Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFLÄGG a3v~läg2, n.; best. -et; pl. =; l. (i bet. 2 o. 3 äfv.) r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[bildadt, sannol. i början af 1800-talet, af AFLÄGGA efter mönstret af LÄGG, n., PÅLÄGG, TILLÄGG o. d., möjl. delvis under inflytande af t. ableger, m.; ordets vacklande genus beror därpå, att det å ena sidan anslutit sig till nyssnämnda sv. neutrer, å andra sidan påverkats af t. ableger samt AFLÄGGARE äfvensom af LÄGG, r. l. m., ÄTTELÄGG]
1) motsv. AFLÄGGA 13 b, i spel. Queue .. (i vissa spel) aflägg, som ej beror af hufvudinsatsen. Dalin Fr.-sv. ordb. (1872).
2) motsv. AFLÄGGA 16: afläggare (se d. o. II 1).
a) (mindre br.) trädg.
α) gren, kvist l. stjälk, som böjes l. böjts ned i jorden för att slå rot. Conv.-lex. 1: 728 (1821). Friska och kraftiga, 4 .. tum långa .. afläggar af honplantor. Lundeqvist 513 (1850, 1855). Berlin Lärob. 70 (1852, 1880).
β) växt, som (gm afläggning) uppkommit (af en annan). Skaffa aflägg af vexter. Berzelius Kemi 4: 80 (1827). I klostergården finnas .. rosenbuskar, aflägg af samma rosor som sköttes .. af S:t Benedictus. Lundgren 1: 73 (1843, 1873).
b) bildl.: telning, afkomling; jfr a β. Den skrala aflägg af Coustous konst, som hans elev .. öfverfört till England. Estlander Konsth. 62 (1867). (Munk-)ordnar, .. afläggar af .. benediktin-orden. J. H. Björnström i NF 2: 209 (1877). Den klassiska litteraturens senaste afläggar. Forssell i SAH 58: 198 (1882).
3) [sannol. utveckladt ur 2] om djur: (grupp af) individer, som härstamma från en afvelsstam. (Hvarken) den gamla (fasan-)stammen .. (eller) afläggen tycktes .. trifvas .. inom det inhägnade området. AB 1890, nr 13, s. 2.
Ssgr: (jfr AFLÄGGA 17) AFLÄGGS-KUPA30~ l. 31~20. i biskötsel: kupa, som erhållit sina inbyggare gm afläggning. Dahm Biet 106 (1878).
(jfr AFLÄGGA 14) -SPÅN~2. (afläggspån Deleen) [jfr d. aflægspaan, t. ablegespan] boktr. = AFLÄGGNINGS-SPÅN. Deleen (1836, under ablegespan). Kindblad (1867).
Anm. Ofvanstående ssgr torde vara bildade omedelbart af AFLÄGGA, sannol. dock med anslutning till AFLÄGG.

 

Spalt A 343 band 1, 1898

Webbansvarig