Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTECIPERA an1tesipe4ra, äfv. -e3ra2, l. ANTICIPERA an1ti- (an`ticipéra Enberg Sv. spr. 396 (1836)), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, -CIPATION (se d. o.).
Ordformer
(anti- RARP 6: 75 (1657) osv., Lundell (1893), P. Persson i Nord. tidskr. 1896, s. 97. ante- NF (1876) osv.)
Etymologi
[jfr t. anticipieren, fr. anticiper, af lat. anticipare till ante (se ANTE- 2) o. capere, gripa, taga (se KAPABEL)]
1) i förväg upptaga l. tillegna sig (i sht inkomster, skatter o. d.); uttaga i förskott.
a) (numera mindre br.) tr. Altid anticiperade han (dvs. köpmannen) nytt gods (af sin förlagsman) under sken af dess hvarjehanda begärligheter. Dalin Arg. 2: 140 (1734, 1754). Sahlstedt (1769). Dalin (1850). [jfr fr. une vieillesse anticipée] i p. pf.: som kommit i förtid. På en hög ålderdom, eller en genom sjukdom anticiperad. A. G. Silfverstolpe i LBÄ 4: 32 (1797).
b) [jfr fr. anticiper sur ses revenus] intr., med prep. : taga i förskott på (ngt), i förväg begagna sig af (ngn beräknad förmån, inkomst o. d.), draga växlar på (ngt som i framtiden väntas inträffa), gå (ngt) i förväg. Törneros Bref 2: 76 (c. 1825). Han (dvs. den sv. näringsidkaren) anticiperar .. på den väntade förtjensten och lefver i allmänhet öfver sina tillgångar. Tegnér 4: 326 (1833). Hon (dvs. själen) kan i verkligheten lika litet återtaga sitt förflutna lif, som anticipera på det tillkommande. Trana Psyk. 1: 22 (1843). Anticipera på sin lön, uppbära en del af sin lön i förväg. Dalin (1850). Statskontoret .. hade vinglat sig fram (bl. a.) .. genom att .. anticipera på följande års inkomster. Odhner G. III 1: 496 (1885). (Jag) hade .. hemställt och Kongl. Maj:t beslutat .., att pensionen skulle förskjutas till dess rikets ständer hunnit fatta sitt beslut. Härmed ansåg man, att jag obehörigen anticiperat på riksdagens beslut. De Geer Minnen 2: 35 (1892).
2) [jfr fr. anticiper un paiement, un voyage anticipé] (numera mindre br.) i allm.: företaga (ngt) före afsedd l. beräknad tid. Fullmägtige hafva .. nyttjat tilfället .. at anticipera återbetalningen af et .. Lån. Ad. prot. 1800, s. 460. Augusti afsikt (måste) från början hafva varit att fira sin fest år 16 f. Kr. .. Men af obekant anledning blef festen sedermera utsatt till år 17, således anticiperad ett år. P. Persson i Nord. tidskr. 1896, s. 97. jfr: At den .. i Riksdagz-Ordningen .. tydeligen utsatte terminen til Riksens Ständers sammankomst är vorden anticiperad. 2 RARP 4: 57 (1726). — (†) med tidsbestämning angifvande, när handlingen företages. Then .. uthskrifning, som .. skulle i detta åhr skee, anticiperades på thet förledne åhret. RARP 6: 75 (1657). — särsk.
a) tonk. anslå (ngn af ett ackords toner) på taktdel som föregår detta ackords inträde. Stundom fortskrider, vid det nya ackordets inträde, den anticiperade tonen till en annan, samma ackord tillhörande bestämning. Fröberg Harm.-lära 1: 186 (1878). jfr: (Stundom kan) en annan ton anticiperas än den som stämman skall erhålla vid det nya ackordets inträde. Bagge Richter Harm. 111 (1870, 1886).
b) med. abs., om periodiskt sjukdomstillstånd: inställa sig före beräknad tid. Frossan begynner (vanl.) samma timme på dagen. Kommer frossan hvarje gång en stund förut, så säges den anticipera, kommer den sednare än vanligt, postponera. Hartman Husläk. 124 (1828). Collin Ordl. (1847).
3) hylla l. framställa (teorier o. d. som först i det följande l. gm en senare tids åskådning framstå ss. grundade l. vinna beaktande); (i fantasien) gå (händelserna) i förväg. Det gläder oss att finna vår egen tids åsigter anticiperade ett par århundraden. Tegnér 6: 317 (1837). Som teoretiker anteciperade han (dvs. Vogler) åtskilliga af en långt senare tids idéer. A. Lindgren i NF 17: 1296 (1893). Han tycks mig i sin fantasi ha anteciperat världshändelserna. Lundegård Stormf. 115 (1893). jfr: Anticiperande en Montesquieu och Jeremy Bentham, finner den florentinske siaren (dvs. Machiavelli), att styrelseformen ovilkorligen beror af gifna omständigheter. Bolin Eur. 1: 94 (1868).

 

Spalt A 1874 band 2, 1900

Webbansvarig