Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELÅNA belå4na, i Sveal. äfv. 032, v., förr äfv. BELÄNA (v.2) (belä´na Weste; bel`äna Almqvist), -ade; se för öfr. LÅNA. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.); -ARE.
Ordformer
(belån- Ad. prot. 1786, s. 119, Dalin (1850; jämte beläna) osv. belän- Ad. prot. 1786, s. 134, Crusenstolpe 1720 47 (1837), Kindblad (1867) m. fl.)
Etymologi
[af BE- o. LÅNA (LÄNA); jfr d. belaane, holl. beleenen]
1) [jfr motsv. anv. i d. o. holl.] begagna l. lämna (ngt) ss. hypotek l. pant för lån; upptaga lån l. (få) låna penningar på (ngt som lämnas ss. l. utgör säkerhet l. pant l. hypotek); jfr INTECKNA, FÖRPANTA, PANTSÄTTA. Med hvilka (andra bruksnäringar) koppar-verket .. delar den förmon, at belåna sin färdige koppar. Ad. prot. 1786, s. 119. Hans hus är belänt med 1000 rdlr. Weste (1807). Panter, belänte på tre månader. DA 1824, nr 3, s. 4; jfr 2. Hon .. afyttrade, pantsatte och belänte nipper. Crusenstolpe 1720 47 (1837). Af Sveriges .. jordbruksfastighet voro vid 1881 års slut omkr. 36 proc. belånade i hypoteksföreningarna. NF 7: 210 (1883). Det värde, hvartill pant får belånas. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 305 (1893). I banker belånadt järn. Tekn. tidskr. 1898, A. K. s. 97. — särsk. med afs. på värdepapper o. d. Banquens .. Förskrifningar få belänas uti den tilämnade Riks-Disconten. Kungör. 12 Aug. 1800, s. 4. Juli 20 An Vexel-Konto. Belånt Lindström & Hallbergs accept af d. 14 d:s pr 2 m(ånader) i Enskilda Banken. Smedman Kont. 1: 50 (1872, 1883). Belåna en revers. Sundén (1885). Rättighet att belåna aktierna i bankodiskonten. De Geer i 3 SAH 1: 178 (1886). Det (har) inträffat, att obligationen (som sålts på afbetalning) varit belånad och icke kunnat af firman utlemnas. VL 1894, nr 264, s. 2. jfr: Bankens skuld för upplånta kapitaler, hvilka när som helst kunde i Banken belånas och sålunda åter uttagas. Skogman Bank 1: 39 (1845).
2) [jfr motsv. anv. i ä. holl.] i sht handel. mottaga (ngt) ss. hypotek l. pant för ett lån; lämna lån på (ngt). Arbetsguld belånas .. enligt reduction efter halten. SFS 1830, s. 467. (Riksbanken) äger .. å högst sex månader belåna obligationer, aktier och andra värdepapper samt varor. Sv:s land o. folk 937 (1901). — särsk. med afs. på skuldsedel o. d.; jfr BELÅNING 2 slutet. Ett papper, som en bank diskonterar, skall vara försedt med minst 2 namn, köparens och säljarens. .. Ett papper, som belånas, är deremot i regeln endast försedt med ett enda namn, nemligen låntagarens, och har som kollateral säkerhet en reel pant, en inteckning, en räntebärande obligation eller dylikt. Agardh Bankväs. 305 (1865); jfr 1.

 

Spalt B 1055 band 3, 1903

Webbansvarig