläsning l. felskrivning för Ephemerider), Calendarium och Prognosticon. Consist. acad. Abo. ä. prot. 2: 2 (1654). Efemerider för observationer å planeter och satelliter. 2 NF 17: 1102 (1912).
3) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] (föga br.) i pl.: med bestämda mellanrum utkommande journal l. tidskrift l. tidning. Dalin (1850). 2 NF (1907).
II. [jfr t. ephemeriden, pl., fr. éphémérides, pl., av nylat. ephemeridæ, dagsländornas familj, av nylat. ephemera, dagslända, av gr. ἐφήμερον, dagslända (se för övr. EFEMÄR, sbst.)]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] zool. slända av familjen Ephemerides Latr.: dagslända; vanl. i pl. ss. namn på denna familj; jfr EFEMÄR, sbst. 1. Ekbohrn Främ. ord (1868). 2 NF (1907).
2) bildl., om (ngn l.) ngt vars tillvaro är kort o. flyktig l. som endast har betydelse för stunden, som saknar bestående värde: dagslända; jfr EFEMÄR, sbst. 2. Ephemerider (1839; titel på en diktsamling). Ett arbete, hvilket som ”Gerhard Grim” icke hör till efemeriderna. PT 1897, nr 120 A, s. 3. Nyblom Österut 132 (1908).
Anm. Av d. o. har bildats adj. efemeridisk, i bet. anslutande sig till EFEMERID I 1 o. II 2. C. J. Lénström i Sv. litt.-fören. tidn. 1835, sp. 121. L. A. Anjou i Frey 1841, s. 49.

 

Spalt E 57 band 7, 1917

Webbansvarig