Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRÄKNA a3v~rä2kna (a`fräkna Weste), v. -ade (se för öfr. RÄKNA). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Lind (1749, under abrechnung)), -ING (se d. o.).
Etymologi
[fsv. afräkna; jfr mnt. o. nnt. afrekenen, t. abrechnen, d. afregne; jfr äfv. fr. décompter]
— jfr RÄKNA AF.
1) (mindre br.) medelst räknande uttaga l. afskilja l. afsätta (en kvantitet till ngt visst ändamål). Salomo .. affreknadhe siwtiyo tusend män til byrdor. 2 Krön. 2: 2 (Bib. 1541). — närmande sig 2. När Åhrswexten och fruchten .. skal inberghas, (är nödigt) At allehanda Tyonde retrådheligha affreknes. L. P. Gothus Mon. pac. 744 (1628); jfr 3. För .. (min gamle far) afräknar jag en tredjedel af min förtjänst. Läseb. f. folksk. 65 (1892).
2) vid beräkning afdraga (ngt från en gifven kvantitet).
a) i fråga om penningar l. penningars värde: afskrifva, rabattera. På inkomstsumman bör afräknas hvad som utgifvits i tillfälliga omkostnader. Risingh Kiöph. 112 (1669). Är något tilförne betalt på skulden: bör thet afräknas på interesset. Nehrman Inl. t. jur. civ. 346 (1729). Ej må något på hufvudstolen afräknas, förr än räntan gulden är. HB 9: 5 (Lag 1734). När .. Frakt, Tull och Omkostningar vore afräknade. Stagnell Banquer. 17 (1753). Hemföljd afräknades på arfvet. Nordström Samh. 2: 33 (1840). Från detta belopp afräknar jag min fordran. SAOB (1870). — (föga br.) med prep. (ut)i. Sådant (som de förut presterat) skal them vthi theras vthskylder affrecknat warda. A. J. Gothus Thes. 3: 28 (1619).
b) i fråga om andra föremål l. förhållanden. Afräknar man mellantiderna, .. så blifva för den egentliga handlingen (i Hiaden) föga mer än 8 dagar öfriga. Tegnér 3: 487 (1812). Resultatet af analysen (angifver) vanligen den qvantitet oxid, som .. blifvit bildad, hvars öfverskott af syre då måste afräknas. Berzelius Kemi 2: 827 (1812, 1822). Om man afräknar talmannens och de båda statsrådsledamöternas röster. De Geer Minnen 2: 147 (1873). — mera bildl.: i tanken afsöndra, undantaga, bortse ifrån, lämna utan afseende. Detta afräknadt, med undantag häraf. Ödmann i VetANH 5: 305 (1784). Strausz anser den evangeliska historien, en fin historisk tråd afräknad, för en väfnad af myther. H. M. Melin i SKN 1842, s. 98 a. Om man afräknar en liten dosis naiv fåfänga, har fläcklösheten af Gyllenborgs .. vandel aldrig varit satt i fråga. B. E. Malmström 1: 374 (c. 1860). Estlander Konsth. 153 (1867).
3) (†) räkna, öfverräkna. Skole .. wåre .. Fougder .. hafwe god acht och tilsyn, när säden blifwer vpskoren af åkren, at hon motte .. blifwe på åkren affrechnet. Mandat 27 Sept. 1572. Recensitus .. Räknat, affräknat, vpräknat. Lex. Linc. (1640).
4) [jfr t. mit einem abrechnen, fr. décompter avec quelqu’un] (numera mindre br.) uppgöra l. klarera räkenskap l. affärer (med ngn). Jagh affräknade medh Räntemestaren, på thet iagh måtte weta hwadh han migh skyldigh war. Schroderus Hoflefv. 260 (1629). Afräkna, (beräkna sig med) .. solder un compte, compter, faire le compte avec quelqu’un. Jungberg (1873). — (föga br.) bildl. Hwar dagh affrekna medh Gudh. P. Erici 1: 15 a (1582).

 

Spalt A 434 band 1, 1898

Webbansvarig