Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTRÄDA an3~trä2da (a`nträda Weste), v. -er, -trädde, -trädt, -trädd; se för öfr. TRÄDA, v.2 vbalsbst. -ANDE, -ING (†, Sv:s r:s ständers besl. 1643, mom. 5); jfr ANTRÄD, sbst.2, ANTRÄDE.
Etymologi
[efter mnt. antreden, t. antreten; jfr d. antræde, holl. aantreden; se AN, adv. II 1 b, 4 o. 8]
— jfr TRÄDA AN.
1) [jfr motsv. anv. i t. samt AN, adv. II 1 b] (†; jfr dock b slutet) träda l. stiga (upp l. in) på, beträda, bestiga. Scipio befalte Cajum Lelium at tagha til sigh Rytterijet, .. och ther medh skulle han anträdha Berget. Schroderus Liv. 347 (1626; t. anstige). — särsk.
a) intr.: träda l. stiga (upp). Tå .. (konung Prusias) til Rom kommen war och wille anträda vppå Rådhuset. Schroderus Liv. 916 (1626).
b) mer l. mindre bildl., anslutande sig till 4. (Måtte Gud) sielf leda Eders Kongl. Maij:tt uppå alla des vägar, men i synnerhet uppå den nyligen anträdde, så trötsamma, som glorieuse regementz vägen. A. Horn i 2 RARP I. 2: 382 (1720). När Eders Maj:t aldraförst dess Förfäders Thron lyckeligen anträdde. Nordberg 1: 197 (1740). — särsk. (föga br.) i uttr. anträda den militära l. juridiska (osv.) banan: inträda på, slå in på, beträda. Den äldsta af mina läskamrater .. kastade boken åsido för att som fänrik anträda den militära banan. H. Lilljebjörn 1: 2 (1865).
2) [jfr motsv. anv. i ä. d., holl. o. t. samt AN, adv. II 4] (†) framträda; framtåga, antåga, marschera fram. The Macedonier begynte .. frijmodelighen til Wallarna at anträdha. Schroderus Liv. 419 (1626). Regimenterne medh sijne flyghande Fahnor kommo anträdhande. Därs. 650. Då de förre (dvs. det ena paret af de dansande) gått fram (mot den i midten af ringen stående), balancera de, medan följande paret anträder. Linné Ungd. 2: 350 (1734; i fråga om en folkdans i Dalarna). — i bild. Nu må Döden anträda här til. Dalius Valet. C 5 b (1681).
3) [jfr motsv. anv. i t. samt lat. accedere ad Cæsarem] (†) (med en begäran) vända sig till (ngn); anhålla hos (ngn). Hwar (dvs. om) något i den måtto i Landsänderne feltes, skulle wij .. vnderdåhnigst anträda E. K. M:tt att E. K. M:tt .. wille befalla der boot å skaffas. HSH 23: 100 (1650). Synes mig .. wara .. rådeligast, at wi anträda Hans Kongl. Maj:t med en underdånig skrift. C. Gyllencreutz (1682) hos Oelreich 207.
4) [jfr motsv. anv. i d. o. t. samt lat. accedere ad munus] inträda i l. börja utöfvandet af (en befattning, ett ämbete osv.); tillträda.
a) tr.
α) (numera mindre br.) i uttr. anträda regeringen. RARP 3: 389 (1644). I Käjser Alexandri Severi tid, som anträdde Regeringen år 222. Bælter Cerem. 140 (1760). SAOB (1870). jfr Almqvist (1842).
β) (numera föga br.) i annan anv. Anträda Generalatet af then Turckiske Armeen. N. Av. 25 Dec. 1656, nr 2. Then .. som skyldast är (bör) Måhlsmansdömet anträda. Förmynd.-ordn. 17 Mars 1669, mom. 3. På hwad åhr han först anträdt sit Ståthållare Ämbete eller thet afträdt, finnes intet wist. Peringskiöld M. upl. 94 (1710). Festus anträdde styrelsen. Ödmann Str. förs. 1: 50 (1799). När fordom en Guds tjenare anträdde sitt kall. Wallin Rel. 1: 28 (1813, 1825). Icke långt derefter anträddes konsulatet af Cnejus Acerronius och Cajus Pontius. Kolmodin Tac. 1: 444 (1833). Flensburg Kyrkl. tal 1: 147 (1872; med afs. på prästerlig verksamhet).
b) (†) intr., med prep. (ut)i l. till. När de (dvs. de ryska ståthållarna) till samma embete skole anträdhe. A. Oxenstierna Skr. 2: 252 (1616). När the (dvs. konungarna) til Spiran och Regimentet anträde. Girs Edelh. B 6 a (1627). Wår .. Drottningz Anträdande vtj Regementet. RARP 3: 326 (1643).
c) (†) abs. Wedh .. Konung Gustaff Adolphz then Andres .. Anträdingh (dvs. tillträde till regeringen). Sv:s r:s ständers besl. 1643, mom. 5.
5) [jfr motsv. anv. i ä. d. o. t. samt AN, adv. II 8] taga i tu med l. gripa sig an med (ngt), företaga, börja.
a) med afs. på en resa, en marsch o. d.: företaga, börja; numera i sht i uttr. anträda en resa l. (åter)färden (till) samt anträda återtåget. Ingen må om Sön- och Högtidsdagarne någon resa .. anträda och begynna, förr än Gudstiänsten .. är förrättad, wid Fyratio Marker Sölfwermyntz böter. Stiernman Com. 4: 1000 (1687). Carl IX anträdde Danska tåget, efter Örebro Riksdag. Hallenberg Hist. 1: 149 (1790); jfr b. Tessin blef ej färdig förr än midt i Juli att anträda hemresan. Ehrenheim Tess. 91 (1819). Konungen ville anträda eriksgatan. Schlyter Jur. afh. 1: 17 (1836). Det land, dit han beslutat att anträda färden. Rydberg Ath. 260 (1859, 1866). Generalen synes hafva tvekat om han borde försvara S:t Quentin ännu längre eller genast anträda återtåget. Rappe Nordarm. 206 (1874). Då marsch rakt ut skall anträdas, kommenderas: Afdelning! Framåt-marsch! Ex.-regl. f. fältart. 1893, 1: 35.
b) (numera knappast br.) med afs. på ett företag i allm., en undersökning o. d.: gripa sig an med, taga i tu med, skrida till. Scipio .. twingade .. sitt Folck, at the .. stormen anträdde, förr än Jnwånarna finge hwila sigh. Schroderus Liv. 340 (1626). (Det) synes rådeligst .. krigett att anträdha. A. Oxenstierna Skr. 1: 583 (1643). (Det) återstår ännu på någre orter .. något (dvs. några missbruk) att rätta, hwilcket Jagh medh forderligaste (dvs. med det snaraste) ärnar anträda. C. Rålamb i HSH 31: 98 (1662). Den undersökning vi härmed anträda. Granfelt Dogm. 265 (1861, 1870).

 

Spalt A 1922 band 2, 1900

Webbansvarig