Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANORDNA an32rdna (a`nordna Weste), v. -ade; se för öfr. ORDNA. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.); -ARE.
Etymologi
[efter t. anordnen; jfr d. anordne]
1) eg.: behörigen ordna l. efter en viss plan sammanställa l. placera. Digero .. anordna, deela. Wollimhaus Syll. (1649). jfr: Ordna .. (betyder) bringa i ordning, i visst regelbundet skick. Anordna, i viss ordning och efter en viss plan sammanställa delarna utaf något helt. Dalin Synon. 201 (1870).
a) om yttre föremål o. delar af sådana: (med hänsyn till intrycket för ögat) ordna l. sammanställa l. gruppera l. anbringa; arrangera; stundom: inreda. Det inre (af teaterhuset i Hamburg) är väl byggdt och smakfullt anordnadt. Nicander Minnen 1: 76 (1831). Julie .. hade med utmärkt omsorg och smak anordnat sin drägt. Carlén Klein 113 (1838). Den med ett pittoreskt koketteri anordnade helgedomen. Sturzen-Becker S. arb. 2: 26 (1861; i Bazaren 1841, s. 66: arrangerade). Trefliga fönstersmygar, anordnade ungefär så, som man ser det på målningar af Hugo van der Goes. Rydberg Vap. 103 (1891). — särsk.
α) i sht naturv. i p. pf. mer l. mindre adjektiviskt. Ståndarne (hos Crassulaceæ) .. anordnade i en .. med kronbladen liktalig krans. Areschoug Düben 214 (1870). Dessa atomer äro på olika sätt anordnade vid hvarandra i molekylen. Rosenberg Org. kemi 8 (1888). Vulkanöarna .. äro gerna anordnade till något böjda ökedjor med utbuktande sidor mot oceanen. NF 18: 554 (1894).
β) mål. Miniaturskolan 32 (1784). Anordna, Anordning kallas at åt hvarje föremål anvisa sitt rätta ställe, och at i föreningen af enkla figurer til det hela upgöra ämnet för en tafla. Boye (1833). (Porträttet) är förtjenstfullt måladt, hvad den yttre likheten beträffar och i hela taflans anordnande. C. Lundin i SD 1899, nr 66, s. 5. — bildl. (jfr b). I konsten att anordna den rätta förgrunden, på det hufvud-föremålen skulle desto klarare framträda, var Wallin en stor mästare. Beskow Minnesb. 1: 44 (1840, 1860).
γ) tekn.; jfr ANORDNING 1 a δ. Arbetaren .. anordnade stubintråden med knallhatt. SD(L) 1896, nr 68, s. 8.
b) om muntlig l. skriftlig framställning, poetisk l. musikalisk konstform o. d.: disponera, gruppera; äfv. närmande sig bet. redigera. Dalin (1850). I många år har han som skicklig anordnare och utgifvare af andras arbeten framgångsrikt verkat för vår literatur. Wieselgren Samt. 186 (1880). Hela Mattei framställning .. är på detta sätt anordnad under gammaltestamentliga profetiska synpunkter. Rudin Bib. enh. 17 (1887). Wisén i 3 SAH 4: 253 (1889).
c) närmande sig 3: inrätta, ordna, reglera; ställa med. Järta V. skr. 1: 126 (1816). Den Christeliga Församlingens frihet att anordna det, som länder till gemensam uppbyggelse. Ödmann Anv. t. skrift. 6 (1823). Undervisningen bör så anordnas, att det, som är värdt att ihågkommas, blir inprägladt i minnet. C. Kastman i Tidskr. f. folkund. 1884, s. 120. Rätten att själf .. anordna sin personliga förbrukning. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 456 (1894).
2) göra nödiga förberedelser till l. träffa anstalter för; ombestyra, organisera, arrangera, sätta i gång, anställa, tillställa; ställa om l. styra om. Anordna en bal, en konsert, ett möte, kapplöpningar, släpjakter osv. Anordna en kurs i huslig ekonomi. Anordna ett extratåg. Anordna en utställning; jfr 1. Anordna en insamling för välgörande ändamål. Samme man (dvs. G. III), som med ifrig beställsamhet anordnade en fest inom sitt hof, utsatte med köld sitt lif på slagfältet. Tegnér 3: 156 (1819). Konungen anordnade en undersökning om orsakerna till flottans återtåg. Carlson Hist. 2: 463 (1856). J salen .. voro platser anordnade för åhörare. Rydberg Frib. 291 (1857, 1866); jfr 1. I de första dagarne af Oktober anordnades ett gemensamt angrepp mot Ehrensvärd i Passewalk. Malmström Hist. 4: 375 (1874). Lotteriets anordnare. A. Winroth i NF 10: 123 (1886). Deltaga i anordnande af samtrafik. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 358 (1893). Där anordnades .. glada lekar i det gröna. N. P. Ödman i Vintersol 1894, s. 62.[jfr STÄLLA OM, STYRA OM] (föga br.) med prep. om. At anordna om måltiden. Österling Ter. 1: 313 (1699). Det var icke litet som vi hade dels att tala om, anordna om, dels att sjelfva verkställa och lägga hand vid. Bremer Fam. H* 1: 154 (1831). Franzén Minnest. 3: 504 (1841). — (†) ställa om anskaffandet af (ngt). Hvadh till siöfolksens månedzkost och underholdh kräffues moste i tijdh anordnas. A. Oxenstierna Skr. 1: 509 (1622).
