Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRAKTAT trakta4t, r. l. m. (OPetri 1: 400 (1528) osv.) l. (numera företrädesvis i bet. 3) n. (OxBr. 11: 416 (1621) osv.); best. -en, ss. n. -et; pl. -er (G1R 27: 151 (1557) osv.) l. = (GHT(A) 6 ⁄ 6 1896, s. 2 osv.) ((†) -s Runius (SVS) 2: 137 (1712)).
Ordformer
(trachtat 15571640. trachtatt 1561. trachtett 1621. tragtat 1692. traktat (-c-, -ck-, -aat) 1528 osv.)
Etymologi
[jfr d., t. traktat, eng. tract; av mlat. tractatus, behandling, till lat. tractare, behandla, hantera (se TRAKTERA) — Jfr TRAKTARIAN]
1) motsv. TRAKTERA 4: om (propagandistisk l. uppbygglig) skrift med religiöst l. politiskt l. filosofiskt l. juridiskt o. d. innehåll; jfr TRAKTATION 2. OPetri 1: 400 (1528). Lasse Erichzson .. hadhe och giortt monge andre wåldswerck som trachtaten wijdere förmälder, dherföre wardt han dömdh till fyre stegell. HH XIII. 1: 44 (1562). Johannes Funccius .. som hafwer skrifwit een förtreffligh Historisk Tractat, som kallas Chronologia. Schroderus Os. III. 2: 157 (1635). Ähr wähl .. nog at Disputationer blifwa på 3 à 4 arck, ty eliest äro the icke disputationer uthan stoora tractater. Annerstedt UUH Bih. 2: 333 (i handl. fr. 1687). Huru .. (vinter)wägar .. böra anläggas, kan läsas uti en liten tractat, kallad: Åker och Ängs rätta indelning. LandtmFörordn. 88 (1765). Jag hörde blott folktalare på gator och torg, medan den ena traktaten efter den andra stacks mig i händerna. Topelius Självbiogr. 203 (1883). Att några rövare .. togo vagnen och allt vad den innehöll med undantag av traktaterna och biblarna, som de kastade i ett dike. Olzon Buck KämpÄng. 89 (1937). — jfr HANDELS-, MUSIK-, NAVIGATIONS-, SJÖMANS-TRAKTAT.
2) (†) motsv. TRAKTERA 5: förhandling, underhandling; särsk. om fredsförhandling (jfr TRAKTATION 3); äv. konkretare, om sammankomst l. sammanträde där förhandling bedrivs. (Kungen) förnimmer, huru dett trachtett, som ij Segebärg blifuer företagen, afflöper. OxBr. 11: 416 (1621). Valedicerade commissarierne hvarannan, och ändade tractaten den dagen. HH XXVI. 1: 143 (1624). Att the fritt af och an till tractaten komma måtte. Gustaf II Adolf 294 (1627). Skal man .. kåmma til förlijkning .. är intet bättre medell, än man möter .. (kejsaren) med en starck armée på hans egne gräntser, och håller där tractater med honom under hielmen. HSH 2: 87 (1629). Och man dherföre icke haffuer haft orsak .. låta sig mycket medh honom wthi något samptaal eller tractat. KyrkohÅ 1934, s. 324 (1637). At man vthi Februario (år 1609) skulle komma tilhopa vthi Wijborg at begynna Tractaten. Widekindi KrijgH 58 (1671). Serenius (1741). — jfr EXEKUTIONS-, FREDS-, REAL-TRAKTAT.
3) mellan (två l. flera) parter fastställd (o. juridiskt bindande) överenskommelse l. uppgörelse (om fred l. handel o. d.), fördrag (se FÖRDRAG, sbst.2 5); äv. om urkund l. dokument som innehåller sådan överenskommelse osv. Sluta, bryta traktat. G1R 27: 151 (1557). Kommo Adelen .. (till) Ridderhusett .. Hwar Herr Per Banner och H: Mathies Soop .. Vnderrettade dem .. huru wida dett Tractatet vthi Lybeck kunde practiceras. RARP 2: 211 (1636). (Ständerna) gilla och erkänna goda de slutna Tractater med Konungarna af Stora Britannien. PH 1: 274 (1720). Äldre som nyare förordningar och tractater angående Sjörätten. LittT 1795, s. 55. Den 1 juli undertecknades i Berlin den tyskengelska traktaten om Helgoland. Idun 1890, s. 390. Kommer du i framtiden att komma ihåg vad du gjorde den 1 november 1993, dagen då traktatet om Europeiska unionen trädde i kraft? DN 1 ⁄ 11 1993, s. A10. — jfr ALLIANS-, ANFALLS-, DEFENSIV-, DELNINGS-, EXEKUTIONS-, FREDS-, GRÄNS-, HANDELS-, INTEGRITETS-, KOMMERSE-, NAVIGATIONS-, NEUTRALITETS-, RÅGÅNGS-, SEGLATIONS-, SJÖFARTS-, SKILJEDOMS-, STILLESTÅNDS-, SÄR-TRAKTAT m. fl.
