Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUDITÖR a͡u1ditö4r l. 4r, äfv. a͡ω1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u- l. 1– l. aɯ1(auditö´r Weste), m.; best. -en, hvard. ofta -n (O. P. Sturzen-Becker i Nordstjernan 1846, s. 120); pl. -er.
Etymologi
[jfr t. auditeur, bisittare i vissa domstolar, särsk. vid krigsmakten anställd juridisk tjänsteman, af fr. auditeur, åhörare, lärjunge, auskultant vid domstol l. rådsförsamling (auditeur des guerres, vid krigsmakten anställd juridisk tjänsteman), af lat. auditor (se AUDITOR); jfr äfv. holl. auditeur-militair]
lagfaren tjänsteman anställd vid krigsmakten l., numera bl. i ssgn HOF-AUDITÖR, vid riksmarskalksämbetet o. hofexpeditionen; jfr KRIGS-DOMARE. (O. Wredh skall vara) auditeur under be(mäl)te wårt lijfgardie, artollerie och elliest widh regementz och vnderrätterne här j Stockholm. Schück Wivallius 1: 231 (cit. fr. 1651). Stadg. ang. landtmil. 1: 54 (1680). En vijd nambn Brase, som för detta varit Auditeur vijd Ammiralitetet. 2 RARP 2: 89 (1723). De vid Krigs Under-Rätterne förekommande ärender föredragas af en Auditeur, som vid Rätten vara skal, och der äger säte och stämma, samt tillika förer Protocollet. Rättegångsordn. 14 Mars 1791, s. A 3 a. Vid hvardera (flott-)stationen finnes en Auditör, men i Stockholm och Götheborg är Auditören tillika Sekreterare hos Stationsbefälhafvarne. Gynther Förf. (1851; efter handl. fr. 1824). Auditören biträder vid regementschefsexpeditionen uti alla befordrings, ekonomiska, juridiska och andra civila mål. Tj.-regl. 1858, 1: 92. I Sverige finnes en auditör vid hvarje regemente och äfven, med få undantag, en vid hvarje kår. NF (1876). Auditör i regemente eller viceauditör, som tillhör regementsstaben, lyder omedelbart under regementschefen. Han har enahanda tjenstgöringsskyldighet som auditör på stat. Tj.-regl. 1889, s. 207. Första gången han (dvs. Wivallius) nämnes såsom auditör är i juni 1645. Schück Wivallius 1: 230 (1893). Sv. statskal. 1902, afd. 301. jfr: Dessutom voro vid denna stat (dvs. en särskild jägeristat för Småland) anställde: en Auditör, en Commissarie, en Adjutant och en Fiskal. Alla dessa borde i krigstid göra tjenst som dragoner. Thelaus Skog. 134 (1865). — jfr AMIRALITETS-, ARTILLERI-, BATALJONS-, ETAPP-, FÄLT-, GENERAL-, HOF-, MILITIE-, REGEMENTS-, STABS-, VICE-, ÖFVER-AUDITÖR.
Ssgr: A: AUDITÖRS-BEFATTNING103~, stundom 1003~ l. 0103~020. DA 1824, nr 26, s. 15.
-BESTÄLLNING~020. SFS 1892, nr 23, s. 5.
-FULLMAKT~20 l. ~02. Handl. ang. tourtvisten ml. Schaey o. Queckfeldt 5 (1771).
-FÖRSLAG~02. Underr. om förslag t. civ. sysslor vid milit. 2: 13 (1771).
-LÖN~2. Handl. ang. tourtvisten ml. Schaey o. Queckfeldt 3 (1771).
-STAT~2. De för armén behöflige, ecklesiastik- och auditörsstaterna tillhörande tjenstemän. SFS 1892, nr 23, s. 5.
-SYSSLA~20, sbst. Underr. om förslag t. civ. sysslor v. milit. 2: 12 (1771).
-TJÄNST~2. (auditör- Hallman) En god och capabel Person then Auditeurs tiensten wid Wårt Kongl. Hof anförtros skal. Schmedeman Just. 1184 (1687). Tj.-regl. 1858, 1: 126. Auditörtjenst sökes hos regementschefen af personer, som uppfyldt fordringarna för att nyttjas i domareembeten. Hallman Förf. 23 (1881).
B (mindre br.): AUDITÖR-TJÄNST, se A.

 

Spalt A 2656 band 2, 1903

Webbansvarig