Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARBETSHUS ar3bets~hɯ2s (a`rbetshus Weste), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(arbete huus Stadga om tjänstfolk 1664)
Etymologi
[jfr d. arbejdshus, t. arbeitshaus, äfvensom eng. workhouse]
anstalt där personer sysselsättas med l. hållas till arbete; särsk. dels om straffanstalt för förbrytare, dels om förbättringsanstalt för lösdrifvare o. d., dels om välgörenhetsanstalt i sht för beredande af sysselsättning åt ofrivilligt arbetslöse; jfr ARBETS-ANSTALT, -INRÄTTNING. Legejon .. skal .. begifwa sigh i .. Tiänst, eller sigh anmelda vthi Arbete Huus, dher han eller hon kan för Löhn hafwa sitt Arbete. Stadga om tjänstfolk 1664, mom. 16. Wij (hafva) i Nåder godt funnit .. att låta här i Stockholm inrätta ett Arbets- Rasp- och Spinnehus. .. (De som tigga skola) strax uti benämde Arbetshus insättias, hwarest de, som ibland dem föhre och friske äro, skola hållas till arbete, raspande, spinnande eller annat, men de lytte, bräckelige och uråldrige, hwilka intet arbete giöra kunna, elliest med deras nödtorftige underhåld uti deras särskilte rum försedde blifwa. Stiernman Com. 5: 727 (1698). Grofva Arbets- och Fångehus. Oelreich 422 (1755). I Stockholm inrättades (1624) ett Arbetshus, där ett hundra fattiga barn af bägge könen fingo fri förtäring och undervisning, att lära spinna och väfva allehanda Ylletyg. Hallenberg Hist. 5: 227 (1796). Fattighuset (i Maria församl. i Sthm) .. ligger mycket när in til Allmänna Arbetshuset. J. J. Petrejus hos D. v. Schulzenheim Præs. i VetA 1799, Bih. s. 222. Allmänna frivilliga Arbetshus. Danckwardt Sammandr. 172 (1823). Hagströmer Frihetsstraffen 129 (1875). I Helsingfors inrättades .. 1883 .. ett ”Arbetshus för fattiga barn”. Hierta-Retzius Arb.-stug. f. barn 220 (1897).
Ssgr: ARBETSHUS-DIREKTION300~102. D. v. Schulzenheim Præs. i VetA 1799, s. 101.
-FOND~2. Danckwardt Sammandr. 173 (1823). Finlands Allmänna Stats- samt Fattig- och Arbetshusfonder. FFS 1891, nr 8, s. 1.
-HJON~2. Lättja har för de fleste arbetshushjon varit första grunden till deras fall. Arnell Lösdrifv. 6 (1825).
-INRÄTTNING~020. D. v. Schulzenheim Præs. i VetA 1799, s. 100. Fattig- och arbetshusinrättningen. FFS 1895, nr 23, s. 1.
-MEDEL~20. Fattig- och arbetshusmedlen. FFS 1894, nr 50, s. 51.

 

Spalt A 2149 band 2, 1901

Webbansvarig