4) (numera föga br.) motsv. TRAKTERA 6 (b): traktering; särsk. om festligare måltid; förr äv. om tillställning l. gästabud; jfr TRAKTAMENTE 2, TRAKTATION 4. HovförtärSthm 1692 A, s. 2235. När klockan fyra slår den tijond’ Februari’, / Sker Spelet med Tractat, Music och Ruus och Lius. Runius (SVS) 2: 232 (1707). Den 18. Var jag hos Doct. Benzelstjerna på en stor tractat. VärmlFörrNu 25: 44 (c. 1757). Tractaten (på luciafesten) var Refbensspjäll och glödgadt vin. Geijer Brev 185 (1814). Den förnämsta traktaten är ändå cigarren. Gosselman Col. 1: 60 (1828). Efter någon tid fann jag på att skaffa .. (rävungarna) mera rovdjursmässig traktat .. (t. ex.) sparvar. Neander 70År 38 (1929). Då slutligen traktaten var förtärd, julpolskan dansad, gåvorna kringburna (osv.). Oterdahl LevLåga 321 (1951). — jfr STOR-TRAKTAT.
Ssgr (i allm. till 3): A: TRAKTAT-BESTÄMMELSE. (traktat- 1944 osv. traktats- 1860 osv.) bestämmelse (se d. o. 1 a β) som ingår l. återfinns i traktat(er). Stadgandets egenskap af .. traktatsbestämmelse imellan Norges och Sverges regering utgör tvistefrågan. UpsP 1860, nr 24, s. 1.
-BROTT, -ENLIG, se B. —
-HAMN. (traktat- 1892 osv. traktats- 18951959) (om ä. förh. i Kina) om hamn som enligt traktat är öppen för utländska (handels)fartyg. NF 16: 612 (1892). Svenska handelsfartyg må för transport af varor .. begifva sig till alla Kinas traktathamnar. SFS 1909, nr 113, s. 7.
-MÄSSIG. (traktat- 1808 osv. traktats- 1852 osv.) som överensstämmer med l. som sker enl. traktat; jfr traktats-enlig. Ett tractatmäszigt utrymmande af Moldau och Wallachiet. DA 1808, nr 2, s. 1. Ungerns anslutning (till tremaktspakten Tyskl., Italien o. Japan är) traktatmässig bekräftelse på ett redan existerande sakförhållande. SvD(A) 21 ⁄ 11 1940, s. 3.
-POLITIK. (traktat- 1905 osv. traktats- 19191959) (numera bl. mera tillf.) politik (se politik, sbst. 3) som rör traktat(er) (med främmande stat(er)); äv. om politik som syftar till att erhålla traktat(er). BtRiksdP 1905, I. 4: nr 118, s. 11. Utförandet av traktatunderhandlingar kräver omfattande kännedom om traktatpolitiken, sådan den utvecklat sig i olika länder. HandInd. 991 (1927).
-REVISION. (traktat- 1911 osv. traktats- 1950) (numera mindre br.) revision (se d. o. I 9) av traktat. (Den jap. diplomaten) var .. sändebud i Washington, där han skickligt förberedde en japansk-amerikansk traktatrevision. 2NF 15: 314 (1911). SAOL (1950).
(1) -SÄLLSKAP~02, äv. ~20. [jfr eng. religious tract society] (i sht förr) sällskap som verkar för utarbetning o. spridning av religiösa traktater; jfr bibel-sällskap. AnderssonBrevväxl. 1: 299 (1857). Kyrkoherde Johansson brukade årligen anordna ett större missionsmöte i Huaröd, där prästmän .. från Kristianstads traktatsällskap talade. Kulturen 1992, s. 13.
-VERK. (traktat- 1877 osv. traktats- 16731959) (numera mindre br.) om samlingsverk av l. innehållande traktat(er). HC11H 4: 99 (1673). Östergren (1959).
B: TRAKTATS-BESTÄMMELSE, se A. —
-BROTT. (traktat- 1950 osv. traktats- 1854 osv.) brott mot traktat(bestämmelse). I följd af traktatsbrott (upphäves) Rysslands protekterat öfwer (furstendömena). ÖgCorr. 28 ⁄ 1 1854, s. 1.
-ENLIG. (traktat- 1900 osv. traktats- 1852 osv.) jfr traktat-mässig. ÖoL (1852). Ryssland påstod sig äga traktatsenlig rätt att vaka öfver 1720 års regeringsform. Stavenow G3 12 (1901).
-HAMN, -MÄSSIG, se A. —
(2) -ORT. (†) ort för (freds)förhandling(ar). Sedan dee medh Ryssarne hade afftalt om tractatzorthen, hvarest begge sijdors Commissarier skulle komma tillsamman (för fredsunderhandlingar). RARP 9: 333 (1664). HH XXI. 1: 7 (1709).
-POLITIK, se A. —
-REVISION, se A. —
(2) -TERMIN. (†) termin (se d. o. 3 (f)) l. tidsperiod för (freds)förhandling(ar). Att han hoos sin storfurste så förhandla ville, att tractatz terminen måte förlängias till in till fastelagen. G1R 26: 819 (c. 1650). Effter Herr Hindrich Horn än intet war framkommen ifrån Swerige .. och Tractatz termin war förhanden, .. affskickade Kongl. May:t strax Herr Iacob de la Gardie til Nougården .. at begynna wärcket. Widekindi KrijgH 654 (1671).
-VERK, se A.

 

Spalt T 2241 band 35, 2007

Webbansvarig