Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKTRYCKERI 1ktrykeri4, stundom bωktryk1eri4, sällan 3~002, n.; best. -et, hvard. äfv. -t; pl. -er ((†) = Sahlstedt (1757), Dens. (1773)).
Ordformer
(boka- P. J. Angermannus)
Etymologi
[jfr d. bogtrykkeri, holl. boekdrukkerij, t. buchdruckerei]
1) (numera mindre br.) konst(en) l. yrke(t) l. rörelse(n) att trycka böcker o. d. Then loflige Konst Bookatryckerij. P. J. Angermannus Likpr. ö. Rothovius E 3 a (1626). Anno 1440. är Booktryckerij vpfunnet i Tydskland. Schwartz Alm. 1648, s. 5. Typographie, boktryckeri. Swedberg Schibb. 301 (1716). (Sten Sture) införde i Sverige boktryckeriet. Geijer I. 2: 21 (1803). Genom boktryckeriet hade man ett nytt .. medel att sätta i omlopp .. satser och undersökningar. Tegnér 3: 127 (1817). Dem som lärt boktryckeri. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 28 (1883).
2) etablissemang för tryckning af böcker o. d., tryckeri. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 165 (i handl. fr. 1647). Boktryckeri får anläggas i stad eller inom en half mil därifrån. Aldén Medb. 1: 75 (1884). Kungl. boktryckeriet i Stockholm. Rönnholm Ekon. geogr. 42 (1907). — jfr AKADEMI-, AMIRALITETS-, GYMNASIE-, MISSIONS-, UNIVERSITETS-BOKTRYCKERI m. fl.
Ssgr (jfr ssgrna med BOKTRYCKARE): BOKTRYCKERI-ARBETARE~0200. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 306 (i handl. fr. 1752).
-ARBETE~020, äfv. ~200. —
-ARBETERSKA~0200. —
-FAKTOR. närmaste ledaren af (det tekniska) arbetet (på en afdelning) i ett boktryckeri. DA 1793, nr 223, s. 2.
-FIRMA.
-GESÄLL. (förr) boktryckargesäll. Publ. handl. 5: 3300 (1752). DA 1808, nr 82, s. 1.
-IDKARE. (numera föga br.) Boktryckerie-idkare förbiudes .. at trycka något, som ej undergått vederbörlig Censur. Publ. handl. 5: 3299 (1752). Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 273 (i handl. fr. 1793).
-KONST(EN). (mindre br.) boktryckarkonst(en). Mennander Præs. i VetA 1756, s. 5. Rönnholm Ekon. geogr. 326 (1907).
-KONSTFÖRVANT. (†) typograf. Nord. boktr.-tidn. 1870, s. 2 (cit. fr. 1754). SP 1779, s. 256. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 247 (1883).
-KONTOR.
-LÄRA. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 631 (i handl. fr. 1802).
-LÄRLING. boktryckarlärling. Calonius Bref t. Porthan 170 (1796).
-OMBUDSMAN~002 l. ~200. = BOKHANDELS- OCH BOKTRYCKERI-OMBUDSMAN. NF 3: 164 (1878).
-PATRON. (†) boktryckare, boktryckeriägare. Publ. handl. 5: 3303 (1752). Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 635 (i handl. fr. 1843).
-PRESS. tryckpress. Wikforss (1804; under buchdruckerpresse). Täubel Boktr. 1: 33 (1823).
-PRIVILEGIUM. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 263 (1883).
-REGLEMENTE. särsk. i best. form om kgl. reglementet för boktryckerierna i riket af d. 12 aug. 1752. Genom Boktryckeri-reglementet (1752) blef BoktryckeriSocietetens ändamål bestämdt. Rydin Yttr.-frihet 145 (1859).
-RÖRELSE. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 213 (1883). Idkare af boktryckeri- och bokförlagsrörelse. SFS 1903, nr 94, s. 73.
-SOCIETET. särsk. i best. form: viss förening af boktryckare (hufvudskal. i Sthm) för tillvaratagande af gemensamma intressen. Boktryckerie-Societeten är .. Riksens Cancellie-Collegio ansvarig för dess giöromål. Publ. handl. 5: 3296 (1752). De i Stockholm befintliga boktryckarne .. (förenade) sig den 11 Febr. 1750 om den lofliga BoktryckeriSocietetens reglor. Rydin Yttr.-frihet 145 (1859). Genom BoktryckeriSocieteten controllerades iakttagandet af föreskrifterna om censur (m. m.). Därs. 146. ”Boktryckerisocieteten” .., hvilken till namnet ännu fortlefver, men hvars verksamhet öfvertagits af den år 1893 stiftade ”allmänna svenska boktryckareföreningen”. Hagman Sv:s grundlag. 545 (1902).
-STIL. = BOKTRYCKAR-STIL. Lagerbring 2 Hist. 1: 62 (1784). Antimon (begagnas) .. i synnerhet att med bly bilda en legering till boktryckeristilar. Åkerman Kem. techn. 1: 186 (1832).
-VERKSAMHET~002 l. ~200. SFS 1901, nr 39, s. 2.
-VERKSTAD~20 l. ~02. PT 1910, nr 300 B, s. 3.
-ÄGARE. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 300 (i handl. fr. 1752).

 

Spalt B 3777 band 5, 1918

Webbansvarig