Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTRÄDE an3~trä2de (a`nträde Weste), n.; best. -et.
Etymologi
[efter mnt. antrede; jfr AFTRÄDE]
brukadt ss. vbalsbst. till ANTRÄDA.
1) (†) motsv. ANTRÄDA 1: uppstigande, inträde. Första anträdet på Thronen. J. F. Strömbom i SP 1780, s. 279. — jfr ANTRÄD, sbst.2 1.
2) (†) motsv. ANTRÄDA 2: framträdande; framåtgående. När i siungen wid predikantens anträde til predikstolen wersen om then H. Anda. Swedberg Sabb.-ro 6 (1700, 1710). Ett sätt, i hvilket hästen ryggas och avanceras lika långt af och an … Härvid undanrödjes halt vid öfvergången från anträdet till ryggandet. Ehrengranat Ridsk. II. 2: 42 (1836). — jfr ANTRÄD, sbst.2 2.
3) (†) motsv. ANTRÄDA 3: hänvändande, anhållan. Eders Kongl. May:tt täckes thetta dristiga anträde ett nådigt Öga förläna. Vultejus Post. a 3 b (1686; i fråga om en dedikation).
4) tillträde.
a) motsv. ANTRÄDA 4: tillträde (af ett ämbete o. d.). — jfr ANTRÄD, sbst.2 3.
α) motsv. ANTRÄDA 4 a α. Strax efter Wårt anträde til den Kongl. Regeringen. Carl XII (1701) hos Nordberg 1: 189. Strindberg Tr. o. otr. 3: 85 (1891). — (mindre br.) följdt af prep. af. Teckning af Sveriges tillstånd .. från konung Carl XII:s död till konung Gustaf III:s anträde af regeringen. E. G. Geijer (1838; titel). — jfr REGERINGS-ANTRÄDE.
β) (numera föga br.) motsv. ANTRÄDA 4 a β. OSPT 1686, nr 13, s. 2. För (dvs. före) sit anträde till Riket. Carl XII Bref 321 (1704). Vid Absalons anträde til ÄrkeBiskops-Stolen. Dalin Hist. 2: 146 (1750). Ifrån Jesu Christi Födelse til Hans Döpelse och anträde til Prediko-Embetet. Bælter Jesu hist. 1: 5 (1755). Det edict, som hvarje Ephoros (i Sparta) vid anträdet af sitt embete lät utgå. Palmblad Fornk. 1: 197 (1843). jfr: Början af vår Hieltes anträde til äran var likasom en kädja af olyckor. Celsius G. I 90 (1746, 1792). — (†) med objektiv genitiv. Peringskiöld M. upl. 80 (1710). Vid Biskops ämbetets anträde. Celsius G. I 222 (1746, 1792).
b) (mindre br.) tillträde (till egendom o. d.). Vid hans anträde .. till egendomen. Dalin (1850). Strax vid Tims anträde till bruket inföll ett dåligt år. Hultin Bergshandt. i Finl. 66 (1896). jfr: Anträde .. besittningstagande af egendom. Språkbruket har här utvidgat substantivets betydelse utöfver verbets, ty ehuru man säger ”anträde till en egendom” likaväl som tillträde deraf, brukar man dock icke ”anträda en egendom,” utan tillträda. Almqvist (1842).
c) (†) motsv. ANTRÄDA 4 c. Jag ville kunna glömma Sveriges politiska förnedring vid Sten Stures anträde. A. G. Silfverstolpe i 1 SAH 4: 158 (1791, 1809).
5) (numera föga br.) motsv. ANTRÄDA 5: anträdande. Vid sitt (dvs. G. II A:s) anträde af toget emot Riga år 1621. Hallenberg Hist. 5: 47 (1796). Lindfors (1815). Almqvist (1842).
Ssgr (till 4): ANTRÄDES-AUDIENS300~102. (numera föga br.) om ministers första audiens hos regenten i det land där han blifvit ackrediterad. GT 1788, nr 36, s. 2. Brittiske Ministern i Constantinopel .. har redan haft sin Anträdesaudience hos Stor Sultan. SP 1809, nr 55, s. 2. Kindblad (1867).
-BUDSKAP~20 l. ~02. (föga br.) Presidenten Taylor i Förenta Staterna hade .., i sitt anträdesbådskap, förkunnat, att Nordamerika skulle .. iakttaga den strängaste neutralitet. Hellberg Mina samtida 4: 80 (1871).
-PENNINGAR~200 l. -PENGAR~20, pl. (knappast br.) inträdesafgift. Jungberg (1873). Larsen (1884).
-PREDIKAN. (†) inträdespredikan. Swedberg Dav. 27 (1713).

 

Spalt A 1923 band 2, 1900

Webbansvarig