Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLIOTEKARIE bib1liωteka4rie, äfv. bi1-, äfv. 1000302, stundom 1– l. -ωt1-, äfv. -o-, stundom -å-, hvard. ngn gg -blω- (bibliotheka´rie Weste; bi´bliåtekàrie Almqvist; bibliåtekárie o. bibliotekárie Dalin), m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(bibliotekar C. Polhem (1710) hos Swedenborg Opera 1: 205 (: Bibliothecarens), Dens. (1719) Därs. 289 (: Bibliothecaren). biblotekarie Sahlstedt (1773), Widegren (1788). Anm. I sht i ä. tid användes stundom den lat. formen på -ius, t. ex. Och skall een af professoribus wara bibliothecarius, som henne (dvs. biblioteket) achtar, skiöther och försörjer. Annerstedt UUHist. Bih. 1: 155 (i handl. fr. 1620). J. H. Lidén i K. bibl:s tidn. 1767, 2: 282. Almqvist Jagtsl. 99 (1832). G. Dalin (1871))
Etymologi
[af lat. bibliothecarius, afl. af bibliotheca (se BIBLIOTEK); jfr d. bibliotekar, holl. bibliothecaris, t. bibliothekar, eng. bibliothecary, fr. bibliothécaire; med afs. på afl.-ändelsen jfr AKTUARIE, ARKIVARIE, KOMMISSARIE, NOTARIE m. fl.]
person som har vård om ett (offentligt l. enskildt) bibliotek, föreståndare för ett bibliotek, tjänsteman som har högsta ledningen af ett offentligt bibliotek, bibliotekschef; vid större bibliotek äfv.: tjänsteman som innehar grad näst under chefen; vid de tre stora statsbiblioteken i Sverge fr. o. m. år 1910 benämning på de tjänstemän (förste o. andre bibliotekarier) som jämte cheferna (riks- resp. öfverbibliotekarierna) innehafva ordinarie tjänst. Bibliotekarien A., äfv. bibliotekarie A. Vice bibliotekarie. Östgöta nations bibliotekarie. Bibliotekarie vid Karolinska institutet. Professores .., bibliothecarier och räntmästaren. Statut. f. univ. 1876, s. 116 (1897; i handl. fr. 1692). J. Eenberg (1703) i VittAH XXXII. 2: 110. Gymnasii Adjunkten är tillika Bibliothecarie. Leinberg Skolv. 2: 81 (1802). Richards far och farfader hade varit Bibliotekarier .. på Herr Hugos slott. Almqvist Jagtsl. 23 (1832). Den omedelbara vården om Kongl. Bibliotheket åligger Kongl. Bibliothekarien. Honom tillkommer att leda och emellan de öfriga tjenstemännen fördela alla för Bibliotheksförvaltningen nödiga arbeten. SFS 1863, nr 84, s. 1. Johannes Bureus blef, 1613, den förste kungl. bibliotekarien. Stockholm 1: 454 (1897). Bibliotekarie i Vetenskapsakademien. 2 NF 1: 380 (1903). Fd. Bibliotekarie hos H. M. Konung Oscar II. Sv:s statskal. 1909, s. 43. — jfr ANDRE-, FÖRSTE-, LÅN-, RIKS-, UNDER-, UNIVERSITETS-, VICE-, ÖFVER-BIBLIOTEKARIE m. fl.
Ssgr: A: BIBLIOTEKARIE-BEFATTNING1000300~, stundom 1010300~020. jfr -BESTÄLLNING, -PLATS, -SYSSLA, -TJÄNST, -ÄMBETE. Plan f. el.-lärov. årsredog. 19 (1874). Annerstedt O. Rudbecks minne 15 (1902).
-BESTÄLLNING~020. (numera mindre br.) bibliotekariebefattning. Lunds akad. constit. 175 (i handl. fr. 1745). SFS 1852, nr 20, s. 21. Därs. 1876, nr 5, s. 22.
-FULLMAKT~20 l. ~02. C. Annerstedt i VittAH XXXII. 2: 77 (1890, 1894).
-LÖN~2. (bibliothecarii- Porthan) Porthan Bref t. samt. 130 (1787). C. Annerstedt i VittAH XXXII. 2: 77 (1890, 1894).
-PLATS~2. jfr -BEFATTNING. Johan Arckenholtz .. erhöll .. 1746 af Fredrik I en bibliotekarieplats i Hessen-Kassel. Schybergson Finl. hist. 2: 310 (1889). Annerstedt UUHist. II. 1: 415 (1908).
-SYSSLA~20. jfr -BEFATTNING. Lagerbring Tal 3 okt. 1766, s. 35. Akademiens räkenskaper visa, att de professorer, som före Benzelii tid innehade bibliotekariesysslan, uppburo både professorslönen och den lika stora bibliotekarielönen. Forssell i SAH 58: 166 (1882).
-TITEL~20. L. Hammarsköld (1811) i Bref rör. N. skol. hist. 213. E. Lewenhaupt i 2 Saml. 6: 83 (1886).
-TJÄNST ~2. jfr -BEFATTNING. J. Eenberg (1703) i VittAH XXXII. 2: 110. SFS 1892, nr 80, s. 19.
-UTBILDNING~020. Palmgren Bibliotek 134 (1909).
-ÄMBETE ~020, äfv. ~200. jfr -BEFATTNING. C. Annerstedt i VittAH XXXII. 2: 39 (1890, 1894). Tamm Sammans. ord 124 (1900).
B (†): BIBLIOTEKARII-LÖN, se A.

 

Spalt B 2434 band 4, 1909

Webbansvarig