Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANKOMST an3~kom2st, äfv. 3~ (a`nkomst Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt (1757, 1773), Weste (1807), Kindblad (1867) m. fl.); best. -en; pl. (†, anträffad bl. i ssg; se 5) -er.
Ordformer
(ankomst (ann-) J. De la Gardie i Oxenst. brefv. 5: 8 (1612) osv. ahnkomst Dens. Därs. 18. ankompst J. Banér Därs. 4: 9 (1626), A. Wollimhaus i 2 Saml. 1: 111 (c. 1669) m. fl. ankombsten (best.) Stiernman Com. 3: 482 (1666). annkumpsth HSH 27: 140 (1565))
Etymologi
[efter mnt. ankumpst, nnt. ankumst; jfr d. ankomst, holl. aankomst samt t. ankunft]
delvis användt ss. vbalsbst. till ANKOMMA.
1) till ANKOMMA I 1: det att (ngn l. ngt) ankommer (till ett ställe); anländande l. inträffande; framkomst. Fartygets ankomst har blifvit fördröjd. Varornas ankomst. HSH 27: 138 (1565). Vid Biskopens ankomst til en .. Prästegård. Kyrkol. 24: 8 (1686). När skjedde ankomsten? Lind (1749). Flytt-foglarnas ankomst och bårtgång (dvs. bortdragande). J. Leche i VetAH 24: 257 (1763). Kort efter ankomsten till Åbo hade .. (Kellgren) gjort sina första poëtiska försök. Rosenstein 1: 282 (1796). Vid nya Fångars ankomst (skall fängelsepredikanten) .. undersöka deras Christendoms-kunskap. SFS 1835, nr 21, s. 2. Efter ankomsten till det ställe, där han sist sett henne. Turistför. årsskr. 1898, s. 308. — särsk.
a) (mindre br.) med prep. i, på, utanför osv. i uttr. för ankomststället. Vid Ankomst i Hamn. Pihlström 1: 319 (1796; öfverskrift). Genast vid min ankomst på Tysk jord. Nicander Minnen 1: 62 (1831). (†) Flottans ankomst för (dvs. utanför) Kalmar. Gustaf III Skr. 2: 181 (1788). Min ankomst i Hofvet. J. G. Oxenstierna 2: 270 (1806).
b) rel.; jfr TILLKOMMELSE. Om Hugsvalarens ankomst. Almanach 1753. Borg Luth. 1: 34 (1753). Frälsarens a(nkomst). Weste (1807). Vänta brudgummens ankomst. Rudin 2 Evigh. 1: 310 (1887). Tiden för Kristi första ankomst har blifvit tydligt förutsagd, men icke så tiden för hans andra ankomst. Modin Pascal 74 (1890); jfr c.
c) närmande sig 2, i uttr. ankomst till världen, födelse; äfv. ensamt i samma bet. Detta hopp (att ärfva spanska kronan) afklipptes genom Karl II:s ovälkomna ankomst till verlden. Svensén i NF 15: 142 (1890). Ankomsten af en liten dotter. Anholm Gog 43 (1895). jfr: Våra samtida ha bevittnat turnyrens tredje ankomst till världen. Rydberg Nakenh. 22 (1895). [efter uttr. komma i köttet (1 Joh. 4: 2, 3)] i uttr. (Kristi) ankomst i köttet, människoblifvande, mandomsanammelse. Thomander Pred. 1: 58 (1849).
2) till ANKOMMA I 2: det att (ngn l. ngt) kommer.
a) (†) om uppnående l. tillträdande af ämbete o. d. Konungen lät .. sammansätta en .. berättelse .. om Sin ankomst på den Svenska Thronen. Celsius G. I:s hist. 701 (1753, 1792). Botin Hem. 2: 10 (1756, 1789).
b) i fråga om dag, årstid o. d.: inbrott l. inträde; annalkande. Och våhrens ankomst qväd’s af tusend glädie-Röster. Frese And. dikter 19 (1722). Ankomsten af en ny dag. Hagberg Pred. 4: 158 (1818). Julens .. a(nkomst). Dalin (1850). Hildebrandsson i UVTF 28: 64 (1881).
c) (†) i fråga om ngt annat sakligt (konkret l. abstr.). Nu får jag anmäla et .. vackrare Verks ankomst (dvs. utkommande, utgifvande). Björnståhl 1: 43 (1770). Ofta stilla lugn plär åskans ankomst båda. Rudbeck Borås. 7 (1776). Genberg 1: 33 (1863).
3) [efter t. (niedrige) ankunft; jfr mnt. hebben oren ankumpst unde orsprunc van den Trojaneren] (†) härkomst, ursprung. Betrachta Gvdz Mayestet och högheet emoot thet Menniskliga Slächtetz ringa ankompst. Muræus 2: 318 (1648).
4) (†) uppträdande, beteende? At all theras (dvs. munkarnas) ankomst, wandel och handel, icke öfwereens kommer medh then helgha Skrifft. Fosz 359 (1621) [efter mnt. alle ere ankumpst, dondt und handel is der hilligen schrift nicht gemete].
5) (†) sammankomst, möte? anträffadt bl. i ssgn RIKS-ANKOMST.
Ssgr (till 1): ANKOMST-DAG30~ l. 31~2. Atterbom Minnen 42 (1817). Anteckningen i diariet skall omfatta: meddelandets ankomstdag (osv.). Tj.-regl. 1889, s. 81.
-DATUM~20. Tj.-regl. 1889, s. 81.
-JOURNAL~02, å postkontor osv. Geijer Postförf. 21 (1880).
-ORT~2. Post-handb. VII (1858). Hildebrandsson i UVTF 28: 54 (1881; i fråga om flyttfåglar).
-POSTANSTALT~102. Schulthess (1885).
-REGISTER ~020, å postkontor osv. Geijer Postförf. 21 (1868, 1880).
-STATION~02. Schulthess (1885). SFS 1893, nr 72, s. 4.
-TID~2. Posternas afgångs- och ankomst-tider. Cederborg Korresp. 16 (1868). Flyttfåglarnas ankomsttider. Hildebrandsson i UVTF 28: 53 (1881).
-TIMME~20. Dalin (1850). SAOB (1870).

 

Spalt A 1509 band 1, 1898

Webbansvarig