Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFBRÄNNING a3v~brän2(a`fbränning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — särsk.
1) motsv. AFBRÄNNA I 3.
a) bortbränning. Brandt i VetAH 17: 54 (1756). (Polyper) borttagas genom .. afklippning, .. afbränning med galvanokaustisk slinga o. s. v. F. Björnström i NF 12: 1543 (1888).
b) konkretare: gm brännande vållad afgång, minskning, förlust.
α) metall. Afbränning, (Abgang, Abbrand). Därmed förstås antingen 1:o. Den minskning, eller afgång uti vigten, som rena Metaller lida genom Eldens och Luftens verkan, medelst glödgning och smältning, under deras förarbetande; eller ock 2:o. Den afgång, som blandade, eller orene Metaller, undergå vid deras skiljande, eller renande, genom eldens åtgärd. Rinman (1788). Desse kallas ädla metaller, derföre att de vid arbetning i eld icke lida någon afbränning. Berzelius Kemi 2: 7 (1812). — afdrag, som får åtnjutas för beräknad förlust vid metallers smältning osv. (Det) händer, at Smedarne .. (af okunnighet) bortbränna jernet, så at the med wanlig afbränning intet kunna komma til rätta (dvs. hafva tillräcklig valuta för arbetet). Bergv. 1: 88 (1637). På hvart 1 Sk(ep)-p(un)d råkoppar bestås i afbränning i gårning 2 L(is)p(un)d. Linné Ungd. 2: 219 (1733). Råkopparen skulle gårgöras för lika arbetslön och emot lika afbränning som vid Säter för Kronones koppar bekommes. Bergv. 2: 264 (1741).
β) oeg.: förlust, afgång (i allm.). De stora inkomster, han har af sin syssla, äro förenade med betydliga afbränningar. Sådane Saxar .. äro vid åtskillige verk nyttige til ämnes-järnets afklippande, utan någon afbränning och märkelig kostnad. Rinman i VetAH 33: 148 (1772). Icke lära förlusterna på understödstagare (hafva) gjort all den afbränning, han .. (i sin affär) fick vidkännas. Wieselgren Vår samt. 32 (1870, 1880).
2) motsv. AFBRÄNNA I 5. — särsk. kem. förbränning (till slut). Aska .. (kallas) det jordiska (dvs. jordartade) pulfver, som efter hvarjehanda växters och djurs afbränning finnes qvarlämnadt. Fischerström 1: 214 (1779). Vid .. luftarters afbränning. Leyonmark i VetAH 10: 30 (1789).
3) motsv. AFBRÄNNA I 8. — särsk.
a) motsv. I 8 b. Föremål af brons och messing undergå före förgyllningen ett förberedande arbete, afbränningen. Denna består deruti, att man upphettar till glödgning, afkyler och derefter med en syra aflägsnar den härvid bildade oxidhinnan. Uppf. b. 4: 317 (1873); jfr GULBRÄNNING. Eldhandv. skjutsk. 2: 54 (1886).
b) motsv. I 8 f, g. Dageliga arbetet reglerar sig sjelft til 2 eller flere afbränningar efter (brännvins-)pannornas storlek. Fischerström 3: 272 (1781). Crono-Bränneriet .. Hade först anslagne 12000 tr. til årl. afbränning. Hülphers Sv. städ. 2: 16 (1783). FFS 1841, s. 412.
Ssg: (1) AFBRÄNNINGS-KOPPAR310~20. Bergslagens sökta ökning på priset af 1/2 .. (skålpund) afbränningskoppar vid förmyntningen. Stiernstedt i VittAH 23: 197 (1857).

 

Spalt A 134 band 1, 1898

Webbansvarig