Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALBUM al4bum, äfv. 32 (a´lbum Weste), n.; best. -et, i best. anv. äfv. (i bet. 1, ngn gg äfv. i annan bet.) utan slutart. (jfr Ljunggren Sm. skr. 3: 167 (1881), Fries Linné 227 (1896)); pl. =.
Etymologi
[jfr d., holl., t. o. fr. album; af lat. album, eg. ngt hvitt; hvit anslagstafla; lista, förteckning]
1) (numera mindre br.) inskrifningsbok, matrikel; särsk. vid skola l. universitet. Utdrag ur .. (Nyköpings) Skolas Album och Cataloger. SFS 1830, s. 810. Philosophiska fakultetens album. Frey 1843, s. 420. I början af April månad 1595 inskrefvos 64 studerande i akademiens (i Uppsala) album. Swederus i NF 16: 1500 (1892). (Bellman) inskrefs .. som student i Stockholms nations album. Erdman Bellman 5 (1895). jfr NATIONS-, STUDENT-ALBUM. Anm. I ä. tid böjdes ordet på latinskt sätt. Fries Linné 227 (cit. fr. 1728).
2) bok, afsedd för samlande o. förvarande
a) af autografer, minnesverser, sentenser o. d.; minnesbok, stambok. Tegnér 5: 478 (1825). Album .. Minnesbok, sammanbunden af hvita pappersblad, hvarpå man låter vänner skrifva sina namn, vanligen åtföljda af någon sentens på vers eller prosa, stundom också af teckningar, målningar och musik. Almqvist (1842); jfr b. Hon (bad) mig skrifva i sitt album. De Geer Minnen 1: 84 (1892). — i bild. Den (dvs. linden vid Neustadt) är .. ett lefvande album för autografier. Fries Utfl. 1: 91 (1843). Vårt lif ett album är, dess dagar äro blad. Sehlstedt 1: 146 (1850, 1861). — jfr AUTOGRAF-ALBUM.
b) af utkast till teckningar, musikaliska kompositioner o. d.; skissbok, portfölj. Han hade slagit opp .. / albumet .. / att teckna der .. / en eskiss. Sturzen-Becker 3: 133 (1861). Detta Album köpte Nicander .. i afsigt att der afteckna föremål, som under resan föreföllo honom märkliga. Ljunggren Sm. skr. 3: 166 (1881).
c) af fotografier. Amelies album .. (blef) uppfyldt .. med dignitärer .. och Amelie .. teknade .. de höga personernas namn under hvarje bild. Gravallius Albumet 48 (1864). NF (1875). Hon .. öppnade ett album, såg länge .. på ett ungt, .. käckt ansigte. Hedenstierna Fru W. 101 (1890). — jfr FOTOGRAFI-ALBUM.
d) af frimärken. NF (1875). — jfr FRIMÄRKS-ALBUM.
Jfr MINNES-, PORTRÄTT-, PRAKT-ALBUM.
3) (tryckt) samling af spridda bidrag från olika författare l. konstnärer. Musikaliskt album. Poetiskt album. Samling af skaldestycken öfver ämnen i lithografiskt album. Pontin (1831; boktitel). Album för skön konst. (1848; boktitel). Litterärt album .. innehållande vitterhetsstycken och poemer .. jämte porträtter och facsimiler. (1877; boktitel).
Ssgr: (2 b) ALBUM-BLAD30~2. Verkligen brukbara arbetsritningar, och icke albumblad, efter hvilka det är omöjligt att utföra någonting. Tekn. tidn. 1871, s. 115. i bild.: Gellerstedt Efters. 26 (1891).
(2 c) -STAFFLI~02, till uppställande af fotografialbum i salong o. d. —
(2 a) -VERS~2. Lysander Skr. 389 (1878).
(2 a, b) -VIGNETT~02. Estlander Konsth. 345 (1867).

 

Spalt A 902 band 1, 1898

Webbansvarig