Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BENEFICIUM ben1efi4sium, äfv. -fis4-, l. be1n-, äfv. —302, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[af lat. beneficium, välgärning, förmån, af bene, väl, o. facere, göra]
1) (†) förmån; jfr BENEFICE 1. Hvad väg som saken går, så får icke allenast han (dvs. riksrådet Cederhielm), utan alle de andre Riks-Råden (hvilka äfv. varit föremål för Sekreta utskottets anmärkningar), som böra hafva lika beneficier, .. andraga hvad de hafva. 2 RARP 5: 278 (1727).
2) (numera knappast br. utom i a o. b) i sht kam. till välgörande ändamål, allmännyttig inrättning l. enskild person (ss. välgärning l. af ynnest) anslagen inkomst, förläning o. d. Alopæus Borgå gymn. 51 (i handl. fr. 1650). Förlähningar i Lifs- eller behagelig tid, samt andre Donationer och Beneficier. Civ. instr. 174 (1692). De inkomster och beneficier hvarmed framfarne Svea Konungar .. hafva försedt och benådat Städer Kyrckior, Academier, Gymnasier, Scholar och Hospitaler. Därs. 93 (1723). The medellösaste af Gymnasisterne och Scholæ Piltarne, som derjemte qvicke, flitige och vählartade äro .., måtte fram för andra ihugkommas med beneficier och Sockne delar. Gymn. o. scholæ ordn. 1724, s. 10. — särsk.
a) (i fråga om utländska förh.) med vissa inkomster försedt (kyrkligt) ämbete; prebende; jfr BENEFICE 3. Vti Versailles är en Stadga publicerat, at i(n)gen häreffter skal besittia mer än ett Beneficium. OSPT 1686, nr 16, s. 6. Conv.-lex. 1: 121 (1821).
b) kam. i pl. om visst understöd som utbetalas till tjänsteman som saknar pensionsrätt l. icke uppnått pensionsåldern, men af ngn orsak afgår från sin befattning; jfr BENÅDNING 1 b β slutet, GRATIFIKATION. A. W. Kinberg i NF 1: 487 (1875).
Ssgr: (jfr 2 b) BENEFICIE-, äfv. BENEFICII-HEMMAN10300~20. (förr) kam. hemman anslaget till underhåll åt fattiga, välförtjänta officerare (vid indelt regemente) för hvilka, ehuru de voro oförmögna att längre tjäna, underhåll icke kunde beredas från krigsmanshuset; jfr BENÅDNINGS-HEMMAN. Beneficie- eller Nåde-Hemman. Stadg. ang. landtmil. 1: 334 (1684). 2 RARP I. 2: 43 (1720). Abrahamsson 68 (1726). Frosterus Inl. t. sv. krigslagfar. 200 (1765). Sv.-fin. lagt. (1883).
(2) -MEDEL ~20, pl. (förr) Vidare skal ock Ephorus .. Räkenskap .. för beneficie medlens utdelning, infordra. Project t. förordn. f. trivialscholor 1760, s. E 2 a.
(jfr 2 b) – OCH BENÅDNINGS-STAT(EN) 0 030~2. (förr) Hvad åter angår Beneficii- och Benådnings-Staten; så är den uppförd på Allmänna Indragnings-Staten. Ad. prot. 1810, VI. 2: 926. Herr Printzschölds Motion om anslående af en viss summa för Beneficii- och Benådnings-Staten, att användas till pensioner för afskedade fattige Civile Embetsmän, eller deras Enkor och Barn. Därs. 1079.

 

Spalt B 1172 band 3, 1903

Webbansvarig