Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXPLOATERA äk1splωate4ra, äv. -plo- l. -plå-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se för övr. avledn.).
Ordformer
(tidigare alltid skrivet exploitera)
Etymologi
[liksom t. exploitieren, eng. exploit, av fr. exploiter (ffr. espleitier, uträtta, använda till sin fördel, äv. med klandrande bibet.), av fr. exploit, av lat. explicitum, resultat, vinst, p. pf. n. av explicare (se EXPLICERA)]
1) göra fruktbringande, taga i bruk, utnyttja, bearbeta, draga nytta av; ofta (särsk. i b) med klandrande bibet.: hänsynslöst (obarmhärtigt) utnyttja, ockra på.
a) med avs. på sak; äv. i överförd l. bildl. anv. Exploatera en gruva, en uppfinning, ett patent, (i sht i Finl.) en järnväg l. en telefonlinje, ett land, sina förnäma förbindelser, sin omgivnings enfald l. okunnighet. Huru .. (frihetstidens regeringssätt) af de ledande personerna blifvit exploiteradt. Geijer I. 8: 516 (1837). (Hon) var för klok för att låta sin godhet exploateras af lättjan. Rydberg KultFörel. 5: 391 (1887). Hänsynslöst exploatera konjunkturerna. AB 1890, nr 2, s. 3. — jfr GRUV-EXPLOATERING.
b) med avs. på person; nästan alltid med klandrande bibet. Strindberg TrOtr. 2: 62 (1890). Oåtkomliga af lagen hafva de på det mest hänsynslösa sätt exploaterat den okunniga och godtrogna allmänheten. PT 1903, nr 149, s. 3. L(ope de Vega), .. exploaterad mer än mången, föll .. snart i relativ glömska. 2NF 16: 1095 (1912).
2) (knappast br.) grundligt utforska; jfr EXPLOATATION. Exploitera .., noggrant undersöka något. Ekbohrn (1904).
Ssgr (till 1; se äv. under EXPLOATATION): EXPLOATERINGS-FÄLT. (Oklahoma i Förenta staterna) har .. länge .. utgjort ett exploateringsfält .. för äfventyrslystna främlingar. Koch EmigrLand. 306 (1910).
-TEORI(EN). nat.-ekon. den (först av saintsimonismen framställda) teori enl. vilken all inkomst av kapital (ränta, hyra, arrende osv.) är illegitim ss. beroende på exploatering av andras arbete. 2NF 24: 64 (1916).
Avledn.: EXPLOATATION10104, r. Anläggning och exploitation af telefonledningar. Finland 162 (1893). särsk. (knappast br.) till 2. (Mina senaste) mätnings- och rekognosceringsbestyr .. utgjorde en geologisk exploatation af en landsträcka i Pennsylvanien. Soldan (1858) hos Aho Soldan 271.
Ssg: exploatations-kostnad. Finland 128 (1893).
EXPLOATION, r.
EXPLOATATÖR. m.||(ig.). Fahlbeck Stånd 115 (1892).

 

Spalt E 853 band 7, 1922

Webbansvarig