Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PUBLICERA pub1lise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) p. pf. publiceret G1R 24: 484 (1554), Brahe Kr. 23 (c. 1585); publiceert SUFinlH 4: 291 (1614); p. pf. pl. publicerte OfferdalKArk. N I 1, s. 106 (1720)). vbalsbst. -ANDE, -ING, -NING (†, Linc. Cc 2 b (1640)); jfr PUBLICIST, PUBLIKATION.
Ordformer
(pub- 1527 osv. pup- 1629. -licer- 1527 osv. -lisher- 1711. -lÿser- 1647)
Etymologi
[jfr t. publizieren, eng. publish, fr. publier; av lat. publicare, konfiskera, offentliggöra, till publicus, offentlig, allmän (se PUBLIK, adj.)]
1) (†) offentligen uppläsa l. meddela (ngt), kungöra, bekantgöra; äv. (med avs. på kungörelse l. förordning o. d.): utfärda; äv.: offentliggöra namnet på (ngn som utnämnts till ngt o. d.); äv. i p. pf. i adjektivisk anv. OPetri 1: 154 (1527). (Underrättelse ankom) att freden emellan Sverige och Ryssland sluten och redan i Petersburg och Muscou publicerad var. KKD 7: 303 (c. 1725). Prinsens i kyrkorna publicerade manifest. Carlén Skuggsp. 1: 136 (1861, 1865). Utom de kreerade och publicerade kardinalerna finnas nu 2 kreerade .. kardinaler, hvilkas namn man icke känner. SD(L) 1898, nr 103, s. 1. — särsk.
a) med avs. på tidpunkt l. dag för ngt; särsk.: fastställa, utsätta; äv. i p. pf. i adjektivisk anv. Ekeblad Bref 2: 219 (1660). Skulle någon, som timber eller annat hygge åstundat (från allmänningen), sig ei på den publicerade dagen inställa, skylle sig sielf om han icke den vintren kan blifva hulpen. PH 2: 1121 (1734). Därs. 8: 63 (1765).
b) intr., i uttr. publicera efter ngt, (offentligen) efterlysa ngt. Ingen Jordebook finnes på Stadzens ägendom, ehuruwäll man tre gånger .. af predikestoolen låtit .. publicera efter be(mäl)te book. VRP 1661, s. 20.
c) (†) i uttr. publicera ngt i tryck l. (ut)av l. genom trycket, äv. publicera ngt igenom offentligt tryck, utge (ngt) i tryck, trycka (ngt); jfr 2. (Den dom som) medh förste j Tryck skal publiceret och förkunnet warde. AffhBesl. 19/3 1600, s. E 2 b. Kyrkieordninghen (må bliva) under H. K. M. höghe nampn genom trycket publicerat. OxBr. 12: 33 (1619). NAv. 31/7 1656, nr 1, s. 3 (: igenom offentligh Tryck). Jag .. Är .. beredd Catalogum Plantarum horti Upsaliensis .. af trycket publicera. Linné Bref I. 1: 111 (1729).
2) [eg. specialanv. av 1 (c)] göra (ett litterärt värk l. ett meddelande l. en förordning l. en nyhet l. en bild o. d.) tillgänglig(t) för en läsekrets (i en tidning l. tidskrift l. i bokform o. d.), bringa till offentligheten gm skrift l. tryck o. d., utge (i tryck), trycka. G1R 24: 484 (1554). Nostradami första så kallade Prophetiska verser publicerades åhr 1555. Block Progn. 49 (1708). Den författare, som först publicerat ett (botaniskt) artnamn .., citeras som dess auctor. Fries BotUtfl. 1: 164 (1843). Statens informationsstyrelse åligger .. att öva tillsyn å det nyhets-, bild- och filmmaterial, som publiceras inom landet eller härifrån förmedlas till utlandet för publicering. SFS 1940, s. 123. — jfr O-PUBLICERAD.
3) (†) offentligen utpeka l. utskämma l. skandalisera (ngn); skandalisera l. rikta beskyllningar mot (ngn). G1R 12: 187 (1539). Krokius publicerar honom (dvs. en kvacksalvare) in visitatione uthi alla församblingar, at ingen honom her effter besöker. VDBötB 1637, s. 91. (Klockaren) Publicerar migh (dvs. kyrkoherden), utropandes att migh kommer inthet wedh hwarken offer, lijkstool eller något annat, mitt nampn i min frånwaro således till förkleningh. VDAkt. 1681, nr 132. — särsk. i uttr. publicera ngn för ngt, offentligen kalla ngn för ngt. R(iks-)Ammiralen svarade, dhet honom tyckes inthet betänckjande kunna bäras, att publicera honom (dvs. Wivallius) för en skälm. RP 3: 101 (1633).
Ssgr (till 2): PUBLICERINGS-FÖRBUD. förbud mot att (i sht i dagspressen) publicera ett meddelande l. en nyhet o. d. Rönblom Tryckfr. 139 (1940).
-KOSTNAD. för publicering av ett tryckalster o. d. BtRiksdP 1902, 7Hufvudtit. s. 54.
-VÄRKSAMHET~102 l. ~200. —
-ÅTGÄRD~02 l. ~20. åtgärd för att offentliggöra l. kungöra ngt. Kallenberg CivPr. 2: 309 (1928).
Avledn.: PUBLICERBAR, adj. till 2: som kan l. får publiceras. TT 1887, s. 78.

 

Spalt P 2318 band 21, 1955

Webbansvarig