Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTAGNING an3~ta2gniŋ (a`ntagning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. (knappast br.) -ar.
vbalsbst. till ANTAGA. — särsk.
1) (föga br.) till ANTAGA II 2. Efter sin antagning i andeliga ståndet; nach seiner Ordination. Möller (1790).
2) (i sht mil.) till ANTAGA II 3. Lagerbring Hist. 1: 165 (1796). Vid antagning och inskrifning fingo .. (båtsmännen) handpenningar. Gyllengranat Sv. sjökr. 2: 108 (1840). Indelt stamsoldats antagning eger rum vid rekryteringsmöte. Tj.-regl. 1889, s. 215. Antagning förrättas å flottans stationer .. af kommendanten, biträdd af .. stationens läkare. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1897, s. 534. Antagning af manskap för Flottans sjömanskår. SDS 1900, nr 14, s. 4.
Ssgr (i allm. till 2): ANTAGNINGS-BEVIS300~02. skriftligt intyg, att ngn blifvit antagen till viss underordnad tjänst; fullmakt. Tj.-regl. f. fl. 1790, s. 27. Alla, som äro antagne vid Kongl. Maj:ts Stånd-Drabants-Corps, skola sig .. infinna hos undertecknad .. medhafvande sina Antagnings-Bevis. DA 1824, nr 157, s. 3. Sjöman, inskrifven hos Sjömanshus eller Magistrat, skall förses med ett antagnings-bevis. SFS 1835, nr 7, s. 2. Antagningsbevis för innehafvare af organist- eller klockarebefattning .. skall meddelas af församlingens kyrkoråd. Därs. 1895, nr 30, s. 1.
-BREF~2. = föreg. Mästersvens, Hyttedrängars och Uppsättares Antagningsbref. SFS 1830, s. 31. Svedelius i SAH 54: 141 (1878). FFS 1891, nr 41, s. 7.
-DAG~2. Tiden 1848, nr 225, s. 4. En Handrulla .., innehållande .. karlens namn, födelseår, antagningsdag och längd. Tj.-regl. 1858, 1: 213.
-FÖRRÄTTARE~0200. Med den, som skall antagas (vid flottans sjömanskår), upprättas kontrakt i tvenne exemplar, hvilka underskrifvas af vederbörande antagningsförrättare och den antagne. SFS 1894, nr 110, s. 3.
(till ANTAGA II 4) -GILL~2. kam. som är af beskaffenhet att kunna godkännas till mottagande. En torr kärfve Ränte-Halm skall, för att vara antagningsgild, i vigt innehålla Två Lispund. Förordn. 7 Dec. 1819, s. 3.
(till ANTAGA II 4) -JURY~20, som eger att bestämma, hvilka konstverk, industriprodukter osv. skola upptagas på en utställning. SDS 1895, nr 546, s. 2.
-KOMMISSION~102. Kungörelse angående mönstringar i och för antagning af manskap vid Flottans värfvade stam .. Å Antagningskommissionens vägnar: E. B. DN 1893, nr 8562, s. 1.
-KONTRAKT~02. Lega 50 kronor, som utbetalas vid antagningskontraktets underskrifvande. SD 1892, nr 332, s. 1. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1896, s. 492.
-ORDNING~20. Antagningsordningen mellan dessa och de yngre inträdessökande bestämmes efter högsta betygssummorna. SFS 1867, nr 38, s. 8.
-PLATS~2. Den nyantagne (sjömannen) .. erhåller .. 10 kronor vid sin inställelse å antagningsplatsen vid tjenstgöringstidens början. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1896, s. 492.
-PROTOKOLL~102. Försl. t. skolordn. 52 (1817).
-ÅLDER~20. SFS 1846, nr 18, s. 11. Antagningsåldern vid skeppgossecorpsen .. (var) emellan fylda 14 och ej uppnådda 16 år. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1896, s. 113.
-ÅR~2. För att kunna vid sjömanscorpsen .. antagas erfordras: .. att vid antagningsårets slut hafva fylt 19 år. SFS 1894, nr 110, s. 2.

 

Spalt A 1863 band 2, 1900

Webbansvarig