Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFBRÄCK a3v~bräk2 (a`fbräck Weste; på lång vokal i slutstafvelsen häntyda sannol. de ä. skrifsätten -ääk, -äk, -ek), n. (Tegel G. I:s hist. 2: 141 (1622) osv.; numera vanligast) o. r. l. m. (Svart G. I:s kr. 67 (1561) osv.); pl. (föga br.) = (Nordberg 2: 443 (1740)? Strinnholm Hist. 5: 11 (1854)).
Ordformer
(-bräck HSH 4: 92 (1566) osv. -breck G. I:s reg. 8: 62 (1532); Swedberg Schibb. 263 (1716). -bräk Svart Är. 63 (1560); Schroderus Liv. 93 (1626); Kiöping 130 (1667); Carl XII Bref 94 (1709). -brek O. Petri Kr. 321 (c. 1540); Svart G. I:s kr. 46 (1561); Peringskiöld Hkr. 2: 64 (1697). -brääk HSH 38: 93 (1590))
Etymologi
[af mnt. afbrek(e); jfr ä. holl. afbrek, d. afbræk]
skada, förfång, intrång, men, förlust, minskning.
a) i uttr.: Göra (l. tillfoga) ngn (l. ngt) afbräck, vålla afbräck i ngt, lida afbräck. The .. ladhe sigh .. win om at göra konung Christierns folk affbrek. O. Petri Kr. 321 (c. 1540). Tilfogha sin Fiende större affbräck. Schroderus Uss. H 3 a (1626). Lijdha affbräck. Därs. L 2 a. Blef mörksens rike mehn och daglig afbräck giord. Kolmodin Qv.-sp. 2: 587 (1750). (Danske konungen) tillfogade Frankerne mycken afbräck. Odhner Lärob. 11 (1870). Krigsoroligheterna gjorde universitetets verksamhet afbräck. Eichhorn i NF 13: 401 (1889).
b) (mindre br. uttr.) Vthan alt affbreck, skada eller nachdeel. Tegel G. I:s hist. 2: 141 (1622). (Holländarnas handel tillväxte) the Wendiska Städerne til affbräck. Girs G. I:s hist. 138 (1630). Så skier oss thermed ock stor afbräck i wår handel. Runius Dud. 2: 131 (1713). (Af min reskassa) måste jag genast skicka .. 100 Scudi, ett betydligt afbräck. Atterbom Minnen 618 (1819). Utan att äfventyra någon afbräck på tydligheten. Dens. Siare 5: 251 (1849). Något afbräck för handel, fabriker och handtverk behöfde ej befaras af en dylik reform. Odhner G. III:s hist. 1: 511 (1885).
c) (†) Gifva .. (fienderna) den mesta afbräck. N. Boye i HSH 4: 94 (1566). Såsom och Isgrim .. i en stoor affbräck kom. Fosz 562 (1621). Vthi (an-) talet (af manskap) är feel och affbräck. Girs E. XIV:s hist. 55 (1630). Norlandz städers klagomål om dheres handels afbräck. RP 2: 106 (1631). (Konung) Sven hade .. fådt en faselig afbräck i sina eljest lyckeliga Engelska Saker (dvs. maktförhållanden, politik). Dalin Hist. 1: 617 (1747). Att (de) .. icke (af förändringen) .. taga någon afbräck (i sin affärsverksamhet). Atterbom Minnen 537 (1818).

 

Spalt A 130 band 1, 1898

Webbansvarig