Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADJUNKT adjuŋ4kt l. (vanligare) 4t (adju´net Weste), m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. adjunct, lat. adjunctus, p. pf. af adjungere]
biträdande person, medhjälpare.
1) (†) i allm. Mester Jöran Norman Superintendent samfelt medt Biscop Henrick tiil Westerårss hans Adiunct. G. I:s reg. 13: 279 (1541). Den tridie (af kammarråden) .. hafwe sigh til hielp en Adiunct eller Bookhållere, sampt en handskrifwere. Civ. instr. 53 (1635).
2) prästerligt biträde, hjälppräst. En del Pastores förskaffa sig Adjuncter som förrätta Gudstiensten. Resolut. uppå allmogens besvär 1731, § 17. Lenngren 65 (1799). — jfr DOMKYRKO-, KOMMINISTERS-, KONTRAKTS-, KYRKO-, PASTORATS-, PASTORS-, SOCKNE-ADJUNKT.
3) eg. ordinarie lärares (professors l. lektors) biträde; ordinarie lärare af andra graden vid universitet l. högre allm. läroverk l. därmed jämförliga läroanstalter. Vikarierande adjunkt. Rudbeck Bref 1: 3 (1661). Vid hvart Gymnasium skal en Adjunct vara .. hvilken, jemte Bibliothequets vårdande, .. skal gå ungdomen tilhanda med .. undervisning. Project t. förordn. f. trivialscholor 1760, s. 30. Adjuncternes (vid teol. fakult.) åliggande är, att .. hålla offentliga föreläsningar, att .. biträda vid de praktiska öfningarna, samt deltaga i alla facultetsexamina. SFS 1831, s. 307. — jfr AKADEMI-, GYMNASIE-, LÄROVERKS-, SEMINARIE-, SKOL-, UNIVERSITETS-ADJUNKT.
4) (fordom:) underordnad tjänsteman vid lärdt samfund. Sv. statskal. 1817, s. 172. (Marklin blef) Adjunkt vid K. Vet. Societeten i Upsala (1829). Biogr. lex. 9: 43 (1843).
5) adjungerad ledamot (af hofrätt). De Geer Minnen 1: 110, 112 (1892).
Ssgr (mest till 3): ADJUNKTS-BEFATTNING03~020. SFS 1865, nr 84, s. 10.
-BESTÄLLNING~020. Meurman (1846). Med denna enskilda lärarebefattning förband han nu, efter skedd ordination, en adjunktsbeställning i pastoratet. Böttiger 6: 304 (1847). SFS 1852, nr 20, s. 8.
-FÖRSLAG~02. förslag till besättande af adjunktur. Tegnér 5: 22 (1803).
-KOMPETENS~002. Lärov.-komit. 1884, 1: 341.
-KÄRRA~20. Åka på adjunktskärran (dvs. ss. hjälppräst missiveras än hit, än dit). Wenström (1891).
-PLATS~2. Svedelius Förfl. lif 492 (1889).
-PROF~2. prof för sökt adjunktsplats (vid skola). Ped. blad 1875, s. 61.
-SYSSLA~20. (En) Adjuncts-Syssla vid härvarande Accouchements-Inrättningen. DA 1793, nr 172, s. 2. Adjunktsyssla. Dalin (1850).
-TITEL~20. —
-TJÄNST ~2. Almqvist (1842). SFS 1865, nr 84, s. 11.
-TJÄNSTGÖRING~020. Vid folkskolelärare- .. seminarium anstäld .. extra lärare med adjunktstjenstgöring. SFS 1882, nr 8, s. 1.

 

Spalt A 58 band 1, 1893

Webbansvarig