Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRÄKNING a3v~rä2kniŋ (a`fräkning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — särsk.
1) motsv. AFRÄKNA 2: afdrag, afkortning.
a) motsv. AFRÄKNA 2 a. Mig var .. (beloppet) tillbudet .. utan afräkning. Linné Ungd. 2: 371 (1734). Åtskillige afräkningar .. blefvo gjorde på Hufvudstol och Ränta. Botin Hem. 2: 213 (1756, 1789). Remittera i afräkning. Schulthess (1885). — särsk. i uttr.: i afräkning på (å). Carl XII Bref 333 (1704). Medlen .. beviljades väl, .. men .. i afräkning på det kreditiv, konungen förra riksdagen bekommit. Adlerbeth Ant. 1: 26 (c. 1792). Af Herrar C. L. Engdahl & C:o hafva vi .. i afräkning å till dem försålde .. 5,000 kub.-fot Råg, mottagit Ett tusen Kronor. Smedman 5: 20 (1872, 1893). jfr: Hemföljden gick i afräkning på det blifvande arfvet. Nordström Samh. 2: 32 (1840). Sjöl. 1891, § 130. — (numera mindre br.) Kiöpmännen .. anskaffade .. 150000. Rr: i afräkning för .. 500000 Rr:. OSPT 1687, nr 2. Då Allmogen .. emot afräkning i utlagorne .. underhöll (krigsfolket). Hallenberg Hist. 2: 646 (1790).
b) motsv. AFRÄKNA 2 b. Är nödigt, at göra afräkning för denna bögning. Wargentin i VetAH 13: 87 (1752). (Skollärarnas) dubbla tjenst-år (må) .. icke lida .. afräkning i jemförelse med andras enkla. Försl. t. skolordn. 1817, s. 52. Med afräkning för observationsfel. Berzelius Kemi 3: 112 (1818). — mer l. mindre bildl.: afdrag, afbetalning, inskränkning. Månge anse .. att (kyrkbesök o. d.) .. må tjena till afräkning på deras .. syndaskuld. Ödmann Str. förs. II. 2: 187 (1803). Man borde först och utan alla afräkningar fylla sin pligt. Svedelius i SAH 39: 22 (1864). — särsk. i uttr.: med afräkning af, med bortseende från. Nödigt är, att blott fästa sig vid sakens inre beskaffenhet, med afräkning af alla yttre omständigheter. N. v. Rosenstein enl. Kindblad (1867).
2) (†) motsv. AFRÄKNA 3: uträkning, beräkning, öfverslag (af kostnader o. d.). Skråordn. 326 (1574). När K. M:t achtar nogott sådant (dvs. byggnads- l. reparationsarbete) företaga, då skall Buræus .. giöra der ett förslagh och afreckningh på. Civ. instr. 250 (1628). Lex. Linc. (1640, under subductio).
3) motsv. AFRÄKNA 4. Han .. war hoos them (dvs. lybeckarna) och giorde affräkningh om then giäldh the hadhe til att fordra här vthaff Rijket. Tegel G. I:s hist. 2: 25 (1622). Wij .. befale wåre Fogder .. at the .. holle ordentlige Resteting och Affräkning medh Bonden. Resol. 24 Dec. 1627, mom. 2. SFS 1825, särsk. blad, s. 85. Åtnöjes sjöman icke med den afräkning, befälhafvaren för afmönstring upprättat. Sjöl. 1891, § 100. — särsk.
a) [jfr fr. décompte] balansering af debet o. kredit; afkvittning. Afräkningen emellan Svenska och Ryska .. Postverken skall uppgöras qvartalsvis. SFS 1868, nr 26, s. 19. Afräkning .. genom ömsesidiga Bankanvisningar. Jungberg (1873).
b) (†) likvid, utbetalning af tillgodohafvande medel (ss. löner o. d.). Wedwig Mooses folck skulle få två månars soldh, och Rosen skulle få sijn affräkningh för sijn persohn. RP 1: 133 (1629). Därs. 4: 32 (1634).
c) (numera knappast br.) räkenskap, konto. Första Afräknings-Contoiret, som emottager Ränte-Cammar-böckerna .. och Afräkningarna för Svenska Ministrarne vid utländska Hofven. Lagerbring Hist. 1: 121 (1778, 1784).
d) bildl. Hålla l. göra en (l. sin) afräkning med ngn, som begått en förseelse l. haft obefogade l. otillbörliga uttalanden osv. GHT 1895, nr 250 B, s. 2. — (†) om afläggande af räkenskap. Göra medh Gwdi en klaar affräkning på sin sottesängh. Phrygius Agon 38 (1620).
Ssgr: (3) AFRÄKNINGS-ANSTALT310~02 l. ~20. Westman i NF 3: 422 (1879).
(1) -BETALNING~020. Afslags- eller afräkningsbetalning. Jungberg (1873).
(3) -BOK~2. De i Cammar-Collegio befintelige Afräknings Böcker. Botin Hem. 2: 160 (1756, 1789). Afräknings-Boken .. innehåller endast personella eller lefvande konti. Dess ändamål är att gifva en lätt öfversigt af transaktionerna med de personer, hvilka till egendomen eller dess egare stå i något affärsförhållande. Smedman 4: 10 (1872). Juhlin-Dannfelt (1886).
(3) -BYRÅ~02 l. ~20. Jungberg (1873).
(3) -KONTO~20. Bergv. 4: 586 (1822).
(3) -KONTOR~02. namn på fordom under kammarkollegium lydande ämbetsverk. Civ. instr. 79 (1694). Första Afräknings-Contoiret .. har i synnerhet at giöra, med hela Civil-Statens och de til Utrikes Orter försende Ministrers .. Aflöhning och erfodrande Liquidationer. Henel 133 (1730). SFS 1826, s. 400. jfr CIVIL-, GENERALMILITIE-, MILITIE-AFRÄKNINGSKONTOR.
(3) -LIKVID~02. Bergv. 4: 570 (1822).
(3) -MÖTE~20. möte (i vissa fall hållet) för uppgörande af årslikvid med krigsfolk. 2 RARP I. 1: 157 (1719). Tj.-regl. 1858, 3: 43, 44.
(3) -RULLA~20. Instr. 5 Maj 1791, s. A 2 b.
(3) -SKRIFVARE~200. Bergv. 4: 570 (1822).
-TID~2. särsk. till 3: Årsslutet och afräkningstiden skola medföra talrika fallissementer. SC 3: 192 (1822).

 

Spalt A 435 band 1, 1898

Webbansvarig