Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTRÄD, sbst.2, n.
Etymologi
[efter t. antritt]
(†) eg. brukadt ss. vbalsbst. till ANTRÄDA.
1) = ANTRÄDE 1. jfr: Iagh (har) funnit migh skyldigh .. någhot aff merkelighe Scribenter, som om Edelheet skrifwit hafwe, at sammandraghe, .. och Sweriges Edle tilwäxande vngdom såsom til ett incitament eller åstunderligit anträd, vthi thet Nyys vprättade Adelighe Collegium, föreställe och föhra vthi liwset. Girs Edelh. Föret. 3 (1627); jfr 4.
2) = ANTRÄDE 2. Effter een bukt (dvs. bugning), reverentz och vyrdigit anträdh, / Stiger han til, taar herdinnan i hand. A. Wollimhaus Vitt. 34 (1670).
3) = ANTRÄDE 4. Krighet vpskööts til the nyie Borgmästares (dvs. konsulernas) anträdh. Schroderus Liv. 792 (1626).
4) början, begynnelse. Tå man wil någhon (för någhot), thet orättmätigt är, hoos någhon sökia, och thet aff honom förmå (dvs. utverka), pläghar man tagha ther til anträdh och begynnelse aff någhon Rättigheetz häffd och anseende. Schroderus Liv. 529 (1626).

 

Spalt A 1921 band 2, 1900

Webbansvarig