Publicerad 1901   Lämna synpunkter
APPROBATION ap1rωbatʃω4n l. -aʃ-, äfv. -ro- l. -rå-, l. 01—, r. (f. Almqvist, Dalin (1850)); best. -en; pl. (föga br.) -er.
Ordformer
Etymologi
[efter t. o. fr. approbation, af lat. approbatio]
vbalsbst. till APPROBERA. Swedberg Schibb. 250 (1716). Sahlstedt (1769). Dalin (1850). — särsk.
a) till APPROBERA a. RARP 2: 98 (1634). Må .. Faculteterna .. sända sina förslagh til H. H. Excellens och .. begiära H. Excellens approbation. Rudbeck Bref 1: 11 (1662). 2 RARP 4: 402 (1727). Provins-juntornas approbation af den utaf kongressen antagna konstitutionen. Bladh Resa 132 (1839). — särsk.
β) mil. till APPROBERA a β; jfr ANTAGNING 2. Approbation af rekryter till båtsmän. Gynther Förf. 1: 341 (1851). Tjenstgörande majoren skall .. anmäla .. (rekryterna) hos regementschefen till approbation. Tj.-regl. 1858, 1: 107. De instruktioner som äro föreskrifna för approbation till soldat. Lundin N. Sthm 523 (1889).
b) till APPROBERA b. A. Berch i Consist. ac. i Ups. betänk. om inform.-verket 86 (1768). För approbation i Machinist-examen fordras minst godkänd kunskap i läran om ångmachinen .. samt antaglig kunskap i öfriga .. ämnen. Gynther Förf. 8: 169 (i handl. fr. 1861). — (†) konkretare = APPROBATUR. Den, som i sitt första examens-försök icke erhållit mer än hälften af de erforderliga betygen, det vill säga, icke mer än 3 adprobationer. SFS 1835, nr 77, s. 2.
Ssgr: (a β) APPROBATIONS-ATTEST1003~ l. 0103~02. Gynther Förf. 9: 147 (1870).
(b) -BETYG~02. (numera föga br.) Hvar och en philosophiæ candidat, som .. i sin candidat-examen erhållit tretton approbationsbetyg. SFS 1831, s. 381.
(b) -BEVIS~02. (numera föga br.) Dalin (1850). särsk. (†) i fråga om examen. Ingen (får) til något annat Specimen Academicum admitteras, innan han detta (dvs. teologisk examen) fullgjordt, samt deröfver erhållit Theologiska Facultetens Approbations Bevis. SP 1781, s. 843.
(a α) -MÄRKE~20. Approbationsmärket (på godkänd artilleripjäs) utgöres af tre öppna kronor bildande en triangel med spetsen nedåt samt derunder initialbokstäfverna till kontrollofficerns namn. SFS 1889, Bih. nr 63, s. 21.
(a β) -MÖNSTRING~20. (förr) Publ. handl. 11: 459 (1778). Besigtnings- och approbationsmönstring med beväringsmanskapet. SFS 1849, nr 16, s. 4. Approbations- och kassationsmönstring med rustningshästarne. Tj.-regl. 1858, 1: 278 (”178”).
(a β) -RULLA~20. Approbationsrulla .. framlemnas vid uppvisningen (af remonterna för regementschefen). Tj.-regl. 1858, 1: 334.
(b) -SEDEL. (†) Dernäst anställes Examen Stili pro Exercitio, hvaröfver, innan någon Studerande tillåtes gå vidare, han bör hafva undfått Philosophiska Facultetens Approbations Sedel. SP 1781, s. 843.
(a α) -STÄMPEL~20. jfr -MÄRKE. Publ. handl. 9: 281 (1770).

 

Spalt A 2038 band 2, 1901

Webbansvarig