3) träffa bestämmelser l. lämna föreskrift om; förordna, bestämma. Anordna, .. (se) förordna. Ench. (1652). Alla framtida skiften äro anordnade af en vis, allsmäktig och kärleksfull vilja. Wallin 2 Pred. 1: 101 (1831); jfr 2. — särsk.
a) numera i sht kam. i fråga om offentlig myndighets föreskrift angående utbetalning af penningmedel, upptagande l. försändande af förråd, vissa varor o. d. för vissa ändamål; äfv. närmande sig bet.: anslå, bevilja. Då .. hvadh till deres (dvs. truppernas) uppehelle behöffdes (var) samblatt eller ju anordnatt. A. Oxenstierna Skr. 1: 100 (1622). Medel hafva blifvit anordnade till nyttiga ekonomiska anstalters befrämjande. Järta V. skr. 1: 106 (1816). — (†) med indirekt obj. utan prep. Där nu E. K. Maj:t .. behagade låta mig anordna een sådana pension, som förmådde att be(mäl)te werk kunde tryckies. G. Stiernhielm i HSH 3: 126 (c. 1656). 2 RARP 3: 205 (1723). — särsk.
α) (åt förvaltaren af en kassa o. d.) meddela (skriftligt) bemyndigande att utbetala (vissa medel till viss myndighet l. person l. för vissa ändamål); utanordna; jfr ANORDNING 3 b. 2 RARP I. 1: 60 (1719). De senare åhrens (lönings-)fordringar .. komma således medelst K. Stats-Contoriets anordnande .. at betalas. Därs. 5: 238 (1727). I hvart Landskap var en Räntemästare eller Ränteskrifvare, som af Fogdarne emottog och qvitterade uppbörden, samt besörgde om dess aflämnande dit den anordnades. Hallenberg Hist. 1: 394 (1790). Dalin (1850).
β) för framtiden disponera (en skatt l. gärd l. annan periodisk inkomst) att utbetalas (till viss person l. myndighet l. för vissa ändamål). Gärde- och skatthööt haffver bliffvet anordnat till ådtskillige personer. RP 6: 173 (1636). Vissa inkomster varda til vissa .. behof anordnade. Berch Hush. 407 (1747). Rabenius Kam. § 326 (1825, 1832). Vid den utredning om grundskatterna, som på 1860-talet egde rum, befanns endast 1/5 af kronotionden åt statsverket behållen, men 4/5 anordnade för .. (vissa) allmänna ändamål. A. W. Kinberg i NF 9: 132 (1885). jfr: Vissa heman .. anordnades till postförsel (dvs. fingo skatteskyldigheten utbytt mot skyldigheten att befordra posten). Rabenius Kam. § 253 (1825, 1832).
γ) (†) bestämma (en varutransport, en penningsumma o. d.) att sändas till en viss ort; expediera, dirigera. Gustaf II Adolf 506 (1625). De peninger ifrån Räfle (dvs. Reval), som hijtt anordnade äre. J. De la Gardie i Oxenst. brefv. 5: 366 (1625). Någon Factor här i Vennersborg, som anordnat varor på Korsseberg öfver Edsvägen til Åkerström. SP 1780, s. 902.
b) (numera mindre br.) i sht jur. i fråga om testamentariska dispositioner. En Dräng .. har kort för sin död anordnat, at af hans efterlämnade egendom skulle köpas och skänkas til Gislöfs Kyrka, et Altarkläde. SP 1780, s. 338. (Temistokles’) ben berättas blifvit af hans anhöriga förda till Athen, såsom han sjelf anordnat. O. Höijer Thuk. 1: 163 (1831). — särsk.
α) förordna om utbetalande af (en penningsumma o. d. åt ngn). Dalin (1850). Den aflidne har åt sina tjenare anordnat betydliga summor. SAOB (1870).
β) (numera knappast br.) gm testamente bortskänka (ett föremål). Sin häst och wapn anordnade han til Broo kyrkia. Peringskiöld M. upl. 73 (1710).
c) med personobj.
α) (numera mindre br.) i sht mil. gifva (ngn) order (att), tillsäga, befalla; i sht om trupper o. manskap: beordra, afdela. Grundell Artill. 181 (1703). Bonden, som vi (dvs. de resande) lemnade vid vår vagn, blef anordnad att möta emot aftonen vid Beckaskog. Tidström Resa 72 (1756). I dagningen afgingo de, som blifvit anordnade till vedhuggning och vattnhämtning, i land. Bligh 200 (1795). De till Sydslesvigskustens försvar anordnade trupper. Oscar II Skr. 3: 217 (1849, 1888).
β) [jfr ä. d. anordne, tillsätta, anställa] (†) anställa, förordna. En beskedelig bonde (skall) .. öfvas och anordnas att vid kyrckiorne upvachta. 2 RARP I. 1: 166 (1719).
d) (numera föga br.) om medicin: föreskrifva, ordinera. Wallin 2 Pred. 3: 22 (1838). Jag (har) i ställe för arnica anordnat infusion på herba Gratiolæ. Huss Typhus 175 (1855).

 

Spalt A 1653 band 2, 1898

Webbansvarig